JOHANE 2:23–3:21

  • JESU WABANDIKA A NIKODEMO

  • NCOCAAMBA “KUZYALWA ALIMWI”

Kacili ku Jerusalemu ku Pobwe Lyakwiindilila lyamu 30 C.E., Jesu wacita zitondezyo zigambya naa maleele. Akaambo kaceeci, bantu banji bamusyoma. Nikodemo, umwi waba Farisi alimwi wamu Nkuta Mpati Yaba Juda wabotelwa. Kayandide kwiiya zinji, waunka kuli Jesu masiku, ambweni akaambo kakuyoowa kusampuka ikuti bamubona basololi bambi baba Juda.

Nikodemo waamba kuti: “Rabbi, tulizyi kuti uli mwiiyi wakazwa kuli Leza, nkaambo kunyina uunga wacita zitondezyo eezyi nzyocita ccita kuti Leza kali anguwe.” Mukwiingula, Jesu waambila Nikodemo kuti, ikutegwa muntu akonzye kunjila mu Bwami bwa Leza, weelede ‘kuzyalwa alimwi.’​—Johane 3:2, 3.

Pele ino muntu inga wazyalwa buti alimwi? Nikodemo wabuzya kuti: “Sena inga ulakonzya kunjila mwida lyabanyina lwabili akuzyalwa alimwi?”​—Johane 3:4.

Peepe, taasyi ncocaamba kuzyalwa alimwi. Jesu wapandulula kuti: “Ccita kuti muntu wazyalwa mumaanzi amumuuya, takonzyi kunjila mu Bwami bwa Leza.” (Johane 3:5) Ciindi Jesu naakabbapatizyigwa, alimwi muuya uusalala nowakamuselukila, wakazyalwa “mumaanzi amumuuya.” Aciindi eeco kwakamvwika amajwi aakwaambilizya kuzwa kujulu aakuti: “Ooyu Mwanaangu ngweyandisya, ngwekkomanina.” (Matayo 3:16, 17) Munzila eeyi, Leza wakaambilizya kuti Jesu wakaba mwanaakwe munzila yakumuuya kajisi bulangizi bwakunjila mu Bwami bwakujulu. Mpoonya ciindi ca Pentekoste yamu 33 C.E., muuya uusalala uyootilwa aabantu bamwi babbapatizyidwe, eelyo abalo bayoozyalwa alimwi kabali bana ba Leza munzila yakumuuya.​—Milimo 2:1-4.

Camukatazya Nikodemo kumvwisya makani Jesu ngamuyiisya kujatikizya Bwami. Aboobo Jesu wamwaambila makani aambi kujatikizya mulimo waalubazu ngwajisi nali anyika kali Mwana wa Leza. Jesu waamba kuti: “Mbubonya Musa mbwaakasumpula nzoka munkanda, awalo Mwanaamuntu weelede kusumpulwa, kutegwa muntu uuli woonse uumusyoma abe abuumi butamani.”​—Johane 3:14, 15.

Kaindi, bana Israyeli ibakalumwa nzoka zikali bakeelede kulanga kunzoka yamukuba kutegwa bapone. (Myeelwe 21:9) Mbubonya buyo, bantu boonse beelede kusyoma Mwana wa Leza kutegwa bafwutulwe kulufwu akujana buumi butamani. Kakankaizya luyando Jehova ndwaakatondezya mumakani aaya, Jesu waambila Nikodemo kuti: “Leza wakaiyanda kapati nyika cakuti wakapa Mwanaakwe simuzyalwaalikke, kutegwa muntu uuli woonse uumusyoma atanyonyoonwi, pele abe abuumi butamani.” (Johane 3:16) Aboobo lino nikwainda myezi iili cisambomwe kuzwa ciindi naakatalika mulimo wakwe, Jesu kali mu Jerusalemu wacisalazya kuti walo nenzila bantu mobakonzya kujana lufwutuko.

Jesu waambila Nikodemo kuti: “Leza tanaakatuma Mwanaakwe munyika kuti abeteke nyika.” Eeci caamba kuti tanaakatuminwa kuzyikwiibeteka munzila yakwiipa mulandu wakuti bantu boonse banyonyoonwe. Muciindi caboobo, mbubonya mbwaamba Jesu, wakatuminwa “kuti nyika ifwutulwe kwiinda mulinguwe.”​—Johane 3:17.

Nikodemo waboola kuli Jesu kayubaila mumudima. Aboobo cilanonezya kubona kuti Jesu wamanizya mubandi wakwe anguwe kwiinda mukwaamba kuti: “Lino mpaawa mpoluyeeme lubeta: kuti mumuni [nkokuti Jesu kwiinda mubuumi bwakwe alimwi anjiisyo zyakwe] wasika munyika, pele bantu bayanda mudima muciindi camumuni, nkaambo milimo  yabo mibi. Nkaambo kufwumbwa ooyo uucita zintu zibi uluusulide mumuni alimwi tabooli kumumuni, kutegwa atasinswi kumilimo yakwe mibi. Pele kufwumbwa ooyo uucita ziluleme uboola kumumuni kutegwa milimo yakwe iyubununwe kuti yakali kucitwa kweelana akuyanda kwa Leza.”​—Johane 3:19-21.

Lino cacaalila Nikodemo, imu Farisi alimwi mwiiyi wa Israyeli, kuzinzibala kuyeeya makani ngaazwa mukumvwa kujatikizya mulimo ngwajisi Jesu mumakanze aa Leza.