Skip to content

Skip to table of contents

Bakamboni ba Jehova

Amusale mwaambo Chitonga

Bukombi Busalala​—Bwabukulusyigwa!

Bbuku lyamu Bbaibbelya Ezekieli lijisi businsimi bunji ibukankaizya kubukulusyigwa kwabukombi busalala. Ino businsimi oobu bumujatikizya buti?

Lugwalo Luzwa Kukabunga Keendelezya

Nkulombozya kwesu kuti bbuku eeli liyoomugwasya kupa Jehova bukombi busalala oobo mbwayelede.

Bupanduluzi Bwazibeela Zilibedelede

Tubbokesi twakuyiisya alimwi amaccaati zitondezya makani aayungizyidwe ayootugwasya kumvwisya twaambo.

CIBALO 1

“Ngu Jehova Leza Wako Ngoelede Kukomba”

Kwiinda mukutalisya buzangi oobo mu Edeni, Saatani tanaakakazya buyo nguzu zyakulela zya Jehova, pele alimwi wakatalika kulwana bukombi busalala.

CIBALO 2

“Leza Wakazizumina” Zipego Zyabo

Cikozyanyo ncobakasiya bantu ibakajisi lusyomo citondezya kuti bukombi butambulika bubikkilizya zintu zyone iziyandika.

CIBALO 4

Ino ‘Zilenge Zyuumi Izijisi Masyu One’ Mbaani?

Jehova wakapa Ezekieli zifwanikiso izitugwasya ikuzimvwisya zintu zimwi zyakumuuya izitalibonyi eezyo nzyotwatali kukonzya kumvwisya kakunyina kugwasyigwa.

CIBALO 3

“Ndakatalika Kubona Zilengaano zya Leza”

Cilengaano ncaakasaanguna kubona Ezekieli cakamupa kuvwuntama ansi kagambidwe kapati. Cilijisi bupanduluzi bugwasya kubabelesi ba Leza mazuba aano.

CIBALO 5

‘Bona Zintu Zibi, Izisesemya Nzyobacita’

Ezekieli wabona bukkale butyompya ibutondezya kuyaansi kumuuya mucisi coonse.

CIBALO 6

“Lino Mamanino Asika Kulindinywe”

Zitondezyo zya Ezekieli zyabusinsimi zyakatondezya mbwaakanyemede Jehova kujatikizya Jerusalemu.

CIBALO 7

Masi ‘Ayoozyiba Kuti Ndime Jehova’

Masi aakasampaula zina lya Jehova alimwi akupenzya naa kusofwaazya bantu bakwe akali kuyoosubulwa akaambo kamicito yabo. Ino nziiyo nzi nzyotukonzya kwiiya kukuyanzana kwabana Israyeli amasi aayo?

CIBALO 8

“Ndiyoozibusyila Mweembezi Omwe”

Leza wakasololela Ezekieli kulemba businsimi bujatikizya Mesiya, Mweendelezi wakumbele alimwi Mweembezi walo uyoobubukulusya cakumaninina bukombi busalala akuzilanganya kabotu mbelele zyakwe

CIBALO 9

“Ndiyoobapa Moyo Omwe”

Sena businsimi bwakapegwa kuba Juda basyomeka ibakali mubuzike ku Babuloni kuli ncobwaamba kulindiswe?

CIBALO 10

“Mulatalika Kupona”

EzekielI wakabona cibanda camukkuti icakazwide mafwuwa mayumu aakatalika kupona alimwi mucilengaano. Ino caamba nzi?

CIBALO 11

“Ndakubikka Kuti ube Mulindizi”

Ino mulimo nzi ngwajisi mulindizi ooyu? Nkucenjezya nzi nkwayeelede kwaambilizya?

CIBALO 12

“Ndiyoopa Kuti Babe Cisi Comwe”

Jehova usyomezya kukamantanya bantu bakwe.

