“Amucite zintu zyoonse kutegwa Leza alemekwe.”—1 BAKORINTO 10:31.

1, 2. Ino ncinzi ncotweelede kusala caboola kumakani aakulikondelezya?

AMWEEZYEEZYE kuti muyanda kulya mucelo uunona kapati kumane mwabona kuti cibeela cimwi camucelo ooyo cilibolede. Ino inga mwacita buti? Ambweni mulakonzya kuulya mucelo woonse kubikkilizya acibeela cibolede; naa mulakonzya kuusowa mucelo woonse, kubikkilizya acibeela cibolede; naa mulakonzya kutenda akucisowa cibeela cibolede akulya buyo cibeela cili kabotu. Ino ncinzi ncomukonzya kusala kucita?

2 Munzila imwi, kulikondelezya kuli mbuli mucelo ooyo. Zimwi ziindi, inga muyanda kulikatalusya, pele mulizyi kuti ibunji bwazintu zyakulikondelezya mazuba aano nzibi, zilisofweede mbubonya mbuli mucelo uubolede. Aboobo, ino inga mwacita buti? Mbubonya mbuli muntu uulya mucelo woonse kubikkilizya acibeela cibolede, bamwi balakonzya kulikondelezya azintu zyoonse zyamunyika kufwumbwa naa nzibi naa nzibotu. Bamwi balakonzya kuzikaka zyakulikondelezya zyoonse kutegwa balikwabilile kucintu cibi cili coonse icikonzya kubanyonganya. Alimwi bambi balakonzya kusala kutalikondelezya azintu zitali kabotu pele zimwi ziindi balakonzya kuba aciindi cakulikondelezya kuli kabotu. Ino ncinzi ncomweelede kusala kucita kutegwa muzumanane kukkala muluyando lwa Leza?

3. Ncinzi ncotulaalange-lange lino?

3 Bunji bwesu inga twasala nzila yatatu. Tulizyi kuti zimwi ziindi cilayandika kulikatalusya, pele tuyanda kulikondelezya buyo azintu zili kabotu. Aboobo, tweelede kulanga-langa mbotukonzya  kuzyiba kulikondelezya kuli kabotu akutali kabotu. Pele cakusaanguna atubandike zintu nzyotusala mumakani aakulikondelezya mbozikonzya kubujatikizya bukombi bwesu kuli Jehova.

“AMUCITE ZINTU ZYOONSE KUTEGWA LEZA ALEMEKWE”

4. Ino mbuti kulyaaba kwesu mbokweelede kutugwasya notusala zyakulikondelezya?

4 Imyaka iili mboibede yainda, Kamboni umwi uucembeede iwakabbapatizyigwa mu 1946 wakati: “Lyoonse inga ndilajanika naabandikwa makani aalubbapatizyo alimwi ndilaswiililisya mbuli kuti ndime ndibbapatizyigwa.” Nkaambo nzi? Wakati: “Kuyeeya ciindi nindakalyaaba kundigwasya kuzumanana kusyomeka.” Masimpe, andinywe mulakonzya kwaazuminizya makani aaya. Ikuyeeya kuti mwakasyomezya Jehova kuti muyakumubelekela mubuumi bwanu boonse kumugwasya kuliyumya. (Amubale Mukambausi 5:4.) Mubwini, ikukkala ansi kuyeeya kulyaaba kwanu kulakonzya kumugwasya kuubona kabotu mulimo wa Bunakristo azintu zimwi zyoonse nzyomucita kubikkilizya akulikondelezya. Imwaapostolo Paulo wakakasalazya kaambo aaka naakalembela Banakristonyina kuti: “Kufwumbwa naa mulalya naa mulanywa nokuba kucita cintu cimbi cili coonse, amucite zintu zyoonse kutegwa Leza alemekwe.”—1 Bakorinto 10:31.

