Leza ulabatamba bantu bamisyobo yoonse kuti baswene kulinguwe kwiinda mumupailo. Pele sena ulaiswiilila mipailo yoonse?