Bupanduluzi bugaminide kujatikizya kupimwa kwaminyinza bwakabapa lusyomo baange lwakuti nyika yabo njobakali kuyandisya yakali kuyoobukulusyigwa ncobeni. Nziiyo nzi nzyotukonzya kwiiya kucilengaano eeci mazuba aano? Amubone twaambo tobilo twamucilengaano:

Busena bukwabilidwe alimwi amulimo uukkomanisya

Mwaange uuli woonse wakali kuyooba alukono mu Nyika Yakasyomezyedwe iyakabukulusyidwe. Mbubwenya buyo amazuba aano, babelesi ba Jehova boonse basyomeka balijisi busena muparadaiso yakumuuya. Tacikwe makani naa mulimo ngotucita mumbunga ngwaansi kapati, tulijisi busena bukwabilidwe alimwi amulimo uukkomanisya munyika yakumuuya. Kuli Jehova, babelesi bakwe boonse balayandika kulinguwe.

Bwaapauzi bweelene

Mucilengaano ca Ezekieli, bantu ibakali kukkala mucilawo cimwi acimwi mu Nyika Yakasyomezyedwe iyakabukulusyigwa bakalipedwe coolwe cakupegwa nyika yeelene. Mbubwenya buyo amazuba aano, Jehova wapa babelesi bakwe boonse zilongezyo zyeelene zyaparadaiso yakumuuya.