AMWEEZYEEZYE kuti mwacela apele lipati libizidwe kabotu kuzwa kucisamu. Kamutanalibikka mumutaanga mwalinunkizya alimwi mwamvwa kuti linunkila kabotu. Mwali kubeleka kwamawoola manji, pele mulimvwa buyo kabotu alimwi mulilibambilide kuzumanana kubeleka. Banyoko bali munsi aacisamu icili afwaafwi, balikkomene alimwi balabandika abanamukwasyi bamwi abalongwe ibabagwasya kutebula. Balibonya kuti bacili bana—mbubwenya mbobakabede kuti mwayeeya ciindi eeco nomwakacili mwana. Tamukonzyi kusyoma kuti mwakababona kabacembaala munyika iilya iyakamana. Mwakababona kabaciswa, mwakababona nobakali kufwa, alimwi mwakalila nomwakali kubazikka mucuumbwe. Nokuba boobo, mbaaba lino muli antoomwe, balapona alimwi bajisi buumi bubotu antoomwe abantu bamwi banji!

Tulizyi kuti ciindi cili boobo ciyoosika. Tulizyi oobo nkaambo zisyomezyo zya Leza zilazuzikizyigwa lyoonse. Mucibeela eeci tulalanga-langa mboziyakuzuzikizyigwa ino-ino zisyomezyo zya Bwami zimwi, calo iciyakusololela ku Amagedoni. Alimwi tulalanga-langa zisyomezyo zya Bwami zimwi iziyakuzuzikizyigwa yaakwiinda Amagedoni. Eelo kaka tuyookkomana kubona ciindi Bwami bwa Leza nobuyoolela nyika yoonse mbwiizulwa, kubambulula zintu zyoonse kuti zibe zipya!