“Mulengi wajulu anyika” ulayanda kumvwa mipailo yesu.—Intembauzyo 115:15

1, 2. Ino nkaambo nzi ncotweelede kubona mupailo kuti ncipego cilibedelede, alimwi nkaambo nzi ncotweelede kuzyiba Bbaibbele ncoliyiisya kujatikizya mupailo?

IKUTI nyika twayeelanya abubumbo boonse, tujana kuti ninsyoonto kapati. Ciindi Jehova nalanga nyika, bantu boonse ibali mumasi oonse balibonya buyo mbuli kadosi kameenda kazwa mumungomo. (Intembauzyo 115:15; Isaya 40:15) Nokuba kuti tuli baniini kapati tweelanisyigwa abubumbo, lugwalo lwa Intembauzyo 145:18, 19 lwaamba kuti: “Jehova ulaafwaafwi abaabo boonse bamwiita, aabo boonse bamwiita mukasimpe. Aabo bamuyoowa ulabapa nzyobayanda; ulamvwa nobakwiilila lugwasyo, alimwi ulabavwuna.” Eelo kaka eeci ncoolwe cipati ncotujisi! Jehova, Mulengi wesu singuzuzyoonse, uyanda kuti abe mulongwe wesu, alimwi ulayanda kwiiswiilila mipailo yesu. Inzya, mupailo ncoolwe cipati, ncipego cilibedelede Jehova ncapede umwi aumwi wesu.

2 Pele Jehova utuswiilila buyo ciindi notwaambaula anguwe munzila njakkomanina. Aboobo, ino mbuti mbotukonzya kucita oobo? Atubone ncolyaamba Bbaibbele kujatikizya mupailo.

NKAAMBO NZI NCOMWEELEDE KUPAILA KULI JEHOVA?

3. Nkaambo nzi ncomweelede kupaila kuli Jehova?

3 Jehova uyanda kuti kamupaila naa kwaambaula anguwe. Ino tuzyi buti oobo? Mwalombwa kuti mubale Bafilipi 4:6, 7Amuyeeye buyo ncaamba majwi aaya aatukulwaizya kupaila. Mweendelezi wajulu anyika ulamubikkila maano  kapati alimwi uyanda kuti mumwaambile mbomulimvwa alimwi amapenzi ngomujisi.

4. Ino mbuti kupaila lyoonse kuli Jehova mbokuyumya cilongwe canu anguwe?

4 Mupailo utugwasya kuba acilongwe ciyumu a Jehova. Ciindi bantu bobilo ibamvwana nobabandika akwaambilana nzyobayeeya, zintu zibalibilisya, alimwi ambobalimvwa, cilongwe cabo cilayuma kapati. Ncimwi buyo anotupaila kuli Jehova. Kwiinda mu Bbaibbele, Jehova ulamwaambila nzyayeeya alimwi ambwalimvwa, alimwi umwaambila nzyayoocita kumbele. Mulakonzya kumwaambila noziba zintu izimukatazyide kapati mumoyo kwiinda mukubandika anguwe lyoonse. Ciindi nomucita oobo, cilongwe canu a Jehova cinooyaabuyuma kapati.—Jakobo 4:8.

NCINZI NCOTWEELEDE KUCITA KUTEGWA LEZA AISWIILILE MIPAILO YESU?

5. Ino tuzyi buti kuti Jehova taiswiilili mipailo yoonse?

5 Sena Jehova ulaiswiilila mipailo yoonse? Peepe. Kumazuba aamusinsimi Isaya, Jehova wakaambila bana Israyeli kuti: “Nokuba kuti mupaile mipailo minji buti, mebo tandiswiilili pe; maanza aanu azwide bulowa bwabantu.”  (Isaya  1:15) Aboobo ikuti tiitwacenjela, tulakonzya kucita zintu izikonzya kututantamuna kuli Jehova akupa kuti aleke kwiiswiilila mipailo yesu.

6. Ino nkaambo nzi lusyomo ncoluyandika kapati? Mbuti mbomukonzya kutondezya kuti mulaalusyomo?

6 Ikuti katuyanda kuti Jehova aiswiilile mipailo yesu, tweelede kumusyoma. (Marko 11:24) Mwaapostolo Paulo wakapandulula kuti: “Ikuti kakunyina lusyomo tacikonzyeki pe kumukkomanisya Leza, nkaambo kufwumbwa ooyo uuswena afwaafwi kulinguwe weelede kusyoma kuti nkwali ncobeni akuti uba sikupa bulumbu kuli baabo bamuyandaula cabusungu.” (Bahebrayo 11:6) Pele tatweelede kwaamba buyo amulomo kuti tulaalusyomo pe. Tweelede kutondezya kuti tulaalusyomo kwiinda mukumumvwida Jehova buzuba abuzuba.—Amubale Jakobo 2:26.

