Sena inga mwaamba kuti . . .

 • ncintu cili mumoyo wanu?

 • mbusena buli kujulu?

 • nimfwulumende yakujulu?

 NCOLYAAMBA BBAIBBELE

“Leza wakujulu uyoobusya bwami butakooyoonyonyoonwa abuniini mane kukabe kutamani.”—Daniele 2:44, The Bible in Tonga.

“Twapegwa mwana mulombe. Bweendelezi buyookala azifunzi zyakwe.”—Isaya 9:6.

MBOMUKONZYA KUGWASYIGWA

 • Mulakonzya kweendelezyegwa amfwulumende iiluleme.—Isaya 48:17, 18.

 • Mulakonzya kupona buumi bulondokede, kamukkomene alimwi kakunyina kuciswa munyika mpya.—Ciyubunuzyo 21:3, 4.

 SENA NCOBENI TULAKONZYA KUSYOMA NCOLYAAMBA BBAIBBELE?

Inzya, akaambo katwaambo ootu tobilo:

 • Jesu wakatondezya Bwami bwa Leza ncobuyoocita. Jesu wakabayiisya basikwiiya bakwe kupailila Bwami bwa Leza kuti buboole alimwi akuyanda kwa Leza kuti kucitwe anyika. (Matayo 6:9, 10) Jesu wakatondezya mbowakali kuyakwiingulwa mupailo ooyo.

  Naakali anyika, Jesu wakasanina bafwide nzala, wakaponya bacisidwe akubusya bafwide! (Matayo 15:29-38; Johane 11:38-44) Mbwaanga nguyooba mweendelezi wa Bwami bwa Leza, Jesu wakatondezya Bwami bwa Leza ncobuyoobacitila balelwa.—Ciyubunuzyo 11:15.

 • Zintu zicitika munyika zitondezya kuti Bwami bwa Leza buli afwaafwi kuboola. Jesu wakaambila limwi kuti Bwami bwa Leza kabutanaleta luumuno anyika, munyika kwakali kuyooba nkondo, nzala alimwi amizuzumo yanyika.—Matayo 24:3, 7.

  Zintu eezi tulazibona mazuba aano. Aboobo tulakonzya kuba masimpe kuti ino-ino Bwami bwa Leza buyakwaamana mapenzi oonse aali boobu.

 INO MUYEEYA BUTI?

Ino buumi bunooli buti mubweendelezi bwa Bwami bwa Leza?

Ibbaibbele lilawiingula mubuzyo ooyu mumagwalo aaya: INTEMBAUZYO 37:29; ISAYA 65:21-23.