Jobu 16:5

NCOMWEELEDE KUCITA: Amubikkile maano kwaamba zintu zigwasya alimwi izikonzya kubakulwaizya baswiilizi banu.

MBOMUKONZYA KUCITA OOBO:

  • Amubabone munzila yeelede baswiilizi banu. Amube alusyomo lwakuti basyominyoko abalo bayanda kucita zintu zimukkomanisya Jehova. Noliba leelyo nomweelede kupa lulayo, amusaangune kubalumba kuzwa ansi aamoyo kuti kaceelela.

  • Mutavwuzyi makani aatyompya. Mulakonzya kwaamba makani amwi aatyompya lilikke buyo ciindi naajisi kaambo kagwasya. Pele bunji bwazintu nzyomubandika mumakani aanu zyeelede kuba zintu zikulwaizya.

  • Amulibelesye kabotu Jwi lya Leza. Amubagwasye kubikkila maano kuzintu nzyaakacita kale Jehova, nzyacita lino alimwi anzyayoobacitila bantu kumbele. Amubakulwaizye akubayumya-yumya baswiilizi banu.