7. (a) Nkaambo nzi ncotweelede kulicesya alimwi akuba abulemu ciindi notupaila kuli Jehova? (b) Mbuti mbotukonzya kutondezya kuti tulisinizyide ciindi notupaila?

7 Tweelede kulicesya akutondezya bulemu ciindi notupaila kuli Jehova. Nkaambo nzi? Ikuti twapegwa coolwe cakubandika amwami naa muleli wacisi, tulakonzya kucita oobo cabulemu. Jehova ngu Leza Singuzuzyoonse, aboobo tuleelede kutondezya bulemu alimwi akulicesya kapati ciindi notwaambaula anguwe. (Matalikilo 17:1; Intembauzyo 138:6) Kuyungizya waawo, tweelede kupaila kuli Jehova cakusinizya alimwi kuzwa ansi aamoyo, ikutali kwiile kwaamba majwi ngoonya cakwiinduluka-induluka.—Matayo 6:7, 8.

8. Ncinzi cimbi ncotweelede kucita notwamana kupailila cintu cimwi?

8 Kuyungizya waawo, ciindi notupailila cintu cimwi, tweelede kubeleka canguzu kucita ceeco ncotwapailila. Mucikozyanyo, ikuti twapaila kuli Jehova kuti atupe zintu nzyotuyandika buzuba abuzuba, tatweelede kuba batolo akulindila kuti Jehova ulaile kutupa zyoonse nzyotuyanda kakuli tulakonzya kuzibelekela. Tweelede kubeleka canguzu akuba bantu balibambilide kucita kufwumbwa mulimo wajanika  ngotukonzya kubeleka. (Matayo 6:11; 2 Batesalonika 3:10) Alimwi ikuti naa twapaila kuli Jehova kuti atugwasye kuleka kucita cintu cimwi cibi, tweelede kutantamuka bukkale buli boonse ibukonzya kutupa kusunkwa kucita cibi eeco. (Bakolose 3:5) Lino atulange-lange mibuzyo imwi iivwula kubuzyigwa kujatikizya mupailo.

MIBUZYO IIVWULA KUBUZYIGWA KUJATIKIZYA MUPAILO

9. Ino tweelede kupaila kuli ni? Ino lugwalo lwa Johane 14:6 lutuyiisya nzi kujatikizya mupailo?

9 Ino tweelede kupaila kuli ni? Jesu wakayiisya basikumutobela kupaila kuli ‘Taateesu uuli kujulu.’ (Matayo 6:9) Alimwi wakalyaamba kuti: “Ndime nzila, kasimpe alimwi abuumi. Kunyina uuboola kuli Taata ccita kuti wainda mulindime.” (Johane 14:6) Aboobo, tweelede kupaila buyo kuli Jehova kwiinda muli Jesu. Ino kupaila kwiinda muli Jesu caamba nzi? Eeci caamba kuti, ikutegwa Jehova aiswiilile mipailo yesu, tweelede kutondezya kuti tulaulemeka mulimo waalubazu Jehova ngwaakapa Jesu. Mbubonya mbotwakaiya, Jesu wakaboola aanyika kuzootufwutula kucibi alufwu. (Johane 3:16; Baroma 5:12) Kuyungizya waawo, Jehova wakabikka Jesu kuba Mupaizi Mupati alimwi Mubetesi.—Johane 5:22; Bahebrayo 6:20.

Mulakonzya kupaila kufwumbwa ciindi

10. Sena tweelede kufwugama, kukkala, kwiimikila naa kuba muciimo cimwi cilibedelede ciindi notupaila? Amupandulule.

10 Sena tweelede kufwugama, kukkala, kwiimikila naa kuba muciimo cilibedelede notupaila? Peepe, Jehova tatwaambili kuti mane buya tufwugame, tukkale naa twiimikile ciindi notupaila. Bbaibbele lituyiisya kuti tulakonzya kwaambaula a Jehova katuli muciimo cili coonse citondezya bulemu. (1 Makani 17:16; Nehemiya 8:6; Daniele 6:10; Marko 11:25) Iciyandika kapati kuli Jehova ncakuti katwaambaula anguwe amoyo uusalala, ikutali ciimo motubede notupaila. Tulakonzya kupaila cakupozya naa mumoyo kufwumbwa nkotubede alimwi kufwumbwa ciindi, abe  masyikati naa masiku. Notupaila kuli Jehova, tulakonzya kuba alusyomo lwakuti ulitumvwide noliba leelyo bantu bambi nobatatumvwide.—Nehemiya 2:1-6.