CIBALO 13

“Kobapandulwida Mbolibede Tempele”

Ino tempele ndyaakabona Ezekieli mucilengaano lyaamba nzi?

CIBALO 14

“Ooyu Ngomulawo Watempele”

Nziiyo nzi nzyobakaiya ba Juda bamu mazuba aa Ezekieli kuzwa kucilengaano catempele? Alimwi ino cilengaano eeci caamba nzi kulindiswe mazuba aano?

CIBALO 15

“Ndilabumana Buvwuule Bwako”

Ncinzi ncotukonzya kwiiya kubupanduluzi bwabavwuule bali kulugwalo lwa Ezekieli alimwi alwa Ciyubunuzyo?

CIBALO 16

“Ubikke Citondezyo Ankumo Zyabantu”

Nzila mbobakabikkwa citondezyo cakufwutuka aabo ibakali kusyomeka mumazuba aa Ezekieli ilayandika kapati kulindiswe.

CIBALO 17

“Ndilakulwana, Yebo O Gogo”

Ino Gogo nguni, alimwi ino ncisi nzi ncalwana?

CIBALO 18

“Bukali Bwangu Bupati Buyoovwutuka”

Kulwana kwa Gogo kuyoomunyemya Jehova, eeco ciyoopa kuti Leza akwabilile bantu bakwe.

CIBALO 19

“Zintu Zyoonse Ziyoopona Kufwumbwa Ooko Nkokaunka Kalonga Aaka”

Mbuti cilengaano ca Ezekieli camulonga uukunka kuzwa mutempele mbocakazuzikizyigwa kaindi, mbocizuzikizyigwa lino, alimwi ambociyoozuzikizyigwa kumbele?

CIBALO 20

‘Mwaapaule Nyika Kuti Ibe Lukono’

Mucilengaano, Leza wakalailila Ezekieli kwaapaula Nyika Yakasyomezyedwe akati kamisyobo ya Israyeli.

CIBALO 21

“Imunzi Ooyo Unakwiitwa Kuti Jehova Mwabede Oomo”

Nziiyo nzi nzyotukonzya kwiiya kucilengaano ca Ezekieli cijatikizya munzi alimwi azina ilijisi bupanduluzi bupati?

CIBALO 22

“Komba Leza”

Bbuku eeli liyumya makanze eesu akukomba buyo Jehova Leza alikke.

Twaambo Tusalazyidwe Mubufwaafwi

Nkaambo nzi kumvwisya kwesu kujatikizya businsimi bumwi buli mubbuku lya Ezekieli ncokwacinca?

KABBOKESI KAKUYIISYA 1A

Ino Kukomba Caamba Nzi?

Ino kukomba caamba nzi mubwini? Ino mbuti mbokutondezyedwe mubbuku lya Ezekieli? Ino bukombi busalala bubikkilizya nzi?

KABBOKESI KAKUYIISYA 1B

Makani mubufwaafwi aali mubbuku lya Ezekieli

Bbuku lilakonzya kubikkwa muzibeela zyobilo izilembedwe kweelana ambozyakali kutobelana kucitika zintu alimwi akweelana ambwaatobelene makani.

KABBOKESI KAKUYIISYA 2A

Kumvwisya Businsimi bwa Ezekieli

Bbuku lijisi zilengaano, zikozyanyo, alimwi azitondezyo. Zyoonse eezyi yakali milumbe yakasololelwa amuuya yazintu izyakali kuboola kumbele.

KABBOKESI KAKUYIISYA 2B

Ezekieli, Buumi Bwakwe Aciindi Ncaakapona

Basinsimi bambi bakapona ciindi comwe a Ezekieli. Buumi bwakwe bwakajatikizyigwa azintu zimwi zipati-pati izyakacitika mubukkale bwabantu bakwe.

KABBOKESI KAKUYIISYA 3A

Musinzo Mulamfwu Kuya ku Babuloni

Ino ninzila iili iyeeyelwa kuti njobakabelesya baange akati ka Juda alimwi Babuloni?

