Ilufwu nkutaba muumi. Lufwu luli mbuli ŋonzi zinji kapati. (Johane 11:11-14) Ibafwide tabakonzyi kumvwa akubona akwaambaula nokuba kucita cintu cimbi cili coonse. (Mukambausi 9:5, 10) Cikombelo cakubeja ciyiisya kuti ibafwide baunka kunyika yamizimo ikuyookkalaa basikale. Eco teensi nceliyiisya Bbaibbele pe.

Ibafwide tabakonzyi kutugwasya alimwi tabakonzyi kutucisa pe. Cilidumide kapati ikubona bantu kabacita zilengwa zimwi nzyobasyoma kuti zikkomanisya baabo ibafwide. Eci cilamucima loko Leza nkaambo ciyeeme aanjiisyo ya Saatani imwi yakubeja. Nobaba baabo ibafwide kunyina nocinga cabakkomanisya, mbwaanga tabaponi pe. Tatweelede kuyoowa naa kukomba bantu bafwide. Tweelede kukomba buyo Leza.—Matayo 4:10.

Bafwide bayoopona alimwi. Jehova uyoobabusya ibafwide kuti bakapone anyika yaparadaiso. Iciindi eco cakucita boobo cicili kumbele. (Johane 5:28, 29; Incito 24:15) Leza ulakonzya kubusya baabo ibafwide mbubwenya mbomukonzya kubusya muntu uuli mutulo.—Marko 5:22, 23, 41, 42.

Imuzeezo wakuti tatufwi ninjiisyo yakubeja iyakamwaigwaa Saatani Diabolosi. Saatani amadaimonaakwe bacitya kuti bantu kabayeeya kuti myuuya naa mizimo yabantu bafwide icipona alimwi njiileta malwazi amapenzi aambi. Saatani ulabeena bantu munzila zinji, zimwi ziindi ulacita obo kwiinda muziloto azilengaano. Jehova ulabasinganya bantu ibasoleka kwaambaulaa bantu bafwide.—Deuteronomo 18:10-12.