1. Nkaambo nzi cikwati camumulawo ncociyandika kutegwa kube lukkomano mumukwasyi?

Makani mabotu azwa kuli Jehova, Leza uukkomene walo uuyanda kuti kakuli lukkomano mumikwasyi. (1 Timoteyo 1:11) Ngowakatalisya cikwati. Kutegwa kube lukkomano mumukwasyi, cikwati camumulawo cilayandika nkaambo cipa kuti bana bakomezyegwe kabotu. Banakristo beelede kulemeka milawo yamucisi mobakkala iijatikizya kulembya cikwati.Amubale Luka 2:1, 4, 5.

Ino Leza ucibona buti cikwati? Uyanda kuti mwaalumi amukaintu kabakwetene lyoonse. Jehova uyanda kuti mulumi amukaintu kabasyomeka kumweenzinyina. (Bahebrayo 13:4) Kulekana ulakusulaika. (Malaki 2:16) Pele ulabazumizya Banakristo kulekana akukwatwa naa kukwata uumbi ikuti ngobakwetene limwi wacita bumambe.Amubale Matayo 19:3-6, 9.

2. Ino mwaalumi amukaintu beelede kweendelezyanya buti?

Jehova wakalenga baalumi abamakaintu kutegwa kabagwasyanya milimo mucikwati. (Matalikilo 2:18) Mbwali mutwe wamukwasyi, mulumi weelede kubajanina nzyobayandika bamukwasyi wakwe kumubili alimwi akubayiisya kujatikizya Leza. Weelede kumuyanda mukaintu wakwe amoyo woonse. Mulumi amukaintu beelede kuyandana akulemekana. Mbwaanga mulumi amukaintu boonse tabalondokede, kwiiya kulekelela kulayandika kapati kutegwa kube lukkomano mucikwati.Amubale Baefeso 4:31, 32; 5:22-25, 33; 1 Petro 3:7.

 3. Sena mweelede kumusiya ngomukwetene limwi kuti kakunyina lukkomano mucikwati?

Kuti kamujisi mapenzi mucikwati canu, nyoonse nyobilo mweelede kusolekesya kuyandana. (1 Bakorinto 13:4, 5) Ijwi lya Leza talikulwaizyi kwaandaana kuti ibe nenzila yakumana mapenzi aatayi koomoonga mucikwati.Amubale 1 Bakorinto 7:10-13.

4. Nobana, ino Leza uyanda kuti kamupona buumi buli buti?

Jehova uyanda kuti kamukkomene. Ulamupa lulayo lugwasya kapati kujatikizya mbomukonzya kukkomana mubukubusi bwanu. Uyanda kuti mugwasyigwe kubusongo aluzyibo lwabazyali banu. (Bakolose 3:20) Jehova alimwi uyanda kuti mujane lukkomano iluboola kwiinda mukubelekela Mulengi wanu alimwi a Mwanaakwe.Amubale Mukambausi 11:9–12:1; Matayo 19:13-15; 21:15, 16.

5. Nobazyali, mbuti mbobakonzya kujana lukkomano bana banu?

Mweelede kubeleka canguzu kutegwa mujanine bana banu cakulya, kwakukkala alimwi azyakusama. (1 Timoteyo 5:8) Pele alimwi kutegwa bana banu bakkomane, mweelede kubayiisya kuyanda Leza akwiiya kulinguwe. (Baefeso 6:4) Cikozyanyo canu mukutondezya luyando kuli Leza cilakonzya kubagwasya kapati bana banu. Kuti lulayo lwanu kaluzwa mu Jwi lya Leza, lulakonzya kubagwasya bana banu kuzilanga kabotu zintu.Amubale Deuteronomo 6:4-7; Tusimpi 22:6.

Bana balagwasyigwa ciindi nomubakulwaizya akubalumbaizya. Alimwi bayandika kululamikwa akulaigwa. Kucita boobo kulabakwabilila kubukkale bukonzya kubapa kutakkomana. (Tusimpi 22:15) Pele lulayo talweelede kupegwa calunya naa cabukali pe.Amubale Bakolose 3:21.

Bakamboni ba Jehova balamwaya mabbuku aindene-indene aakalembelwa kugwasya ikapati bazyali alimwi abana. Mabbuku aaya ayeeme aa Bbaibbele.Amubale Intembauzyo 19:7, 11.