MATAYO 17:14-20 MARKO 9:14-29 LUKA 9:37-43

  • KUYANDIKA LUSYOMO LUYUMU KUTI CIKONZYEKE KUPONYA MULOMBE UUNJIDWE DAIMONA

Jesu, Petro, Jakobo alimwi a Johane nobaseluka kuzwa acilundu, bayaanya nkamu yabantu mpati. Kuli cilubide. Balembi balibazingulukide basikwiiya alimwi balakazyanya ambabo. Bantu bagambwa kapati nobamubona Jesu, eelyo babalika kuyoomwaanzya. Wababuzya kuti: “Ncinzi ncomukazyanya ambabo?”—Marko 9:16.

Mwaalumi umwi munkamu wafwugama kumbele lya Jesu akupandulula kuti: “Mwiiyi, ndaletede mwanaangu musankwa nkaambo unjidwe muuya uumulesya kwaambaula. Kufwumbwa mpuwamujatila, ulamuusya ansi, alimwi uzwa ccovwu kumulomo akuluma ntwino akubula nguzu. Ndalombede basikwiiya bako kuti bautande, pele baalilwa.”—Marko 9:17, 18.

Kuboneka kuti balembi bakazyanya abasikwiiya akaambo kakuti cabaalila kumuponya mulombe ooyo, ambweni kumwi balabafwubaazya. Aboobo muciindi cakuvwiila bausyi mwana ibagolelwa maano, Jesu walanga nkamu yabantu akwaamba kuti: “Nywebo nozyalani linyina lusyomo alimwi nobasicinguni, ino ndilakkala andinywe kwaciindi cilamfwu buti? Ino ndimukkazikile moyo kwaciindi cilamfwu buti?” Cakutadooneka majwi aaya aakusinsa ageme balembi aabo ibali kupenzya basikwiiya bakwe ciindi walo naataliko. Mpoonya naalanga kuli bausyi mwana ibakopene mumizeezo, Jesu wabaambila kuti: “Amumulete kuno kulindime.”—Matayo 17:17.

Mulombe naasika munsi-munsi aa Jesu, daimona limunjide lyamuwisyila ansi akumusuntula. Mulombe ooyo watalika kwaalabana ansi akuzwa ccovwu kumulomo. Jesu wabuzya bausyi kuti: “Ino eeci cakamutalika lili?” Bausyi bavwiila kuti: “Kuzwa naakacili muniini, alimwi ziindi zinji umusuntwida mumulilo amumaanzi kutegwa umunyonyoone.” Mpoonya bakombelezya kuti: “Kuti kokonzya kucita cintu cili coonse,  katufwida luzyalo, utugwasye.”—Marko 9:21, 22.

Bausyi ilibamanide mizeezo, nkaambo nobaba basikwiiya ba Jesu baalilwa kumuponya. Ikwiingula ncobalomba bausyi mwana ooyo, Jesu waamba majwi aakkazika moyo aakuti: “Aayo majwi aakuti, ‘Kuti kokonzya’! Langa, zintu zyoonse zilakonzyeka kumuntu uulaalusyomo.” Mpoonya aawo bausyi mwana boongolola balaamba: “Ndijisi lusyomo! Kondigwasya kuba alusyomo luyumu!”—Marko 9:23, 24.

Jesu wabona nkamu yabantu kababalika kuboola kulinguwe. Boonse aaba kabalangilila, Jesu wakalalila daimona kuti: “Iwe omuuya syaataambi alimwi omusinke matwi, ndakulailila kuti, kozwa mulinguwe alimwi utakamunjili kabili!” Nolyazwa, daimona lyapa kuti mulombe ooyu akwiile akusuntuka ziindi zinji. Mpoonya mulombe ooyu waile kulandabala mpoonya aawo katanyanyaali. Nobabona boobo, bantu banji baamba kuti: “Wafwa!” (Marko 9:25, 26) Pele Jesu naajata janza lyamulombe ooyu, wabuka aboobo ‘wapona kuzwa ciindi eeco.’ (Matayo 17:18) Tacigambyi pe kuti bantu bagambwa kapati akaambo kazintu nzyacita Jesu.

Musyule, ciindi Jesu naakatuma basikwiiya kuyookambauka, bakali kukonzya kutanda madaimona. Aboobo lino nobanjila muŋanda bamubuzya Jesu kabali balikke ategwa: “Ino nkaambo nzi swebo ncotwaalilwa kuutanda?” Jesu wabapanduluda kuti baalilwa akaambo kakuceya kwalusyomo lwabo, ulaamba: “Musyobo ooyu tuukonzyi kuzwa ccita buyo kwiinda mumupailo.” (Marko 9:28, 29) Kwali kuyandika lusyomo luyumu antoomwe amupailo kutegwa bacikonzye kutanda daimona eelyo lilaanguzu kapati.

Mpoonya Jesu wamanizya amajwi aakuti: “Nkaambo ncobeni ndimwaambila kuti, ikuti kamujisi lusyomo luli mbuli inseke yamusitada, muyakwaambila mulundu ooyu kuti, ‘Kozwa aawa uunke waalya,’ eelyo uyoozwa, alimwi taakwe ciyakumwaalila nywebo pe.” (Matayo 17:20) Eelo kaka lusyomo lulaanguzu!

Zisinkilizyo alimwi abuyumuyumu izilesya muntu kuyaambele mumulimo wa Jehova zilakonzya kuboneka mbuli kuti nziyumu kapati alimwi tazikonzyi kugusyigwa mbubonya mbuli mulundu wini. Pele ikuti twayumya lusyomo lwesu, tulakonzya kuzigusya zisinkilizyo alimwi akuzunda buyumuyumu zyalo izili mbuli zilundu.