5. Ino lugwalo lwa Levitiko 22:18-20 lutugwasya buti kubona kucenjezya kuli mulugwalo lwa Baroma 12:1?

 5 Zintu zyoonse nzyomucita mubuumi ziliswaangene abukombi bwanu kuli Jehova. Mulugwalo ndwaakalembela ba Roma, Paulo wakabelesya mabala aajisi bupanduluzi buyandika kapati kutegwa akankaizye kaambo aaka kubasyominyina. Wakabakulwaizya kuti: “Mutuule mibili yanu kaili cipaizyo cuumi, cisalala, cizuminwa a Leza, nkokuti imulimo uusetekene ngomubeleka kwiinda mukubelesya maano.” (Baroma 12:1) Mubili wanu ubikkilizya mizeezo yanu, moyo wanu alimwi anguzu zyanu. Eezyi zyoonse mulazibelesya nomubelekela Leza. (Marko 12:30) Paulo waamba kuti ikubelekela Leza munzila eeyi camoyo woonse, ncipaizyo. Mukaambo aaka kuli kucenjezya. Mu Mulawo wa Musa, cipaizyo icakajisi kampenda tiicakali kutambulwa kuli Leza pe. (Levitiko 22:18-20) Ncimwi buyo, ikuti Munakristo wapa cipaizyo cakumuuya citali kabotu, Leza takonzyi kucitambula pe. Pele, ino eeci inga cacitika buti?

6, 7. Ino mbuti Munakristo mbwakonzya kusofwaazya mubili wakwe, alimwi ino ncinzi cikonzya kumucitikila akaambo kakucita boobo?

6 Paulo wakalailila Banakristo baku Roma kuti: “Mutazumanani kwaaba mibili yanu [“zizo zyanu,” bupanduluzi buyungizyidwe] kucibi.” Alimwi Paulo wakabaambila kuti ‘bajaye micito yamubili.’ (Baroma 6:12-14; 8:13) Kumatalikilo aalugwalo lwakwe, wakabapa zikozyanyo zimwi zya “micito yamubili.” Kujatikizya basizibi, tubala kuti: “Mukanwa lyabo muzwide kusinganya.” “Maulu aabo abalikila kukutila bulowa.” “Mumeso aabo kunyina cintu cibapa kuyoowa Leza.” (Baroma 3:13-18) Munakristo ulakonzya kusofwaazya mubili wakwe ikuti wabelesya “zizo” zyamubili wakwe ikucita micito mibi iili boobu. Mucikozyanyo, mazuba aano ikuti Munakristo kali acilengwa cakweebelela zintu zisofweede mbuli zyeezyo ziletela muzeezo wakoonana naa kweebelela nkondo abugwebenga, nkokuti ‘waaba meso aakwe kucibi,’ aboobo usofwaazya mubil  wakwe woonse. Zintu zyoonse nzyacita mubukombi bwakwe zilakonzya kuba cipaizyo cisofweede alimwi  citatambuliki kuli Leza. (Deuteronomo 15:21; 1 Petro 1:14-16; 2 Petro 3:11) Masimpe, ikusala kulikondelezya kubi kuletela mapenzi!

7 Cilisalede kuti ncasala Munakristo mukulikondelezya cilakonzya kumuletela mapenzi. Aboobo, tweelede kusala kulikondelezya kukonzya kupa kuti cipaizyo cesu kuli Leza cibote muciindi cakuba akampenda. Lino atulange-lange mbotukonzya kuzyiba kulikondelezya kubotu akubi.

“AMUSESEMWE ACINTU CIBI”

8, 9. (a) Ino kulikondelezya kulakonzya kubikkwa muzibeela nzi zyobilo? (b) Nkulikondelezya kuli buti nkotukaka, alimwi ino nkaambo nzi?

8 Kulikondelezya kulakonzya kubikkwa muzibeela zyobilo. Cibeela cakusaanguna cijatikizya kulikondelezya nkobeelede kutantamuka Banakristo; cibeela cabili cijatikizya kulikondelezya nkobakonzya kulisalila kuba ankuko naa pe. Atusaangune kulanga-langa cibeela cakusaanguna—kulikondelezya nkobeelede kutantamuka Banakristo.