11. Ino nzintu nzi zimwi nzyotukonzya kupailila kuli Jehova?

11 Ino nzintu nzi nzyotukonzya kupailila? Tulakonzya kupailila cintu cili coonse ncakkomanina Jehova. Bbaibbele lyaamba kuti: “Kufwumbwa cintu ncotumulomba ceendelana akuyanda kwakwe, ulatumvwa.” (1 Johane 5:14) Sena tulakonzya kupailila zintu zitugeme swebo? Inzya. Notupaila kuli Jehova, tweelede kulimvwa mbuli kuti twaambaula amweenzuma ngotumvwana limwi kapati. Tulakonzya kumwaambila Jehova zintu zyoonse nzyotuyeeya naa izili mumyoyo yesu. (Intembauzyo 62:8) Tulakonzya kupaila kuti atupe muuya wakwe uusalala uulaanguzu kapati kuti utugwasye kucita zintu zibotu. (Luka 11:13) Kunze lyaboobo, tulakonzya kumulomba Jehova kuti atupe busongo kutegwa katusala kabotu, alimwi tulakonzya kupailila kuti atupe nguzu zyakuliyumya mumapenzi. (Jakobo 1:5) Tweelede kumulomba Jehova kuti atulekelele zibi zyesu. (Baefeso 1:3, 7) Alimwi tweelede kupailila bamwi, kubikkilizya abanamukwasyi wesu alimwi abakwesu abacizyi mumbungano.—Milimo 12:5; Bakolose 4:12.

12. Makani nzi aayandika kapati kwiinda oonse ngotweelede kupailila?

12 Makani nzi aayandika kapati kwiinda oonse ngotweelede kupailila? Makani aajatikizya Jehova alimwi akuyanda kwakwe. Tweelede kumulumba kuzwa ansi aamoyo akaambo kazintu zyoonse nzyaatucitila. (1 Makani 29:10-13) Tulizyi kuti oobo mboceelede kuba nkaambo ciindi Jesu naakali aanyika, wakayiisya basikwiiya bakwe mbokupailwa. (Amubale Matayo 6:9-13.) Wakaamba kuti cakusaanguna beelede kupailila kuti zina lya Leza lisalazyigwe, nkokuti, kulibona kuti lilisetekene naa lilasalala. Mpoonya Jesu wakatondezya kuti tweelede kupailila kuti Bwami bwa Leza buboole akuti kuyanda kwa Jehova kucitwe nyika yoonse mboizulwa. Jesu wakaamba kuti lilikke buyo notwamana  kupailila zintu eezyi ziyandika kapati notukonzya kupailila zintu nzyotuyandika izitugeme swebo. Ciindi notusaanguna kupailila makani aajatikizya Jehova alimwi akuyanda kwakwe, tutondezya kuti eezyi nzyezintu ziyandika kapati kulindiswe.

13. Ino mipailo yesu yeelede kulampa buti?

13 Ino mipailo yesu yeelede kulampa buti? Bbaibbele talyaambi pe. Mipailo yesu ilakonzya kuba mifwaafwi naa milamfwu, kweelana abukkale. Mucikozyanyo, tulakonzya  kupaila mupailo mufwaafwi ciindi notuyanda kulya pele tulakonzya kupaila mupailo mulamfwu ciindi notumulumba Jehova naa notumwaambila makatazyo eesu. (1 Samuele 1:12, 15) Tatweelede kupaila mipailo milamfwu akaambo kakucita mambonwa, mbubonya mbobakali kucita bantu bamwi ciindi Jesu naakali anyika. (Luka 20:46, 47) Jehova taikkomanini pe mipailo iili boobu. Ncayanda Jehova ncakuti katupaila kuzwa ansi aamoyo.

14. Ino tweelede kupaila ziindi zyongaye, alimwi ino eeci cituyiisya nzi kujatikizya Jehova?

14 Ino tweelede kupaila ziindi zyongaye? Jehova ututamba kuti katwaambaula anguwe lyoonse. Bbaibbele lyaamba kuti tweelede “kuzumanana kupaila,” ‘kujatisya kupaila,’ alimwi ‘akupaila cakutaleka.’ (Matayo 26:41; Baroma 12:12; 1 Batesalonika 5:17) Jehova ulilibambilide kutuswiilila ciindi coonse. Buzuba abuzuba tulakonzya kumulumba  akaambo kaluyando alimwi abwaabi bwakwe. Kuyungizya waawo, tulakonzya kumulomba kuti atusololele, atupe nguzu alimwi akutuumbulizya. Ikuti katucibikkila maano ncobeni coolwe ncotujisi cakupaila kuli Jehova, tunakwaambaula lyoonse anguwe mumupailo.

