Skip to content

Skip to table of contents

Bakamboni ba Jehova

Amusale mwaambo Chitonga

Amusungwaale Kubala Alimwi Akuyiisya

Broshuwa eeyi ibambilidwe kumugwasya kuyungizya luzyibo lwanu lwakubala kubuleya, kukanana alimwi akuyiisya.

Lugwalo Luzwa ku Kabunga Keendelezya

Tuyiisya mulumbe uuyandika kapati uuzwa kuli Leza.

CIIYO 1

Ntalisyo Mbotu

Ntalisyo mbotu yeelede kuzuzikizya zintu zyotatwe.

CIIYO 2

Kukanana Cakulikwaya

Kukanana cakulikwaya kupa kuti baswiilizi banu balimvwe kwaanguluka alimwi akubagwasya kubikkila maano kumulumbe wanu.

CIIYO 3

Kwiibelesya Kabotu Mibuzyo

Cabupampu, amubuzye mibuzyo iikonzya kupa kuti baswiilizi banu babe aluyandisisyo akukankaizya twaambo tuyandika kapati.

CIIYO 4

Magwalo Aambwa Aciindi Ceelede

Amubone mbomukonzya kubagwasya kulibambila mumizeezo baswiilizi banu kamutanabala lugwalo.

CIIYO 5

Kubala Munzila Iiluzi

Kubala munzila iiluzi ninzila iiyandika kapati yakwaambilizya mulumbe wa Jehova.

CIIYO 6

Magwalo Apandululwa Munzila Iiluzi

Amubagwasye baswiilizi banu kubona mbolweendelana lugwalo ndomwabala akaambo nkomubandika.

CIIYO 7

Kwaamba Twaambo Tuluzi Alimwi Tutakonzyi Kuzumbauzyigwa

Kwaamba twaambo tuluzi alimwi tutakonzyi kuzumbauzyigwa kulayandika kutegwa mugwasye baswiilizi banu kukabona kaambo.

CIIYO 8

Zikozyanyo Zigwasya Kubona Kaambo

Amuyungizye luzyibo lwanu lwakuyiisya kwiinda mukubelesya zikozyanyo zitakatazyi kumvwa zyalo izikonzya kubakkomanisya baswiilizi banu alimwi izisalazya kaambo kayandika kapati.

CIIYO 9

Amuzibelesye Kabotu Zitondezyo Ziboneka

Amubelesye zitondezyo ziboneka kutegwa baswiilizi banu batatulubi twaambo.

CIIYO 10

Kucinca-cinca Jwi

Amucince-cince jwi kutegwa baswiilizi banu mubape kulimvwa munzila imwi alimwi akubakulwaizya kubweza ntaamu.

CIIYO 11

Amupye Moyo Nomubandika

Kupya mumoyo kutondezya mbomulimvwa alimwi kupa kuti baswiilizi banu bazumanane kubikkila maano.

CIIYO 12

Kusangalizya Alimwi Ambomulimvwa

Ikuti kamutondezya bwini mbomulimvwa ciindi nomukanana, mutondezya kuti mulababikkila maano baswiilizi banu.

CIIYO 13

Kusalazya Mbwaagwasya Makani

Amubagwasye baswiilizi banu kumvwisya makani ngomubandika mbwaabujatikizya buumi bwabo alimwi amubatondezye ncobeelede kucita kujatikizya makani aayo.

CIIYO 14

Twaambo Tupati-pati Twasalazyigwa

Amubagwasye baswiilizi banu kwaatobelezya makani aanu alimwi amusalazye kaambo kapati kamwi akamwi mbokaswaangene amakanze aanu alimwi amutwe wamakani.

CIIYO 15

Zyaambwa Cakutadooneka

Amukanane cakusinizya. Amutondezye kuti mulasyoma ncobeni kuti twaambo ntomwaamba tulayandika kapati.

CIIYO 16

Amube Bantu Bayumya-yumya

Amube bantu bagwasya ikutali batyompya. Amubagwasye kubikkila maano kukasimpe kakatulusya ikali mu Jwi lya Leza.

CIIYO 17

Ikwaamba Twaambo Ntobamvwa Bantu

Amubagwasye baswiilizi banu kumvwa makani ngomwaamba. Amwaambe twaambo tuyandika kapati munzila iimvwika.

CIIYO 18

Makani Aagwasya Baswiilizi

Amubakulwaizye baswiilizi banu kwaayeeyesya makani ngomubandika kutegwa babone kuti kuli cintu cimwi cigwasya ncobaiya.

CIIYO 19

Makani Aanjila Mumoyo

Amubakulwaizye baswiilizi banu kuyanda Leza alimwi a Jwi lyakwe, Bbaibbele.

CIIYO 20

Mamanino Aakulwaizya

Mamanino aakulwaizya ayoobakulwaizya baswiilizi banu kuzitambula alimwi akuzibelesya nzyobaiya.

Amulembe Mbomuyaabuya Ambele

Amulembe mbomuyaabuya ambele ciindi nomuyungizya luzyibo lwanu mukubala alimwi akuyiisya.