9 Mbuli mbokwaambwa mu Cibalo 1, kulikondelezya kumwi kujatikizya micito iyaambwa kuti mibi mu Bbaibbele. Mucikozyanyo, amuyeeye zintu zitondezyegwa aa Intaneti alimwi amafilimu, mavidiyo, mapulogilamu aamucipekupeku, inyimbo zikulwaizya lunya naa zitondezya micito yamadaimona naa zintu ziletela muzeezo wakoonana naa zikulwaizya micito iisesemya akutalilemeka. Mbwaanga kulikondelezya ooku kutondezya kuti ili kabotu micito eeyi iisofweede alimwi iiteendelani anjiisyo naa milawo yamu Bbaibbele, Banakristo bakasimpe beelede kukutantamuka. (Milimo 15:28, 29; 1 Bakorinto 6:9, 10; Ciyubunuzyo 21:8) Kwiinda mukukaka kulikondelezya kuli boobu kubi, mutondezya Jehova kuti ncobeni ‘mulasesemwa acintu cibi’ akuti lyoonse ‘mufwutatila zintu zibi.’ Munzila eeyi, mutondezya kuti mujisi “lusyomo lwini-lwini lutali lwakuupaupa ameso.”—Baroma 12:9; Intembauzyo 34:14; 1 Timoteyo 1:5.

10. Caboola kumakani aakulikondelezya, ino nkuyeeya kuli buti ikubi, alimwi nkaambo nzi?

 10 Ibamwi bayeeya kuti kulikondelezya azintu zitondezya antangalala micito yabantu batalilemeki taaku mbokubede. Baamba kuti, ‘Ndilakonzya kubeebelela bantu aabo mumafilimu, mavidiyo naa mucipekupeku, pele mebo tandikonzyi kuzicita zintu eezyo nzyobacita.’ Ikuyeeya kuli boobu nkulyeena alimwi kulajazya. (Amubale Jeremiya 17:9.) Ikuti naa katulikondelezya azintu Jehova nzyaamba kuti nzibi, sena masimpe inga twaamba kuti ‘tulasesemwa acintu cibi’? Ikuzumanana kulangilila zintu zibi kulakonzya kupa kuti mukuya kwaciindi manjezyeezya eesu afwe. (Intembauzyo 119:70; 1 Timoteyo 4:1, 2) Ikuba acilengwa cili boobu kulakonzya kucinca mbotulilemeka naa mbotuzibona zibi nzyobacita bamwi.

11. Ncinzi citondezya kuti kaambo kali ku Bagalatiya 6:7 nkamasimpe caboola kumakani aakulikondelezya?

11 Masimpe ngakuti oobu mbobacita bamwi. Banakristo bamwi bakacita micito mibi akaambo kakuti bakayungwa azintu zibi zyakulikondelezya nzyobakali kweebelela lyoonse. Aboobo, bakazyiba kwiinda mukusubuka kuti “kufwumbwa cintu muntu ncasyanga, ncencico eeco ncayootebula.” (Bagalatiya 6:7) Nokuba boobo, mulakonzya kwaaleya mapenzi aali boobo. Ikuti naa mwabikkila maano kukusyanga zintu zibotu, muyakutebula zintu zibotu alimwi muyakukkomana.—Amubone kabbokesi kakuti “ Ino Nzyakulikondelezya Zili Buti Nzyondeelede Kusala?

KULISALILA KWEELANA ANJIISYO ZYAMU BBAIBBELE

12. Ino lugwalo lwa Bagalatiya 6:5 luswaangene buti amakani aakulikondelezya, alimwi mbusolozi nzi mbotujisi ibukonzya kutugwasya kulisalila tobamukamwini?

12 Lino atubandike cibeela cabili—kulikondelezya azintu zitakasyidwe naa zitazumizyidwe cacigaminina mu Jwi lya Leza. Nokuyandika kusala zyakulikondelezya eezyi, Munakristo umwi aumwi weelede kulisalila ncabona kuti cili kabotu.  (Amubale Bagalatiya 6:5.) Nokuba boobo, notuyandika kusala mumakani aaya, tulijisi busolozi. Bbaibbele lilijisi twaambo twakasimpe tugwasya, naa njiisyo, izikonzya kutugwasya kubona mbwazilanga zintu Jehova. Kwiinda mukuzibikkila maano njiisyo zili boobo, tulakonzya kuzyiba “ncayanda Jehova” muzintu zyoonse kubikkilizya akulikondelezya nkotusala.—Baefeso 5:17.

13. Ino ncinzi cikonzya kutupa kutantamuka zyakulikondelezya zikonzya kumunyemya Jehova?

 13 Masimpe, Banakristo baliindene mbobasimide kumuuya ambobakonzya kwaabona makani aakulilemeka. (Bafilipi 1:9) Kunze lyaboobo, caboola kumakani aakulikondelezya, Banakristo balizyi kuti baliindene muzintu nzyobayanda. Aboobo, tatukonzyi kulangila kuti Banakristo boonse inga basala cintu cikozyenyi. Nokuba boobo, kwiinda mukuzumizya njiisyo zya Leza kweendelezya mizeezo amyoyo yesu, tulakonzya kutantamuka zyakulikondelezya zili zyoonse izikonzya kumunyemya Jehova.—Intembauzyo 119:11, 129; 1 Petro 2:16.

