Sena nyika . . .

  • inooli mbubwenya oobu?

  • iyakwiindila kubija?

  • iyoobota?

 NCOLYAAMBA BBAIBBELE

“Leza . . . uyoosindula misozi yoonse kumeso aabo, alimwi lufwu talukooyoobako limbi, akwalo koomoka, kulila nokuba kucisa takukooyoobako limbi. Zyintu zyakaindi zyamana.”—Ciyubunuzyo 21:3, 4, Busanduluzi bwa Nyika Mpya.

MBOMUKONZYA KUGWASYIGWA

Ikuba amulimo uulaampindu alimwi uukkomanisya.—Isaya 65:21-23.

Takukoyooba limbi kuciswa naa kupenga munzila iili yoonse.—Isaya 25:8; 33:24.

Kupona buumi bukkomanisya alimwi butamani antoomwe amukwasyi alimwi abalongwe.—Intembauzyo 37:11, 29.

 SENA NCOBENI TULAKONZYA KUSYOMA NCOLYAAMBA BBAIBBELE?

Inzya, akaambo katwaambo ootu tobilo:

  • Leza ulijisi nguzu zyakuzuzikizya cisyomezyo cakwe. Mu Bbaibbele, Jehova Leza alikke nguuitwa kuti “Singuzuzyoonse,” akaambo kakuti nguzu zyakwe tazigoli. (Ciyubunuzyo 15:3) Aboobo, ulaanguzu zyakuzuzikizya cisyomezyo cakwe cakucinca nyika kuti ibote. Mbubwenya mbuli mbolyaamba Bbaibbele, “kuli Leza zyintu zyoonse zilakonzyeka.”—Matayo 19:26.

  • Leza uliyandide kuzuzikizya cisyomezyo cakwe. Mucikozyanyo, Jehova ‘ulayandisya’ kubusya bantu bafwide.—Jobu 14:14, 15.

    Bbaibbele alimwi lilatondezya kuti Jesu, Mwana wa Leza, wakabaponya baciswa. Nkaambo nzi ncaakacitila boobo? Akaambo kakuti wakali kuyanda kucita oobo. (Maako 1:40, 41) Mbubwenya mbuli Bausyi, Jesu wakali kuyandisya kugwasya bantu bapengede.—Johane 14:9.

    Aboobo tulakonzya kusyoma kuti boonse bobilo, Jehova alimwi a Jesu, balayanda kutugwasya kuti tukakkomane kumbele!—Intembauzyo 72:12-14; 145:16; 2 Petulo 3:9.

 INO MUYEEYA BUTI?

Ino Leza uyoocita buti kutegwa nyika ibote?

Ibbaibbele lilawiingula mubuzyo ooyu mulugwalo lwa MATAYO 6:9, 10 alwa DANIELE 2:44.