LUKA 15:1-10

  • CIKOZYANYO CAMBELELE IISWEEKEDE ALIMWI ACAMALI AANSILIVA AASWEEKA

  • BANGELO KUJULU BALAKONDWA

Aziindi ziindene-indene mumulimo wakwe, Jesu wali kukankaizya mbokuyandika kulicesya. (Luka 14:8-11) Uliyandide kapati kujana baalumi abamakaintu ibayanda kubelekela Leza cakulicesya. Kusikila ino, bamwi akati kabo ambweni bacili basizibi bakatazyide.

Ba Farisi alimwi abalembi babona kuti bantu bali boobu—ibantu mbobabona kuti tabako mulimo—baboola kuli Jesu alimwi bayanda kumvwa mulumbe wakwe. Aboobo batongooka kuti: “Muntu ooyu ulabatambula basizibi akulya ambabo.” (Luka 15:2) Ba Farisi alimwi abalembi balimvwa kuti balisumpukide kapati alimwi babona bantu buyo mbuli kuti ndidooti lili kunsi aamaulu aabo. Ikutondezya mbobanyansya bantu bali boobu, basololi aaba babelesya bbala lya Chihebrayo lyakuti ‛am ha·’aʹrets, nkokuti “bantu baansi” ikwaamba mbabo.

Ikwiindana ambabo, Jesu ulabalemeka bantu boonse alimwi ulabacitila kabotu akubafwida lubomba. Aboobo, ibunji bwabantu-bantu buyo, kubikkilizya abaabo bazyibidwe kuti mbaasizibi, baliyandide kapati kumuswiilila Jesu. Pele ino Jesu ulimvwa buti alimwi wacita buti nobamutongooka akaambo kakugwasya bantu-bantu buyo bali boobu?

Ibwiinguzi bwalibonya ciindi naapa cikozyanyo cinjila mumoyo, icikozyenye aceeco ncaakapa musyule oomu ku Kapernauma. (Matayo 18:12-14) Jesu waamba mbuli kuti ba Farisi baliluleme alimwi baliliibide mubutanga bwa Leza. Mpoonya bantu-bantu buyo baambwa mbuli kuti balileyede alimwi balisweekede. Jesu wati:

“Muntu nzi akati kanu uujisi mbelele zili 100 uunga, ikuti wasweekelwa yomwe takonzyi kusiya zili 99 munkanda akwiinka kuyooyandaula yeeyo yasweeka kusikila mane aijane? Eelyo aijana ulaibikka amagwezyo akukondwa. Lino asika kuŋanda ulaita balongwe bakwe abasimukobonyina antoomwe akubaambila kuti, ‘Amusekelele andime, nkaambo ndaijana mbelele yangu yasweekede.’”—Luka 15:4-6.

Ino Jesu wacibelesya buti cikozyanyo eeci? Wapandulula kuti: “Ndimwaambila kuti mbubonya buyo, kuyooba kukondwa kupati kujulu akaambo kasizibi omwe weempwa ikwiinda akaambo kabaluleme bali 99 batayandiki kweempwa.”—Luka 15:7.

Makani aakweempwa ngaamba Jesu ayelede kubapa kukkala ansi kuyeeya ba Farisi. Balibona kuti baliluleme, aboobo bayeeya kuti tabayandiki kweempwa. Bamwi akati kabo nobakamutongooka Jesu myaka yobilo yainda akaambo kakuti wakali kulya abasimutelo alimwi abasizibi, wakabaambila kuti: “Ndakaboolela kwiita basizibi ikutali  bantu baluleme.” (Marko 2:15-17) Ba Farisi ibalibona kululama baalilwa kubona kuti bayandika kweempwa, aboobo tabapi kuti kube lukkomano kujulu. Pele basizibi nobeempwa ncobeni kulaba kukondwa kapati kujulu.

Ikukankaizya kaambo nkaamba kakuti ikupilusyigwa kwabasizibi basweekede kupa kukondwa kapati kujulu, Jesu waamba cikozyanyo acimbi, calo cijatikizya bukkale bwaaŋanda, wati: “Mukaintu nzi uujisi mali aansiliva aali kkumi uunga, ikuti wasweekelwa yomwe takonzyi kuyasya lambe akukukula muŋanda yakwe akuyandaula kabotu-kabotu kusikila mane aijane nsiliva eeyo? Eelyo aijana, ulabaita beenzinyina abasimukobonyina antoomwe akubaambila kuti, ‘Amusekelele andime, nkaambo ndaijana nsiliva yandiziminide.’”—Luka 15:8, 9.

Jesu wabelesya cikozyanyo eeci mbubonya mbwaabelesya cikozyanyo ncaapede cambelele iisweekede. Waamba kuti: “Mbubonya buyo, ndimwaambila kuti, kulaba kukondwa akati kabangelo ba Leza akaambo kasizibi omwe weempwa.”—Luka 15:10.

Amuyeeye buyo, bangelo ba Leza baliyandide kapati kubona basizibi basweekede ibapiluka kuli Leza! Makani aaya alagambya nkaambo basizibi aabo ibeempwa akuba abusena mu Bwami bwa Leza bwakujulu bayooba acuuno caatala kwiinda cabangelo mbamunya aabo! (1 Bakorinto 6:2, 3) Nokuba boobo, bangelo tabafwi munyono. Aboobo, ino swebo tweelede kulimvwa buti ikuti sizibi wapiluka kuli Leza keempedwe ncobeni?