14. (a) Ino ncintu nzi ncotweelede kubikkila maano ciindi notusala zyakulikondelezya? (b) Ino mbuti mbotukonzya kubikka zintu zya Bwami mubusena bwakusaanguna mubuumi bwesu?

14 Nomusala zyakulikondelezya, kuli cintu acimwi ciyandika kapati ncomweelede kubikkila maano: ciindi ncomubelesya. Nokuba kuti zyakulikondelezya nzyomusala zitondezya zintu nzyomubona kuti zili kabotu, iciindi ncomutola mukulikondelezya ooko citondezya ncomubona kuti nceciyandika kapati mubuumi. Masimpe ngakuti, ku Banakristo, izintu zyakumuuya nzyeziyandika kapati. (Amubale Matayo 6:33.) Aboobo, ino ncinzi ncomukonzya kucita kutegwa muzumanane kubikka zintu zya Bwami mubusena bwakusaanguna mubuumi bwanu? Imwaapostolo Paulo wakaamba kuti: “Amucenjele kapati, mutanikweendi mbuli bafwubafwuba pe, pele mbuli bantu basongo, kamucibelesya kabotu ciindi coonse ncomujisi.” (Baefeso 5:15, 16) Masimpe, kubikkila limwi ciindi cakulikondelezya kulakonzya kumugwasya kuba aciindi cakucita “zintu ziyandika kapati,” nkokuti imilimo iikonzya kumugwasya kumuuya.—Bafilipi 1:10.

15. Nkaambo nzi ncotweelede kucenjela ciindi notusala zyakulikondelezya?

15 Alimwi tweelede kucenjela kutegwa tutacegwi mutukole notusala zyakulikondelezya. Ino eeci caamba nzi? Amuciyeeye alimwi cikozyanyo camucelo. Kutegwa mutalidilizyi acibeela camucelo cibolede, tamutendululi buyo kabeela kabolede ikalo pele mulatendelezya acibeela icili kabotu. Mbubonya  buyo, tweelede kucenjela kutegwa tutacegwi mutukole notusala zyakulikondelezya. Munakristo musongo tatantamuki buyo zyakulikondelezya ziteendelani anjiisyo zyamu Bbaibbele pele alimwi ulakutantamuka kulikondelezya kuli koonse kujisi zibeela zibi zibikkidwe munzila yabucenjezu naa ikulibonya kuti kubikkilizya zibeela zinyonganya kumuuya. (Tusimpi 4:25-27) Ikuzumanana kutobela lulayo luli mu Jwi lya Leza kulakonzya kumugwasya kucita boobo.

“KUFWUMBWA ZINTU ZISALALA”

Kutobela lulayo lwabunaleza ciindi notusala zyakulikondelezya kulatukwabilila kumuuya

16. (a) Ino mbuti mbotukonzya kutondezya kuti zintu tuzilanga mbwazilanga Jehova caboola kumakani aakulilemeka? (b) Ino mbuti mbomukonzya kutobela njiisyo zyamu Bbaibbele mubuumi bwanu boonse?

16 Nobasala zyakulikondelezya, Banakristo bakasimpe basaanguna kukkala ansi akubona mbwazilanga zintu Jehova. Bbaibbele litondezya mbwalimvwa Jehova alimwi azyeelelo zyakwe. Mucikozyanyo, Mwami Solomoni wakaamba zintu zili mbozibede nzyasulide Jehova mbuli “mulaka waamba zyakubeja, maanza aatila bulowa bwabantu banyina mulandu, moyo uukanza zintu zibi, maulu aafwambaana kulundukila kububi.” (Tusimpi 6:16-19) Ncinzi ncomweelede kucita mwayeeya mbwazilanga zintu Jehova? Sintembauzyo ukulwaizya kuti: “Nywebo nomuyandisya Jehova, amusulaike bubi.” (Intembauzyo 97:10) Zyakulikondelezya nzyomusala zyeelede kutondezya kuti masimpe mulizisulide nzyasulide Jehova. (Bagalatiya 5:19-21) Alimwi ncomweelede kuzyiba ncakuti zintu nzyomucita nomuli nyolikke nzyezitondezya bwini mbomubede.  (Intembauzyo 11:4; 16:4) Aboobo, ikuti camoyo woonse kamuyanda kutondezya mbwalimvwa Jehova mumakani aakulilemeka muzintu zyoonse nzyomucita mubuumi bwanu, nkokuti lyoonse muyakusala zintu kweelana anjiisyo zyamu Bbaibbele. Oobu mbomuna kupona lyoonse.—2 Bakorinto 3:18.

