Tempele Lyamucilengaano ca Ezekieli:

  • Lilapandululwa a Ezekieli kuba Juda ibakali baange mu Babuloni

  • Lijisi cipaililo alo zipaizyo zinji mpozyakali kupegwa

  • Litondezya zyeelelo zya Jehova ziluleme zyakukomba

  • Lipa kuti tubikkile maano kukubukulusyigwa kwakumuuya kwalo ikwakatalika mu 1919

Tempele Lipati Lyakumuuya:

  • Lyakapandululwa a Paulo, kwaambila Banakristo bana Hebrayo

  • Lijisi cipaililo alo cipaizyo comwe buyo mpocakapegwa, “ciindi comwe buyo kukabe kutamani” (Heb. 10:10)

  • Lipandulula zintu zini-zini zyakumuuya eezyo tente lyakukombela alimwi amatempele aakayakidwe buya ncozyakali kwiiminina, nkokuti bubambe bwa Jehova bwabukombi busalala ibuyeeme acipaizyo cacinunuzyo ca Kristo

  • Lipa kuti tubikkile maano kumulimo ngwaakacita Kristo kali Mupaizi Mupati kuzwa mu 29 kusikila mu 33 C.E.