AMULANGE

Ezekieli wakalaililwa a Jehova kulemba akasamu komwe kuti “nkika Juda” alimwi aali kambi kuti “nkika Josefa, nkasamu ka Efraimu.”

“nkika Juda”

MAZUBA AANSIKU

Bwami bwamisyobo yobilo bwa Juda

MAZUBA AANO

Bananike

“nkika Josefa, nkasamu ka Efraimu”

MAZUBA AANSIKU

Bwami bwamisyobo iili kkumi bwa Israyeli

MAZUBA AANO

Mbelele zimbi

“tube kasamu komwe buyo mujanza lyako”

MAZUBA AANSIKU

537 B.C.E. Bakombi bakasimpe bakapiluka kuzwa kuli bamasi, bakayakulula Jerusalemu alimwi akutalika kukomba kabali cisi comwe.

MAZUBA AANO

Kuzwa mu 1919, bantu ba Leza buce-buce bali kubunganizyigwa alimwi akukamantanizyigwa kutegwa babeleke kabali “tanga lyomwe.”