17. Katutanasala zyakulikondelezya, mibuzyo nzi njotweelede kulibuzya?

17 Ncinzi acimbi ncomukonzya kucita kutegwa musale zyakulikondelezya kweelana ambwazilanga zintu Jehova? Amulibuzye kuti, ‘Ino eeci cilandipa kuba muntu uuli buti alimwi ino Leza ulandibona buti?’ Mucikozyanyo, kamutanasala kweebelela filimu naa vidiyo imwi, amulibuzye kuti, ‘Ino izili mufilimu naa vidiyo eeyi zilapa kuti manjezyeezya aangu abe buti?’ Lino atulange-lange njiisyo zikonzya kutugwasya mumakani aaya.

18, 19. (a) Ino mbuti njiisyo iili ku Bafilipi 4:8 mboikonzya kutugwasya kuzyiba naa kulikondelezya kwesu nkubotu? (b) Ino ninjiisyo nzi azimbi zikonzya kumugwasya kusala zyakulikondelezya zili kabotu? (Amubone bupanduluzi buyungizyidwe.)

18 Injiisyo iiyandika kapati ijanika kulugwalo lwa Bafilipi 4:8, ilwaamba kuti: “Kufwumbwa zintu zyamasimpe, kufwumbwa zintu ziyandika kapati, kufwumbwa zintu ziluleme, kufwumbwa zintu zisalala, kufwumbwa zintu ziyandwa, kufwumbwa zintu zilaampuwo mbotu, kufwumbwa zintu zili kabotu, alimwi kufwumbwa zintu zyeelela kutembaulwa, kamuzumanana kuziyeeyesya zintu eezyi.” Ncobeni, Paulo tanaakali kwaamba makani aakulikondelezya, pele wakali kwaamba zintu nzyotuyeeya mumoyo, izyeelede kumukkomanisya Leza. (Intembauzyo 19:14) Nokuba boobo, majwi ngaakaamba Paulo alakonzya kutupa njiisyo iikonzya kutugwasya mumakani aakulikondelezya. Munzila nzi?

19 Amulibuzye kuti, ‘Sena mafilimu, mavidiyo geemu, nyimbo naa zintu zimwi zyakulikondelezya nzyondisala zipa kuti kandiyeeya “zintu zisalala”?’ Mucikozyanyo, mwamana kweebelela filimu naa vidiyo imwi, ino ncinzi cicaala mumizeezo yanu? Ikuti zintu zicaala mumizeezo yanu zilakkomanisya,  zilasalala alimwi zilakatalusya, nkokuti zyakulikondelezya zyanu zili kabotu. Pele, ikuti filimu naa vidiyo njimwali kweebelela imupa kuyeeya zintu zitasalali, nkokuti kulikondelezya ooko takuli kabotu, kuletela mapenzi. (Matayo 12:33; Marko 7:20-23) Nkaambo nzi? Nkaambo ikuyeeya zintu zitasalali kulakonzya kupa kuti mutalike kukatazyigwa mumizeezo, kujaya manjezyeezya aanu aakayiisyigwa Bbaibbele alimwi akumana cilongwe canu a Leza. (Baefeso 5:5; 1 Timoteyo 1:5, 19) Aboobo, mbwaanga kulikondelezya kuli boobo kumuletela mapenzi, nkokuti mweelede kukutantamuka. * (Baroma 12:2) Amube mbuli sintembauzyo iwakapaila kuli Jehova kuti: “Kogwisya meso aangu kukulangilila cintu cabuyo.”—Intembauzyo 119:37.

AMUBIKKILE MAANO KUZINTU ZIKONZYA KUGWASYA BAMWI

20, 21. Ino lugwalo lwa 1 Bakorinto 10:23, 24 lugwasya buti mumakani aakusala zyakulikondelezya zili kabotu?

