Cakutadooneka mulakkomana kutambula makani mabotu. Alimwi buya kuli makani mabotu kapati ngomubambilidwe nywebo alimwi abayandwa banu.

Makani mabotu aaya ali mu Bbaibbele, ibbuku eelyo Mulengi wajulu anyika, Jehova Leza, ndyaakapa kuti lilembwe myaka minji kapati yainda. Mubbuku eeli, tulabikkila maano kumabbuku one aamu Bbaibbele alo aajisi makani mabotu kapati kulindiswe toonse. Mabbuku aaya aitwa amazina aabaalumi aabo Leza mbaakabelesya kwaalemba, nkokuti, Matayo, Marko, Luka alimwi a Johane.

Ibanji baamba mabbuku aaya one kuti Makani Mabotu. Oonse one aamba makani mabotu aajatikizya Jesu—kuti walo nenzila njabelesya Leza kufwutula bantu akuti Bwami bwa Leza bwakujulu buyooleta zilongezyo zitamani aanyika, kuli baabo boonse bamusyoma Jesu.—Marko 10:17, 30; 13:13.

NKAAMBO NZI NCOKULI MABBUKU ONE AA MAKANI MABOTU?

Ambweni kuli nomwakalibuzyide kaambo Leza ncaakabelesya muuya wakwe kuti kulembwe mabbuku one aamba zyabuumi bwa Jesu anzyaakayiisya.

Kuli bubotu mukupa kuti kulembwe mabbuku aaya one, limwi alimwi kalyaamba nzyaakaamba akucita Jesu. Mucikozyanyo, amweezyeezye kuti kuli baalumi bone ibaimvwi munsi-munsi aamwiiyi uulaampuwo. Mwaalumi iwiimvwi kumbele lyamwiiyi ngusimutelo. Ooyo wiimvwi kululyo musilisi. Ooyo uuswiilila kulumwensyi muzubi wanswi alimwi mulongwe ngocimvwana limwi kapati amwiiyi ooyo. Mpoonya mwaalumi wane, iwiimvwi kusyule, ngusikulangilila zicitika alimwi mwana kuli baabo botatwe. Boonse bone mbaalumi basyomeka, alimwi umwi aumwi wabo kuli ncayandisya naa ncabikkila maano kapati. Ikuti umwi aumwi wabo walemba makani aajatikizya nzyaamba akucita mwiiyi, kulangilwa kuti makani ngobanga balemba aaba bantu bone alakonzya kwiindana kupandulula twaambo naa zintu zimwi. Pele kwiinda mukulanga-langa nzyobalemba boonse bone, alimwi akuyeeya kuti baliindene mbobazibona zintu naa makanze aabo, tulakonzya kuzimvwisya nzyaamba akucita mwiiyi. Eeci citondezya mbotukonzya kugwasyigwa akaambo kakuba amabbuku one aalembedwe makani aabuumi bwa Mwiiyi Mupati, Jesu.

Ikuzumanana kubelesya cikozyanyo eeci, atwaambe  kuti simutelo uyanda kukwelelezya ba Juda, aboobo walemba njiisyo azintu zimwi izyakacitika munzila yakuti agwasye bantu aaba cakusaanguna. Musilisi wabikkila maano kapati kukulemba makani aakuponesyegwa kwabalwazi naa balema, aboobo wasiya makani amwi ngaalemba simutelo, naa waatobelanya munzila imbi. Ooyo mulongwe ngocimvwana limwi kapati amwiiyi walo wakankaizya kwaamba mbwalimvwa mwiiyi alimwi abube bwakwe. Makani ngaalemba mulombwana mafwaafwi, alimwi aligaminide kwiinda ngobalemba aaba bambi. Nokuba boobo, makani ngaalemba umwi aumwi wabo aliluzi. Cikozyanyo eeci citondezya ikuba amabbuku oonse one aamba zyabuumi bwa Jesu mbokutugwasya kumvwisya nzyaakacita, nzyaakayiisya alimwi abube bwakwe.

Zimwi ziindi bantu balaakwaamba kuti ‘Makani Mabotu aa Matayo’ naa ‘Makani Mabotu aa Johane.’ Eeco cili buyo kabotu, nkaambo mabbuku aaya oonse ajisi “makani mabotu aamba zya Jesu Kristo.” (Marko 1:1) Nokuba boobo, ikaambo kapati nkakuti makani mabotu aajatikizya Jesu ngamwi buyo—ngaayo ngotukonzya kujana toonse mumabbuku one aaya.