KABBOKESI KAKUYIISYA 4A

“Ndakali Kulangilila Zilenge Eezyo Zyuumi”

Ino ncinzi cakali kwiindanya zilenge zyone nzyaakabona Ezekieli kuzibumbwa zipati zyakali kujanika mumasena oonse aamu Asuri alimwi a Babuloni yansiku?

KABBOKESI KAKUYIISYA 5A

“Omwanaamuntu, Sena Wacibona Eeci?”

Ezekieli wabona zintu zisesemya zyone mutempele alimwi amulubuwa lwandilyo.

KABBOKESI KAKUYIISYA 6A

“Kogela Masusu Aako Alimwi Acilezu Cako”

Kwiinda mukusololelwa a Leza, Ezekieli wakacita zitondezyo zyabusinsimi izyakali kutondezya zintu izyakali afwaafwi kucitika mu Jerusalemu.

KABBOKESI KAKUYIISYA 7A

Masi aakazingulukide Jerusalemu

Juda alimwi amasi aakazingulukide ngamasena kwakali kulwaninwa nkondo zinji zyakulwanina bweendelezi.

KABBOKESI KAKUYIISYA 7B

Twaambo Tuyandika Kapati Mubbuku lya Ezekieli

Twaambo tumwi ituyandika kapati tulaambwa cakwiinduluka-induluka mubbuku eeli lyoonse lyabusinsimi.

KABBOKESI KAKUYIISYA 8A

Businsimi Bwaamba Mesiya—Cisamu Cakkedari Cipati Kapati

Ino kaamba nzi kalabi kali kuli Ezekieli caandaano 17?

KABBOKESI KAKUYIISYA 8B

Businsimi Botatwe Bwaamba Mesiya

Ezekieli wakasinsima kuti mweendelezi iwakali kulangilwa kumbele unoozumizyidwe amulawo kuba simulyazina wa Mwami Davida.

KABBOKESI KAKUYIISYA 9A

Jehova Ulazizuzikizya Zisyomezyo Zyakwe—Kaindi

Leza wakasololela Ezekieli kuti aambilizye kujatikizya zisyomezyo zyosanwe zyakwaangununwa alimwi akubukulusya.

KABBOKESI KAKUYIISYA 9B

Nkaambo nzi mu 1919?

Nkaambo nzi ncotwaambila kuti bantu ba Leza bakaangununwa kuzwa mubuzike ku Babuloni Mupati mu 1919?

KABBOKESI KAKUYIISYA 9C

Jehova Ulazuzikizya Zisyomezyo Zyakwe—Mazuba Aano

Mbuti zisyomezyo zya Leza zimwi mbozyakazuzikizyigwa ziindi zyobilo?

KABBOKESI KAKUYIISYA 9D

Businsimi Bwaamba Buzike Akubukulusya

Businsimi bunji kujatikizya buzike bwaba Juda mu Babuloni wansiku bwakaba akuzuzikizyigwa kupati ciindi mbungano ya Bunakristo noyakali mubuzike mu Babuloni Mupati.

KABBOKESI KAKUYIISYA 9E

“Ziindi Zyakubukulusya Zintu Zyoonse”—Milimo 3:21

Mwaapostolo Petro wakasololelwa kusinsima kujatikizya ciindi icakali kuyootalika Kristo naakabikkwa acuuno cabwami kali Mwami akuzumanana kusikila kumamanino aa Myaka Iili 1,000.

KABBOKESI KAKUYIISYA 10A

Bukombi Busalala Bwabukulusyigwa Asyoonto-syoonto

Ino nzinzyi zyakacitika zyakapa kuti mulimo wakukambauka kaucitwa amazuba aano?

KABBOKESI KAKUYIISYA 10B

“Mafwuwa Mayumu” a “Bakamboni Bobilo”—Ino Ziswaangene Buti?

