Cibeela 1 KUZWA KUMALENGELO KUSIKILA KUCIINDI CA ZAMBANGULWE

Cibeela 2 KUZWA CIINDI CA ZAMBANGULWE KUSIKILA CIINDI CAKUNUNUNWA MU IJIPITI

Cibeela 3 KUNUNUNWA MU IJIPITI KUSIKILA KU MWAMI MUTAANZI WA ISILAYELI

Cibeela 4 MWAMI WA ISILAYELI MUTAANZI KUSIKILA MUBUZIKE MU BBABBULONI

Cibeela 5 BUZIKE MU BBABBULONI KUSIKILA KUKUYAKULULWA KWA BWAANDA BWA JELUSALEMU

Cibeela 6 KUZYALWA KWA JESU KUSIKILA KULUFWU LWAKWE

Cibeela 7 KUBUSYIGWA KWA JESU KUSIKILA KUKWAANGWA KWA PAULU

Cibeela 8 IBBAIBBELE NCOLISINSIMA CILACITIKA NCOBENI