Basikwiiya Jwi lya Leza banji bakeezyanisya akweendelanya twaambo alimwi azintu zyakacitika izilembedwe mubbuku lya Matayo, Marko, Luka a Johane. Cakuma 170 C.E., mulembi muna Syria uutegwa Tatian wakasoleka kucita boobu. Wakali kusyoma kuti mabbuku aaya one akaliluzi alimwi akasololelwa amuuya wa Leza, aboobo wakalemba bbuku litegwa Diatessaron, bbuku ilijisi makani aayendelana aabuumi alimwi amulimo wa Jesu.

Bbuku eeli lyakuti Jesu—Nenzila, Ngokasimpe, Mbobuumi, lilikozyenye andilyo, pele eeli lijisi twaambo tuluzi kapati alimwi lilalomya kwaamba makani. Cili boobu nkaambo swebo tulaaluzyibo lunji kapati lino caboola kumakani aakumvwisya kuzuzikizyigwa kwabusinsimi bunji bwa Jesu alimwi ancozipandulula zikozyanyo zyakwe. Luzyibo oolu lutusalazyila makani ngaakaamba anzyaakacita, alimwi ambozyakatobelana kucitika zintu. Azyalo nzyobajana bantu bavwukkula akulanga-langa zintu zyakaindi zilaasalazya makani aamwi alimwi ambobakali kuzibona zintu basikulemba makani mabotu. Masimpe, taakwe uukonzya kucizwida nzunzu kwaamba kuti nzyaamba walo mbobwini mbozyakatobelana kucitika zintu zyoonse. Nokuba boobo, bbuku eeli lyakuti Jesu—Nenzila, Ngokasimpe, Mbobuumi, lyaamba twaambo tumvwika alimwi tutobeleka.

NENZILA, NGOKASIMPE, MBOBUUMI

Nomubala akunonenwa bbuku eeli lyakuti Jesu—Nenzila, Ngokasimpe, Mbobuumi, amubikkile maano kumakani mapati aamujatikizya nywebo alimwi abayandwa banu. Amuyeeye kuti Jesu Kristo lwakwe nguwakaambila mwaapostolo Tomasi kuti: “Ndime nzila, kasimpe alimwi abuumi. Kunyina uuboola kuli Taata ccita kuti wainda mulindime.”—Johane 14:6.

Bbuku eeli lyakuti Jesu—Nenzila, Ngokasimpe, Mbobuumi lilamugwasya kumvwisya Jesu mbwali “nzila” ncobeni. Cilakonzyeka kumusikila Jehova Leza mumupailo kwiinda mulinguwe alikke. Kuyungizya waawo, Jesu nenzila yakutuyanzanya a Leza. (Johane 16:23; Baroma 5:8) Aboobo, Jesu nenzila ilikke iikonzya kutupa kuba acilongwe a Leza.

Jesu ‘ngokasimpe.’ Wakali kwaamba akupona kweelana akasimpe; cakali mbuli kuti kasimpe kakalibonya mubuumi bwa Jesu. Wakazuzikizya businsimi bunji, oobo ibwakaba “‘inzya’ kwiinda mulinguwe.” (2 Bakorinto 1:20; Johane 1:14) Businsimi oobu butugwasya kubona mulimo mupati waalubazu ngwajisi mukuzuzikizyigwa kwamakanze aa Leza.—Ciyubunuzyo 19:10.

Alimwi Jesu Kristo ‘mbobuumi.’ Kwiinda mucinunuzyo, inzya kwiinda mukwaaba buumi bwakwe bulondokede alimwi abulowa, wakapa kuti swebo tukonzye kujana “buumi bwini-bwini,” nkokuti “buumi butamani.” (1 Timoteyo 6:12, 19; Baefeso 1:7; 1 Johane 1:7) Kuyungizya waawo, uyooba “buumi” kubantu banji kapati ibakafwa pele ibayoobusyigwa kabajisi bulangizi bwakupona mu Paradaiso mane kukabe kutamani.—Johane 5:28, 29.

Swebo toonse tweelede kumvwisya akulumba mulimo waalubazu ngwajisi Jesu mumakanze aa Leza. Tusyoma kuti mulakkomana kwiiya zinji kujatikizya Jesu—“nzila, kasimpe alimwi abuumi.”