Cilongwe ciyeeme aaluyando. Mboziyabuvwula zintu nzyomwiiya kujatikizya Jehova, alwalo luyando ndomujisi kulinguwe lunooyaabuvwula. Iluyando ndomujisi kuli Leza mboluyaabuvwulila, alwalo luyandisisyo lwakumubelekela lunooyaabukomena. Eci ciyoomukulwaizya kuba sikwiiya wa Jesu Kristo. (Matayo 28:19) Kwiinda mukuba cibeela camukwasyi wa Bakamboni ba Jehova uukkomene, mulakonzya ikubaa cilongwe citamani a Leza. Ino ncinzi ncomweelede kucita?

Mweelede kulutondezya luyando ndomujisi kuli Leza kwiinda mukutobela milawo yakwe. “Oku nkokuyanda Leza, kuti twabamba milazyo yakwe, alimwi milazyo yakwe tiili miyumu.”—1 Johane 5:3.

Amuzitobele zintu nzyomwiiya. Jesu wakaluula cikozyanyo cimwi icitondezya mbociyandika eci. Imuntu musongo umwi wakayaka ŋanda yakwe amwala. Imufwubafwuba wakayaka ŋanda yakwe amuseenga. Imvwula yaguwo mpati noyakawa, iŋanda yakayakilwaa mwala teeyakawa pe, pele eeyo iyakayakilwaa museenga yakawa canguzu. Jesu wakati aabo ibaswiilila njiisyo zyakwe akuzicita bali mbuli muntu musongo iwakayakila atalaa mwala. Pele aabo ibazimvwa buyo njiisyo zyakwe pele kabataziciti bali mbuli muntu mufwubafwuba iwakayakila amuseenga. Ino muyanda kuba muntu uuli buti akati kabaaba?—Matayo 7:24-27.

 Kulyaaba. Ikulyaaba caamba kusikila Jehova mumupailo akumwaambila kuti muyanda kucita kuyanda kwakwe kukabe kutamani. Ikucita kuyanda kwa Leza citondezya kuti muli basikwiiya ba Jesu Kristo.—Matayo 11:29.

Kubbapatizigwa. “Ubapatizigwe, usanzigwe zibi zyako, kukukomba kuzina lya-Mwami.”—Incito 22:16.

Amujatikizigwe cakumaninina mukubelekela Leza. “Kufumbwa cintu ncimucita, milimo yanu ibe yamoyo woonse, ibe mbuli milimo iicitilwa Mwami [Jehova], itabi yakubelekela bantu buyo pe.”—Ba-Kolose 3:23.