HENA ulimuzyi mwana muvwanda ooyu? Ngu Jesu. Lino aawa naatumbukwa muluba lwaŋombe. Luba mbusena boona ŋombe. Maliya walazika Jesu mucilido, icibikkila cakulya cambongolo azivwubwa zimwi kuti zilye. Pele ino nkaambo nzi Maliya a Josefa ncobali muluba muli ŋombe ambongolo? Oobu tabuli busena bwakutumbukila, hena tabusyi?

Inzya tabusyi. Pele eeci cili boobu akaambo kakuti muleli waku Loma, Kaisala Augusto wakabamba mulawo wakuti muntu uuli woonse weelede kujokela kumunzi nkwaakazyalilwa kutegwa izina lyakwe likalembwe mubbuku. Aboobo Josefa wakazyalilwa kokuno ku Bbetelehemu. Pele Josefa a Maliya nibakasika tiibakajana busena bwakukkala. Aboobo bakaile kuboola momuno muluba lwaŋombe. Mubuzuba mbweena oobu Maliya wakamutumbuka Jesu. Pele kolanga, mwana uli buyo kabotu.

Josefa, Maliya, alimwi a Jesu mwana muvwanda

Hena wababona beembezi baboola kubona Jesu? Kabali musyokwe masiku kweembela mbelele, mumuni uumweka kapati wakamunika ali mbabo. Wakali mungelo! Beembezi bakayoowa kapati! Pele mungelo wakati: ‘Mutayoowi! Ndamuletela makani mabotu. Sunu mu Bbetelehemu, Kristo Mwami wazyalwa. Uya kubafwutula bantu. Mulamujana kabbutaidwe mumulembo alimwi ulilede mucilido.’ Cakutayeeyelwa, bangelo banji basika akutalika kutembaula Leza. Cakutasowa ciindi beembezi aaba banyamuka kwaakulanga Jesu, eelyo bamujana.

Hena ulicizyi Jesu ncayandikila kapati? Hena mubwini ulimuzyi kuti ngwani? Koyeeya kuti mumakani aakutaanguna aabbuku eeli, twaamba zya Mwana mutaanzi kuzyalwa wa Leza. Ooyu Mwana wakabeleka a Jehova mukubamba Julu anyika alimwi azimwi zyoonse. Eeci ncencico Jesu ncayandikila kapati.

Ee, Jehova wakabweza buumi bwa Mwana wakwe kuzwa kujulu akububikka mwida lya Maliya. Mpeena aawo mwana wakatalika kukomena mwida mbuli bana bamwi mbobakomena mumada aabamatumbu. Pele mwana ooyu wakali mwana wa Leza. Jesu watumbukwa muno muluba lwaŋombe mu Bbetelehemu. Hena wakabona kaambo bangelo ncobakkomenyi kapati akukonzya kwaambila bantu kuti Jesu wazyalwa?

Luka 2:1-20.Mibuzyo

 • Ngwani mwana muniini uuli acifwanikiso, alimwi mpaanzi Maliya mpaamulazika?
 • Nkaambo nzi Jesu ncaakazyalilwa muluba?
 • Mbabaani bantu bali acifwanikiso ibanjila muluba, alimwi ncinzi ncaabaambila mungelo?
 • Nkaambo nzi Jesu ncayandika kapati?
 • Nkaambo nzi Jesu ncakonzya kwaambwa kuti Mwana wa Leza?

Mibuzyo aimwi

 • Bala Luka 2:1-20.

  Mulimo nzi Kaisala Augusto ngwaakabeleka mukuzuzikizyigwa kwabusinsimi bwakuzyalwa kwa Jesu? (Lk. 2:1-4; Mik. 5:2)

  Mbuti muntu mbwanga waba akati kabantu aabo baambwa kuti “bantu mbakondelwa”? (Lk. 2:14; Mt. 16:24; Joh. 17:3; Inc. 3:19; Heb. 11:6)

  Ikuti naa beembezi baba Juda babombe bakalijisi kaambo kakali kubapa kukondwa kukuzyalwa kwa Mufwutuli, ino nkaambo nzi kapati kabapa kukondwa sunu babelesi ba Leza? (Lk. 2:10, 11; Ef. 3:8, 9; Ciy. 11:15; 14:6)