MATAYO 4:13-22 MARKO 1:16-20 LUKA 5:1-11

  • JESU WAITA BASIKWIIYA KUTI BAMUTOBELE CIINDI COONSE

  • BAZUBI BANSWI BABA BAZUBI BABANTU

Bantu bamu Nazareta nobaalilwa kumujaya Jesu, waunka kumunzi wa Kapernauma, munsi-munsi a Lwizi lwa Galilaya, oolo alimwi ilwiitwa kuti “zyiba lya Genesarete.” (Luka 5:1) Eeci cazuzikizya businsimi buli mubbuku lya Isaya bwakuti bantu baku Galilaya ibakkala kunkomwe yalwizi bakali kuyoobona mumuni mupati.—Isaya 9:1, 2.

Masimpe, okuno ku Galilaya, Jesu wazumanana kwaambilizya kuti “Bwami bwakujulu bwaswena afwaafwi.” (Matayo 4:17) Jesu wajana basikwiiya bone akati kabasikwiiya mbajisi kale. Kumatalikilo aaba bakali kweenda anguwe, pele nobakapiluka kuzwa ku Judaya antoomwe a Jesu, bakapilukide kumulimo wabo wakuzuba nswi. (Johane 1:35-42) Pele lino nciindi cakuti babe a Jesu lyoonse kutegwa abayiisye mulimo wakukambauka ngobayoozumanana kucita aakuunka walo.

Jesu nayenda kunkomwe yalwizi, wabona Simoni Petro amwanookwabo Andreya alimwi abeenzinyina bamwi kababamba nsabwe zyabo. Jesu waunka kulimbabo, wanjila mubwato bwa Petro akumwaambila kuti abukwasule bwato kuzwa kunkomwe. Nobeenda asyoonto, Jesu wakkala mubwato akutalika kuyiisya makamu aabantu aabungene kumbali aalwizi kujatikizya kasimpe ka Bwami.

Mpoonya Jesu waambila Petro kuti: “Katuya akati kazyiba, eelyo amuwaale nsabwe zyanu kutegwa mujaye nswi zinji.” Petro waingula kuti: “Mufwundisi, masiku oonse twalikubeleka kakunyina ncotwajaya, pele akaambo kakuti nduwe waamba ndilaziwaala nsabwe.”—Luka 5:4, 5.

Bawaala nsabwe zyabo akujaya nswi zinji kapati cakuti nsabwe zyabo zyatalika kudunsauka! Cakufwambaana boobola bazubinyina ibali mubwato bumwi bulaafwaafwi kuti baboole bazyoobagwasye. Mukaindi kaniini buyo, mato oonse obilo azula nswi zinji cakuti alemenwa akutalika kubbila. Abone boobu Petro, wamufwugamina Jesu akwaamba kuti: “Tantamuka kulindime O Mwami, nkaambo ndimuntu sizibi.” Jesu waingula kuti: “Utayoowi. Kuzwa lino unoozuba bantu baumi.”—Luka 5:8, 10.

Jesu waambila Petro a Andreya kuti: “Amunditobele, eelyo ndilamupa kuba bazubi babantu.” (Matayo 4:19) Wabikkilizya abasikuzuba nswi bambi bobilo, Jakobo a Johane, bana ba Zebedayo. Abalo bamutobela mpoonya aawo cakutawayawaya. Aboobo aaba bone bausiya mulimo wabo wakuzuba nswi akuba basikwiiya bakusaanguna ba Jesu baciindi coonse.