1 Timoteyo 4:13

NCOMWEELEDE KUCITA: Amubale cakupozya mbubwenya mbwaalembedwe mabala.

MBOMUKONZYA KUCITA OOBO:

  • Amulibambile kabotu. Amuyeeye kaambo ncocakalembelwa cibalo eeco. Amusole kubala mabala aali mbwaabede aapa muzeezo woonse, ikutali kwiile kubala bbala abbala. Amubikkile maano kapati kutegwa mutayungizyi mabala aambi, mutasotoki mabala aamwi naa kubelesya bbala limbi mubusena bwaleelyo lilembedwe. Amutubikkile maano twaandaanyo toonse.

  • Amulibale munzila iiluzi bbala limwi alimwi. Ikuti naa tamuzyi mbolibalwa bbala limwi, amuswiilile kuzyakalekkoodwa naa kubuzya mubali uucibwene kutegwa amugwasye.

  • Amukanane munzila iilimvwisya. Amwaambe kabotu mabala kwiinda mukulungumana kulanga alimwi akujalula mulomo. Amusolekesye ikwaamba munzila iilimvwisya.