15. Nkaambo nzi ncotweelede kwaamba kuti “ameni” kumamanino aamupailo?

15 Nkaambo nzi ncotweelede kwaamba kuti “ameni” kumamanino aamupailo? Bbala lyakuti “ameni” lyaamba kuti “masimpe” naa kuti “akube boobo.” Ikwaamba kuti “ameni” ninzila yakutondezya kuti tulisinizyide kujatikizya nzyotwaamba mumupailo. (Intembauzyo 41:13) Bbaibbele lituyiisya kuti ncibotu kwaamba kuti “ameni,” cakupozya naa kwaambila mumoyo, kumamanino aamupailo waabuleya kutegwa tutondezye kuti twazizuminizya izyaambwa mumupailo.—1 Makani 16:36; 1 Bakorinto 14:16.

LEZA MBWAINGULA MIPAILO YESU

16. Sena ncobeni Jehova ulayiingula mipailo yesu? Amupandulule.

16 Sena ncobeni Jehova ulayiingula mipailo yesu? Inzya. Bbaibbele limwaamba kuti ‘Ngusikuswiilila mipailo.’ (Intembauzyo 65:2) Jehova ulaiswiilila akuyiingula mipailo yamamiliyoni aabantu babombe myoyo, alimwi ulacita oobo munzila ziindene-indene.

17. Mbuti Jehova mbwabelesya bangelo alimwi ababelesi bakwe ibali aanyika kwiingula mipailo yesu?

17 Jehova ubelesya bangelo alimwi ababelesi bakwe ibali anyika ikwiingula mipailo yesu. (Bahebrayo 1:13, 14) Kuli zikozyanyo zinji zyabantu ibakapailila kuti bagwasyigwe kumvwisya Bbaibbele mpoonya nokwakainda buyo ciindi cisyoonto bakaswaigwa aumwi wa Bakamboni ba Jehova. Bbaibbele litondezya kuti abalo bangelo balatola lubazu mukumwaya “makani mabotu” munyika yoonse mboizulwa. (Amubale Ciyubunuzyo 14:6.) Acimbi icitondezya kuti ulayiingula mipailo ncakuti, tobanji kuli notwakapailide kuli Jehova kujatikizya penzi limwi naa cintu cimwi  ncotwakabulide mpoonya mukwesu naa mucizyi umwi Munakristo wakatugwasya.—Tusimpi 12:25; Jakobo 2:16.

Jehova ulakonzya kwiingula mipailo yesu kwiinda mulugwasyo ndobatupa Banakristoma

18. Ino mbuti Jehova mbwabelesya muuya wakwe uusalala alimwi a Bbaibbele kwiingula mipailo?

18 Jehova ubelesya muuya wakwe uusalala kwiingula mipailo yesu. Ciindi notupailila kuti atugwasye kuliyumya mupenzi limwi, ulakonzya kubelesya muuya wakwe uusalala kutusololela alimwi akutupa nguzu. (2 Bakorinto 4:7) Kuyungizya waawo, Jehova ubelesya Bbaibbele kwiingula mipailo yesu alimwi akutugwasya kusala cabusongo. Ciindi notubala Bbaibbele, tulakonzya kujana magwalo aakonzya kutugwasya. Alimwi Jehova ulakonzya kukulwaizya muntu umwi kwaamba kaambo kamwi lyamiswaangano ikakonzya kutugwasya naa imwaalu mumbungano ulakonzya kutwaambila kaambo kamwi kamu Bbaibbele ikagwasya.—Bagalatiya 6:1.

19. Nkaambo nzi ncocikonzya kulibonya mbuli kuti Jehova tanaayiingula mipailo yesu?

19 Pele zimwi ziindi tulakonzya kukatazyigwa mumoyo akulibuzya kuti, ‘Ino nkaambo nzi aino Jehova ncatanayiingula mipailo yangu?’ Mutalubi kuti walo ulizyi ciindi ceelede cakwiingula mipailo yesu alimwi anzila mbotu yakucita boobo. Ulizizyi zintu nzyotuyandika. Aabona inga twayandika kuzumanana kupaila kutegwa tutondezye kuti ncobeni tulisinizyide kujatikizya nzyotumwaambila akuti tulijisi lusyomo mulinguwe. (Luka 11:5-10) Zimwi ziindi Jehova wiingula mipailo yesu munzila njotutayeeyeli. Mucikozyanyo, tulakonzya kupaila kujatikizya bukkale bumwi ibwatukatazya, pele muciindi cakulimana penzi eelyo, ulakonzya kutupa nguzu kutegwa tuliyumye.—Amubale Bafilipi 4:13.

20. Nkaambo nzi ncotweelede kupaila kuli Jehova lyoonse?

20 Eelo kaka ncoolwe cipati kupaila kuli Jehova! Tulaalusyomo lwakuti ulatuswiilila. (Intembauzyo 145:18) Ciindi notuzumanana kupaila kuli Jehova lyoonse kuzwa ansi aamoyo, acalo cilongwe cesu anguwe cilayuma.