JOHANE 7:11-32

  • JESU WAYIISYA KUTEMPELE

Jesu wazyibwa kapati mumyaka eeyi yainda kuzwa ciindi naakabbapatizyigwa. Ba Juda banji baabona maleele aakwe, alimwi makani aajatikizya milimo yakwe amwaika mucisi coonse. Lino ku Pobwe lya Zivwuka ku Jerusalemu, bantu banji balamuyandaula.

Bantu aaba baliindene kapati kujatikizya mbobamubona Jesu. Bamwi baamba kuti: “Muntu uuli kabotu.” Bambi baamba kuti: “Tali kabotu pe. Weena nkamu yabantu.” (Johane 7:12) Bunji bwabantu aaba ibalivwiya-vwiya bacita boobo kumazuba aakusaanguna aapobwe. Pele kunyina uulaacamba cakumwiiminina Jesu kwiinda mukwaamba caantangalala kujatikizya nguwe akaambo kakuti boonse bayoowa mbobakonzya kucita basololi baba Juda.

Pobwe nolyasika akati, Jesu wabbuka kutempele. Bantu banji bagambwa akaambo kakuti ulicibwene kuyiisya. Kunyina naakaiya kuzikolo zyaba Rabbi, aboobo ba Juda bagambwa balaamba: “Ino muntu ooyu wakaba buti aluzyibo luli boobu lwa Magwalo kakuli tanaakaiya kuzikolo?”—Johane 7:15.

Jesu wapandulula kuti: “Nzyondiyiisya tazili zyangu pe, pele nzizya yooyo wakandituma. Ikuti muntu umwi kayanda kucita kuyanda kwa Leza, ulazyiba kujatikizya njiisyo eeyo ikuti naa izwa kuli Leza naa ndaamba buyo nzyondilipangila ndemwini.” (Johane 7:16, 17) Ikuyiisya kwa Jesu kuleendelana a Mulawo wa Leza, aboobo cilisalede kuti uyanda kuti Leza alemekwe ikutali nguwe pe.

Mpoonya Jesu wabuzya kuti: “Sena Musa tanaakamupa Mulawo? Pele kunyina naba omwe wandinywe uutobela Mulawo ooyo. Ncinzi ncomuyanda kundijaila?” Bamwi ibali munkamu, ambweni beenzu ibazwa kumunzi uumbi tabaazyi makani aaya. Cabagambya kuti muntu umwi inga wayanda kujaya mwiiyi mubotu boobu. Aboobo bayeeya kuti Jesu unyongene buya, ncecimupa kwaamba boobu. Bamwaambila kuti: “Ulaadaimona yebo. Nguni uuyanda kukujaya?”—Johane 7:19, 20.

Mubwini, mwaka omwe acisela iwainda, basololi baba Juda bakali kuyanda kumujaya Jesu naakaponya mwaalumi umwi mu Sabata. Aboobo Jesu lino wapandulula munzila iisalede akuyubununa bufwubafwuba bwabo. Waamba kuti kweelana ancowaamba Mulawo, mwana musankwa weelede kupalulwa mubuzuba bwalusele kuzwa ciindi naakazyalwa, nokuba kuti buzuba oobu kabuli buzuba bwa Sabata. Mpoonya wabuzya kuti: “Ikuti naa muntu ulapalulwa musabata kutegwa Mulawo wa Musa utatyolwi, sena mebo mulandikalalila akaambo kakuti ndakaponya muntu musabata? Amuleke kubeteka kweelana ambwalibonya muntu, pele amubeteke alubeta lwabululami.”—Johane 7:23, 24.

Bantu ibakkala mu Jerusalemu ibazyi bukkale buliko aciindi eeci bati: “Sena ooyu tali ngomuntu uulya ngobayanda kujaya [baleli]? Pele amubone! Ulaambaula antangalala, alimwi kunyina ancobaamba kulinguwe. Sena baleli bazyiba ncobeni kuti ooyu ngo Kristo?” Aboobo, nkaambo nzi bantu ncobatasyomi kuti Jesu ngo Kristo? Baamba kuti: “Swebo tulizyi nkwazwa muntu ooyu; pele aakuboola Kristo, kunyina muntu uuyoozyiba nkwazwa.”—Johane 7:25-27.

Nkumunya kutempele ooko, Jesu wabaambila kuti: “Mulindizyi alimwi mulikuzyi nkondizwa. Tiindakaliboolela ndemwini pe, pele ooyo wakandituma nkwali ncobeni, alimwi nywebo tamumuzyi pe. Mebo ndilimuzyi, nkaambo ndili mwiiminizi uuzwa kulinguwe, alimwi walo nguwakandituma.” (Johane 7:28, 29) Bamvwe makani aaya aasalede, basola kumujata Jesu, ambweni kutegwa bamubikke muntolongo naa kumujaya. Pele, baalilwa kucita boobo nkaambo tacinasika ciindi cakuti Jesu ajaigwe.

Nokuba boobo, ibanji bamusyoma Jesu, alimwi  buya baleelede kucita oobo. Wakeenda atala amaanzi, wakaumuzya guwo, wakasanina zyuulu zyabantu munzila yamaleele azinkwa zisyoonto atuswi, wakaponya balwazi, wakapa kuti balema beende, wakajalula meso aaboofwu, wakaponya basicinsenda alimwi wakabusya nobaba bantu bafwide. Aboobo baliluzi kubuzya kuti: “Aakuboola Kristo, sena uyoocita maleele manji kwiinda ngaacita muntu ooyu?”—Johane 7:31.

Ba Farisi nobamvwa nkamu yabantu kayaamba zintu eezyi, balo antoomwe abasilutwe babapaizi batuma bakapaso kuti bakamujate Jesu.