LANGA nziba iboola amutwe wamuntu. Muntu ooyu ngu Jesu. Lino ubalilwa kumyaka iili 30. Alimwi muntu ngobali limwi ngu Johane. Twaiya kale zimwi zyaamba nguwe. Hena ulayeeya Maliya naakaunka kwaakuswaya Elizabeta wamukowa wakwe? Alimwi hena ulayeeya mwana mwida lya Elizabeta mbwaakasotoka cakukondwa? Ooyo mwana wataina zyalwa wakali Johane. Pele ino Johane a Jesu bacita nzi lino?

lubbapatizyo lwa Jesu

Lino Johane naazwa aawa kubbapatizya Jesu mu Mulonga wa Jodano. Mboobu muntu mbwabbapatizyigwa. Cakutaanguna ulabbizyigwa mumeenda, kwamana ulaimpulwa. Akaambo kakuti oobu Johane mbwacita kubantu, eelyo wiitwa kuti Johane Mubbapatizi. Pele ino nkaambo nzi Johane ncabbapatizya Jesu?

Johane wacita oobu nkaambo Jesu wakaboola akumwaambila Johane kuti amubbapatizye. Johane ubbapatizya bantu aabo bayanda kutondezya kuti tabakkomenyi kuzibi nzyobakacita. Pele hena Jesu kuli cibi ncaakacita nceelede kulilekelela? Peepe. Jesu tanaakacita cibi nkaambo Mwana wa Leza wakazwa kujulu. Aboobo waambila Johane kumubbapatizya ikutali akaambo kacibi, pele akaambo kakaambo kambi. Atubone kaambo aako.

Jesu katanaunka kuli Johane, wakali mufwali. Mufwali muntu uubamba zintu kuzwa kuzisamu, mbuli matebulu, zyuuno amabbenci. Josefa mulumi wa Maliya wakali mufwali, aboobo wakamuyiisya Jesu kuba mufwali awalo. Pele Jehova tanaakatuma Mwana wakwe anyika kuzyi kuba mufwali. Ulijisi mulimo uuyandika kapati kucita, aboobo casika ciindi cakuti Jesu atalike kuubeleka. Ikutegwa atondezye kuti wakaboola kucita kuyanda kwaba Wisi, Jesu waambila Johane kuti amubbapatizye. Hena Leza wacikkomanina eeci?

Inzya wacikkomanina, nkaambo Jesu naaimpulwa mumeenda, ijwi kuzwa kujulu lyati: ‘Ooyu Ngomwana wangu ngwenkondelwa.’ Alimwi kulibonya kuti julu lyacaala bukwazi, alimwi nziba yaboola ali Jesu. Pele taili nziba iini pe. Ilibonya buyo mbuli nziba. Masimpe ooyu muuya wa Leza uusalala.

Lino Jesu nzinji nzyajisi zyakuyeeya, aboobo waunka kwaakuluumuzya kubusena kutako cisabila kwamazuba aali 40. Okuya Saatani wamulonda. Kwaziindi zyotatwe Saatani ulamusunka Jesu kuti acite cimwi cintu kutegwa atyole mulawo wa Leza. Pele Jesu wakaka.

Ajokele Jesu wajana bantu ibaba batobeli bakwe bakutaanguna naa basikwiiya. Amwi mazina aabo ngaaya, kuli Andulu, Pita (alimwi wiitwa kuti Saimoni), Filipo a Natanayeli (alimwi wiitwa kuti Batalomayo). Jesu abasikwiiya aaba bapya baunka ku Galilaya. Mu Galilaya baleya amunzi wa Kana mukkala Natanayeli. Okuya Jesu waunka kupobwe lipati alimwi wacita maleele aakwe aakutaanguna. Hena ulicizyi ncaacita? Wasandula meenda kuba waini.

Matayo 3:13-17; 4:1-11; 13:55; Maako 6:3; Johane 1:29-51; 2:1-12.Mibuzyo

 • Mbabaani basankwa bobilo bali acifwanikiso?
 • Mbuti muntu mbwabbapatizyigwa?
 • Mbabaani kanji-kanji Johane mbabbapatizya?
 • Nkaambo nzi kayandika kapati Jesu nkayandila Johane kuti amubbapatizye?
 • Mbuti Leza mbwaatondezya kuti wakkomana kuti Jesu wabbapatizyigwa?
 • Ncinzi cacitika Jesu naaunka kwaakuluumuzya kubusena kutako cisabila kwamazuba aali 40?
 • Mbabaani batobeli naa basikwiiya ba Jesu bakutaanguna, alimwi maleele nzi aakwe aakutaanguna?

Mibuzyo aimwi

 • Bala Matayo 3:13-17.

  Ncikozyanyo nzi cakubbapatizyigwa Jesu ncaakasiila basikwiiya bakwe? (Int. 40:7, 8; Mt. 28:19, 20; Lk. 3:21, 22)

 • Bala Matayo 4:1-11.

  Mbuti kubelesya kabotu Magwalo kwa Jesu mbokutukulwaizya kwiiya Bbaibbele lyoonse? (Mt. 4:5-7; 2 Pita 3:17, 18; 1 Joh. 4:1)

 • Bala Johane 1:29-51.

  Nkuuli ni Johane Mubbapatizi nkwaakali kugamika basikwiiya bakwe, alimwi mbuti mbotukonzya kumwiiya sunu? (Joh. 1:29, 35, 36; 3:30; Mt. 23:10)

 • Bala Johane 2:1-12.

  Mbuti maleele aa Jesu aakutaanguna mbwaatondezya kuti Jehova taku cintu cibotu ncakasya bantu Bakwe? (Joh. 2:9, 10; Int. 84:11; Jak. 1:17)