Kaindi, mabbuku eesu akali kwaamba kuti Bunakristo Bwanyika ngo Jerusalemu siluleyo. Bukkale ibwakali mu Jerusalemu iwatakali kusyomeka, kubikkilizya akukomba mituni alimwi abumpelenge bwakadumide, cakutadooneka butuyeezya zintu zicitika mu Bunakristo Bwanyika. Nokuba boobo, mumyaka yalino-lino, mabbuku eesu kubikkilizya aleeli ndyomuli mukubala lino, taavwuli kupandulula ncoziiminina zintu zyaambidwe mubusinsimi ccita kuti Bbaibbele kalyaamba cakusalazya kuti mbocibede oobo. Sena kuli kaambo kamu Magwalo ikeelede kutupa kwaamba kuti Bunakristo Bwanyika bwiimininwa a Jerusalemu? Peepe.

Amubone makani aaya: Aciindi cimwi, bukombi busalala bwakali kucitilwa mu Jerusalemu; pele kumbele, bantu bamumunzi ooyu bakaba basiluleyo. Mukwiimpana, bukombi busalala kunyina nobwakacitidwe mu Bunakristo Bwanyika. Kuzwa buyo ciindi nobwakatalika mumwaanda wamyaka wane C.E., Bunakristo Bwanyika lyoonse bwali kuyiisya njiisyo zyakubeja.

Kuyungizya waawo, ciindi bana Babuloni nobakanyonyoona munzi wa Jerusalemu, Jehova wakatalika alimwi kuukkomanina munzi, aboobo wakaba busena ibwakali kucitilwa bukombi bwakasimpe. Kulubazu lumwi, kunyina ciindi Leza naakabukkomanina Bunakristo Bwanyika, alimwi bwaakunyonyoonwa lyamapenzi mapati, tabukabi limbi pe.

Akaambo katwaambo twabandikwa, ncinzi ncotukonzya kwaamba? Ciindi notulanga-langa businsimi bwamu Bbaibbele ibwakazuzikizyigwa kujatikizya Jerusalemu iwatakali kusyomeka, tulakonzya kwaamba kuti, ‘Eeci naa eeciya cituyeezya nzyotubona mu Bunakristo Bwanyika mazuba aano.’ Pele kulibonya kuti kunyina kaambo kamu Magwalo ikeelede kutupa kwaamba kuti Bunakristo Bwanyika bwiimininwa a Jerusalemu.