1. Nkaambo nzi ncotweelede kumukomba Leza?

Leza wakasimpe ngo Mulengi wazintu zyoonse. Tajisi matalikilo alimwi kunyina nayooba amamanino. (Intembauzyo 90:2) Ikuli nguwe nkwaazwa makani mabotu aali mu Bbaibbele. (1 Timoteyo 1:11) Akaambo kakuti Leza ngowakatupa buumi, tweelede kukomba nguwe alikke.Amubale Ciyubunuzyo 4:11.

2. Ino Leza ujisi bube buli buti?

Kunyina muntu wakamubona kale Leza akaambo kakuti Muuya, icaamba kuti walo ujisi buumi busumpukide kwiinda bwabantu bakkala anyika. (Johane 1:18; 4:24) Nokuba boobo, tulakonzya kuzyiba bube bwa Leza kwiinda muzintu nzyaakalenga. Mucikozyanyo, micelo iindene-indene alimwi amaluba zitwaambila luyando abusongo mbwajisi. Ikukomena kwabubumbo kutondezya nguzu zyakwe.Amubale Baroma 1:20.

Tulakonzya kwiiya zinji kujatikizya bube bwa Leza kwiinda mukubala Bbaibbele. Mucikozyanyo, lilatwaambila zintu nzyayanda Leza anzyatayandi, mbwayendelezya bantu, alimwi ambwacita zintu mubukkale bwiindene-indene.Amubale Intembauzyo 103:7-10.

3. Sena Leza ulijisi zina?

Jesu wakaamba kuti: “Taateesu ooli kujulu, alisalazyigwe zina lyako.” (Matayo 6:9) Nokuba kuti Leza ulijisi mazina manji aabulemu, ujisi buyo zina lyomwe. Mumwaambo amwaambo liliindene mbolyaambwa. Mu Chitonga, lyaambwa kuti “Jehova.”Amubale Intembauzyo 83:18.

Izina lya Leza lyagwisyigwa muma Bbaibbele manji alimwi mubusena bwandilyo kwabikkwa mazina aabulemu aakuti Mwami naa Leza. Pele nolyakalembwa Bbaibbele, zina lya  Leza lyakali kujanika mu Bbaibbele ziindi zibalilwa ku 7,000. Jesu wakalizyibya zina lya Leza naakali kuyiisya bantu kujatikizya Leza.Amubale Johane 17:26.

4. Sena Jehova ulatulanganya?

Mbubwenya mbuli usyi bana siluyando ooyu, Leza ulacita zyintu zitugwasya lyoonse

Sena kuvwula kwamapenzi kutondezya kuti Jehova ngu Leza uutalanganyi? Bantu bamwi baamba kuti ulatusunka kwiinda mukutupenzya, pele aaya taali masimpe pe.Amubale Jakobo 1:13.

Leza wamulemeka muntu kwiinda mukumupa nguzu zyakulisalila. Sena tatulumbi lwaanguluko ndotujisi lwakulisalila kubelekela Leza? (Joshua 24:15) Pele bantu banji basala kucita zintu zibi kubantunyina, aboobo banji balapenga. Jehova ulapenga mumoyo nabona zintu eezyi zitaluzi.Amubale Matalikilo 6:5, 6.

Jehova ngu Leza uutulanganya. Uyanda kuti katukkomene mubuumi. Lino-lino uyakwaamana mapenzi alimwi akugwisya bantu baleta mapenzi. Kwacecino ciindi, ulijisi twaambo tumvwika ncalekelede mapenzi kwaciindi cisyoonto buyo. Tuyootwiiya twaambo ooto muciiyo 8.Amubale 2 Petro 2:9; 3:7, 13.

5. Ino inga twaciyumya buti cilongwe cesu a Leza?

Jehova uyanda kuti tuyumye cilongwe cesu anguwe kwiinda mukubandika anguwe mumupailo. Ulatubikkila maano umwi aumwi wesu kumugama. (Intembauzyo 65:2; 145:18) Ulilibambilide kutulekelela. Ulabikkila maano notusoleka kumukkomanisya, nokuba kuti zimwi ziindi tulaalilwa. Aboobo nokuba kuti tatulondokede, tulakonzya kuba acilongwe ciyumu a Leza.Amubale Intembauzyo 103:12-14; Jakobo 4:8.

Akaambo kakuti Jehova wakatupa buumi, tweelede kumuyanda kapati kwiinda mbotuyanda muntu uuli woonse. (Marko 12:30) Mbomuyaabutondezya kuti mulamuyanda Leza kwiinda mukwiiya zinji kujatikizya nguwe akucita zintu nzyayanda, muyakuyumya cilongwe canu anguwe.Amubale 1 Timoteyo 2:4; 1 Johane 5:3.