‘Lulayo lulayandika kutegwa makanze azuzikizigwe.’—Tusimpi 20:18

Toonse tuyandika mali kutegwa tucikonzye kulanganya mikwasyi yesu. (Tusimpi 30:8) Alimwi buya ‘mali alatabilila.’ (Mukambausi 7:12) Mbomuli banabukwetene, cilakonzya kumukatazya kubandika makani aajatikizya mali, pele mutalekeli mali kunyonganya cikwati canu. (Baefeso 4:32) Banabukwetene beelede kusyomana alimwi akubelekela antoomwe ciindi nobabandika mbobayanda kwaabelesya mali.

 1 AMUKKALE ANSI AKUYEEYA

NCOLYAAMBA BBAIBBELE: “Nguni wanu uuyanda kuyaka ngazi uutasaanguni kukkala ansi akubona mali aayandika, kutegwa azyibe naa ulijisi mali aakkwana kuyasya alimwi akumanizya ngazi eeyo?” (Luka 14:28) Cilayandika kapati kukkala ansi antoomwe akubona mbomuyanda kwaabelesya mali. (Amosi 3:3) Amubandike zintu nzyomuyanda kuula alimwi akubona naa muyandika mali manji buti aakubelesya. (Tusimpi 31:16) Ikuba amali aakonzya kuula cintu cimwi, tacaambi kuti mweelede kucuula cintu eeco. Amusolekesye kutaba azikwelete. Amubelesye buyo mali ngomujisi.—Tusimpi 21:5; 22:7.

NCOMUKONZYA KUCITA:

  • Kuti kumamanino aamwezi mwajana kuti mwacaazya mali amwi, amubandike mbomukonzya kwaabelesya

  • Kuti mali abulila, amubone mbomukonzya kucesya zintu nzyomuyanda kuula. Mucikozyanyo, mulakonzya kulijikila cakulya muciindi cakuyoolida nkobasambalila zyakulya

 2 AMWAAMBE MBOMULIMVWA ALIMWI AKUBONA BWINI MBOZIBEDE ZINTU

NCOLYAAMBA BBAIBBELE: ‘Zyoonse amuzilanganye cakusyomeka ikutali buyo kumbele lya Jehova, pele alimwi akumbele lyabantu.’ (2 Bakolinto 8:21) Amusyomeke kuli ngomukwetene limwi kujatikizya mali ngomuvwola alimwi amali ngomubelesya.

Lyoonse kamumubuzya ngomukwetene limwi ciindi nomusala kucita zintu zipati-pati zijatikizya mali aanu. (Tusimpi 13:10) Kwaabandika makani aajatikizya mali kuyoomugwasya kuba aluumuno mucikwati canu. Kamubona mali ngomuvwola ikuba aamukwasyi ikutali aanu nyolikke.—1 Timoteyo 5:8.

NCOMUKONZYA KUCITA:

  • Amubandike kujatikizya mweelwe wamali ngwakonzya kubelesya umwi aumwi kakunyina kubuzya mweenzinyina

  • Tamweelede kulindila mane buya kwaba penzi nomuya mubandike makani aajatikizya mali