Ino businsimi oobu bwakazuzikizyigwa buti mazuba aano?

KABBOKESI KAKUYIISYA 10C

Lugwasyo Kutegwa Twiimikile Alimwi

Ziindi zimwi tulakonzya kulibilika kapati alimwi akutyompwa, pele tulakonzya kuyumizyigwa acilengaano camafwuwa mayumu aakatalika kupona alimwi.

KABBOKESI KAKUYIISYA 11A

Balindizi Bamwi Ibakatondezya Zikozyanyo Zibotu

Bakakazyigwa, bakazumanana kusyomeka kuli Jehova, alimwi bakaambilizya mulumbe wakucenjezya alimwi amakani mabotu.

KABBOKESI KAKUYIISYA 12A

Kuswaanganizyigwa Kwatusamu Tobilo

Ino tusamu ootu twakali kwiiminina nzi kaindi alimwi amazuba aano?

KABBOKESI KAKUYIISYA 13A

Matempele Aayindene, Ziiyo Ziindene

Ino tempele ndyaakabona Ezekieli liindene buti aleelyo lyakapandululwa amwaapostolo Paulo?

KABBOKESI KAKUYIISYA 14A

Ziiyo Kutempele Lyamu Cilengaano ca Ezekieli

Nziiyo nzi nzyotwiiya kuzwa kutempele lyamu cilengaano ca Ezekieli nzyomukonzya kubelesya mubukombi bwanu?

KABBOKESI KAKUYIISYA 15A

Bana Basimbi Bobilo Babunyina Ibavwuule

Cikozyanyo ca Ohola a Oholiba citondezya mbwalimvwa Jehova kujatikizya baabo basampaula zina lyakwe lisalala alimwi azyeelelo zyakwe zyabukombi busalala.

KABBOKESI KAKUYIISYA 16A

Sena Bunakristo Bwanyika Bwiimininwa a Jerusalemu?

Nkaambo nzi ncotwakakucinca kumvwisya kwesu?

KABBOKESI KAKUYIISYA 16B

Kulila Akutongela, Kubikka Citondezyo, Kupwayaula, Ndilili Alimwi Mubuti?

Cilengaano icili mucaandaano 9 cabbuku lya Ezekieli cilakonzya kutugwasya kulangila mamanino abweende bwazintu oobu katujisi lusyomo.

KABBOKESI KAKUYIISYA 18A

Jehova Wacenjezya Kujatikizya Nkondo Mpati Iiboola

Bbaibbele lilasinsima kujatikizya nkondo mpati mwalo Leza mwayoonyonyoona baabo boonse ibamukazya.

KABBOKESI KAKUYIISYA 19A

Milonga Yazilongezyo Zizwa Kuli Jehova

Balembi ba Bbaibbele banji bakabelesya cikozyanyo nciconya eeci kwaamba zilongezyo zya Jehova.

KABBOKESI KAKUYIISYA 19B

Maanzi Aakunka Aniini-niini Waba Mulonga Mupati!

Ino kalonga kakunka kuzwa mutempele lya Leza kaiminina nzi?

KABBOKESI KAKUYIISYA 20A

Bwaapauzi Bwanyika

Cilengaano ca Ezekieli cabwaapauzi bwacilawo tiicakayumya-yumya buyo ba Juba ibakali mubuzike ku Babuloni, pele alimwi cilabayumya-yumya bantu ba Leza mazuba aano.

KABBOKESI KAKUYIISYA 21A

“Caabilo Caalubazu Ncomweelede Kwaaba”​—Ezk. 48:8

Ino masena nzi aaya osanwe aakeelede kuba cibeela canyika Leza ncaakaaba? Ino akabeleka mulimo nzi?

KABBOKESI KAKUYIISYA 22A

Kusunkwa Musunko Wamamanino

Ncinzi ncobalindila aabo ibayoozwidilila mumusunko wamamanino?