20 Paulo wakaamba njiisyo yamu Bbaibbele iiyandika kapati njotweelede kubikkila maano ciindi notusala zintu zijatikizya ndiswe kutugama. Wakaamba kuti: “Zintu zyoonse zilizumizyidwe, pele tazili zyoonse iziyaka. Umwi aumwi kayandisya kugwasya bamwi ikutali buyo kuligwasya lwakwe mwini.” (1 Bakorinto 10:23, 24) Ino mbuti njiisyo eeyi mboikonzya kutugwasya mumakani aakusala zyakulikondelezya zili kabotu? Mweelede kulibuzya kuti, ‘Ino kulikondelezya nkondisala inga kwabapa kulimvwa buti bamwi?’

21 Manjezyeezya aanu alakonzya kumuzumizya kulikondelezya munzila imwi njomubona kuti ‘ilizumizyidwe’ naa nimbotu. Pele, ikuti mwabona kuti basyominyoko bamwi balakatazyigwa mumizeezo akaambo kakulikondelezya kumwi, inga cainda kubota kukuleka kulikondelezya ooko. Nkaambo nzi? Nkaambo kakuti tamuyandi ‘kubisyila ibanyoko’—naa kweelana ambwaakaamba Paulo ‘kubisizya Kristo’—kwiinda  mukubapa kuti cibakatazye kuzumanana kusyomeka kuli Leza. Muyanda kutobela lulayo lwakuti: “Amuleke kuba zilebyo.” (1 Bakorinto 8:12; 10:32) Banakristo bakasimpe mazuba aano balalutobela lulayo lwa Paulo lugwasya kwiinda mukukaka kulikondelezya azintu ‘zizumizyidwe’ pele ‘zitayaki.’—Baroma 14:1; 15:1.

22. Nkaambo nzi Banakristo ncobatabasinikizyi bamwi caboola kumakani aazintu nzyakonzya kulisalila muntu?

22 Nokuba boobo, kuli kaambo kamwi nkotweelede kuyeeya caboola kumakani aakubikkila maano kuzintu zikonzya kugwasya bamwi. Munakristo uukatazyigwa mumizeezo teelede kusinikizya Banakristo boonse mumbungano kuti kabatobela buyo ncayeeya walo kuti nceciluzi caboola kumakani aakusala zyakulikondelezya zili kabotu. Ikuti wacita boobo, ulakonzya kuba mbuli namutekenya uuyanda kuti banamutekenya boonse beendela mumugwagwa mwabede kababalisya myootokala yabo mbuli nguwe. Ikuyeeya kuli boobo takugwasyi. Akaambo kakuti ulabayanda Banakristonyina, muntu uukatazyigwa mumizeezo weelede kubalemeka basyominyina ibatayeeyi mbwayeeya mumakani aakulikondelezya kufwumbwa kuti kabatobela njiisyo zya Bunakristo. Kwiinda mukucita boobo, upa kuti ‘bantu boonse bazyibe kuti ulanyoneka.’—Bafilipi 4:5; Mukambausi 7:16.

23. Ino mbuti mbomukonzya kusala zyakulikondelezya izili kabotu?

23 Mubufwaafwi, ino mbuti mbomukonzya kusala zyakulikondelezya izili kabotu? Amuzikake zyakulikondelezya zili zyoonse zitondezya antangalala micito mibi alimwi iisesemya iikasyidwe mu Jwi lya Leza. Amutobele njiisyo zyamu Bbaibbele caboola kumakani aakusala zyakulikondelezya zitakasyidwe cacigaminina mu Bbaibbele. Mutanikulikondelezyi azintu zikonzya kupa kuti manjezyeezya aanu acileke kubeleka alimwi akupa kuti ibamwi bakatazyigwe mumizeezo, ikapati basyominyoko. Kwiinda mukucita boobo mulakonzya kupa kuti Leza alemekwe akupa kuti nywebo abamukwasyi wanu muzumanane kukkala muluyando lwakwe.

^ munc. 19 Njiisyo azimwi izikonzya kumugwasya mumakani aakulikondelezya zijanika ku Tusimpi 3:31; 13:20; Baefeso 5:3, 4; a Bakolose 3:5, 8, 20.