MUBUZYO OOYU NCOUYANDIKA

Kuti kamweendelana abazyali bako buumi tabukakuyumini.

INO INGA WACITA BUTI?

Koezyeezya bukkale oobu: Muuli Bwatatu mangolezya. Geoff, uulaamyaka yakuzyalwa iili 17 wamana kubeleka milimo yoonse njaajisi, lino casika ciindi cakulyookezya! Wayasya TV akukkala mucuuno ncayandisisya.

Mbwaakkalila buyo, wabona bausyi amulyango, alimwi baboneka kuti tabakkomene.

Bati: “Geoffrey! Nkaambo nzi nconyonyoona ciindi kweebelela TV, kozyi buya kuti weelede kugwasya musyoonto wako kulemba homuweki? Tomvwi kuti naa ndakutuma!”

Geoff waamba cakutakkomana kuti: “Mwatalika kale anywebo.”

Bausyi booka. Mpoonya bati: “Wati nzi yebo?”

Geoff wavwiila ulaamba: “Kunyina taata,” kumwi kaswa ciya akubilaula meso.

Lino bausyi baindila buya kunyema. Bamwaambila cabukali kuti: “Utanikuvwiili boobo noambaula andime, ulimvwide!”

Ikuti nooli nduwe Geoff, noocita buti kuti cintu camusyobo ooyu citacitiki?

KOIMA UYEEYE!

Kwaambaula abazyali bako kuli mbuli kweenzya mootokala. Ikuti wajana kuti nzila njobelesya ilisinkidwe, ulakonzya kuyandaula imbi.

 MUCIKOZYANYO:

Musimbi umwi wazina lyakuti Leah wakaamba kuti: “Cilandikatazya kubandika abataata. Zimwi ziindi ndanikwaambaula ambabo, balandibuzya kuti, ‘sena waambaula andime?’”

KULI ZINTU ZYOTATWE LEAH NZYAKONZYA KUSALA KUCITA.

 1. Kubabwentela bausyi.

  Leah wakwiila ategwa, “Kamumvwa, makani ngondimwaambila alayandika kapati!”

 2. Kucileka kubaambauzya bausyi.

  Leah ulakonzya kutakata akucileka kubaambila penzi lyakwe bausyi.

 3. Kulindila kuti casika ciindi cibotu, aabusye makani alimwi.

  Kwainda ciindi cili mbocibede, Leah inga wabandika abausyi mulomo mpande, naa ulakonzya kubalembela kagwalo kujatikizya penzi lyakwe.

Ino ninzila iili akati kazyeezi njokonzya kumukulwaizya kubelesya Leah?

NCOYELEDE KUZYIBA NCAKUTI: Kuli makani aambi ngobayeeya bausyi Leah—tabazyi kuti Leah ulicimidwe. Aboobo kuti Leah wasala kubelesya Nzila ya A, bausyi tabakoozyiba camupa kuti ababwentele. Takulangilwi kuti bausyi balaakkomanina majwi aakwe, alimwi kucita boobo kutondezya kubula bulemu. (Baefeso 6:2) Mubwini, kunyina uukonzya kugwasyigwa ikuti wabelesya nzila eeyi.

Mbubonya mboteelede kulekela nzila iisinkidwe kuti ikupe kuyeeya kuti kunyina kwakwiinda, ulakonzya kujana nzila imbi yakubelesya kutegwa mweendelane abazyali bako

Nokuba kuti Nzila ya B, ilibonya kuti nenzila ngubauba kutobela, tiili yabusongo pe. Nkaambo nzi? Nkaambo kakuti, penzi lya Leah likonzya buyo kumana kuti waambila bausyi; abalo bausyi kutegwa bamugwasye, beelede kuzyiba cicitika mubuumi bwakwe. Aboobo kuumuna buyo takubagwasyi boonse bobilo.

Kwiinda mukubelesya Nzila ya C, Leah tanaalimvwa kuti kunyina nkocimutola akaambo buyo kakuti waalilwa kubandika abausyi ciindi cakusaanguna. Aboobo, ulasola kwaabandika makani aaya aciindi cimbi. Alimwi ikuti wasala kulembela bausyi kagwalo, Leah ulakonzya kumvwa kabotu mpoonya-mpoonya.

Kulemba kagwalo inga kwamugwasya kwaamba zini izili mumoyo. Bamana kukabala kagwalo, bausyi Leah balazyiba zyoonse nzyaali kusola kubaambila, calo icikonzya kubagwasya kulimvwisya penzi lyakwe. Aboobo, Nzila ya C ilabagwasya boonse, nkokuti Leah alimwi abausyi. Taakwe makani naa baambaula mulomo mpande naa nkwiinda mukagwalo, nzila eeyi itobela njiisyo yamu Bbaibbele iitukulwazya ‘kusungwaalila kucita zintu ziletela luumuno azintu iziyaka umwi aumwi.’—Baroma 14:19.

Ino ninzila nzi zimwi Leah nzyakonzya kubelesya?

Atubone naa inga yebo wayeeya nzila yomwe. Mpoonya koyeeya nzila eeyo nkoikonzya kukutola.

 KOSALAZYA NCOAMBA

Koyeeya kuti ncowaambide alimwi ancobayeeya bazyali bako kuti ncosola kupandulula tazyeedelani lyoonse pe.

MUCIKOZYANYO:

Atwaambe kuti bazyali bako bakubuzya ikaambo ncolibonya kutakkomana. Mpoonya yebo wavwiila kuti, “Tandiyandi kwaabandika makani aaya.”

Pele balo bazyali bako bamvwa mbuli kuti ubaambila kuti: “Mebo tandimusyomi, aboobo inga tiindamwaambila zili mumoyo wangu. Ndiyakwaambila beenzuma penzi lyangu ikutali ndinywe.”

Koezyeezya kuti ujisi penzi ilyakukatazya, kumane bazyali bako bayanda kukugwasya. Pele wabaambila kuti: “Mutapengi. Ndilazyiba cakucita ndemwini.”

 • Ino bazyali bako inga bamvwa kuti waamba nzi?

 • Ino mbwiinguzi nzi bubotu mbokonzya kwaamba?