Davida uvwuna mbelele

HENA wacibona cacitika? Musankwa wavwuna kana kambelele kumunyama. Munyama wakaboola akuvwampila kana kambelele alimwi wakali kulangilwa kukalya. Pele musankwa wakamuccilila munyama akumukwempa kana kambelele kakali kumulomo wakwe. Munyama naakakalala, musankwa wakamujata akumuyasa akumujaya. Cimwi ciindi wakaivwuna mbelele kuli syuumbwa. Hena ooyu tali musankwa sicamba? Hena ulimuzyi?

Ooyu ngu Davida mwana musankwa. Ukkala mumunzi wa Bbetelehemu. Bakaapanyina bakali ba Obbedi mwana wa Lute a Bbowazi. Hena ulabayeeya? Eelyo baswaabo Davida mbaba Jese. Davida nguweembela mbelele zyaba swaabo. Davida wakazyalwa nikwakainda myaka iili 10 Jehova naakasala Saulu kuba mwami.

Casika ciindi Jehova naambila Samuyele kuti: ‘Bweza mafwuta aadula alimwi aanunkila uunke kuŋanda ya Jese ku Bbetelehemu. Kuli mwana ngondasala kuba mwami.’ Samuyele naabona Eliyabu mwana mutaanzi wa Jese, walyaambauzya wati: ‘Inzya buya ooyu ngonguwo Jehova ngwaasala.’ Pele Jehova wakamwaambila kuti: ‘Utalangi mbwali mulamfwu alimwi ambwali mubotu. Tiindamusala kuba mwami.’

Aboobo Jese waita Abinadabu mwana wakwe akumuleta kuli Samuyele. Pele Samuyele wati: ‘Peepe, awalo ooyu Jehova tanaamusala.’ Icaccilila, Jese nkuleta mwana wakwe Sama. Samuyele wati: ‘Awalo ooyu ncimwi buyo Jehova wamukaka.’ Limwi Jese waleta bana bakwe bali ciloba, pele Jehova kunyina ngwaasala. Samuyele wabuzya wati: ‘Hena mbabasankwa aaba balikke mbojisi?’

Jese wati: ‘Nkokali keela. Pele kaya kwaakweembela mbelele.’ Davida naaletwa mukati, Samuyele wabona kuti mwana musankwa weebeka. Jehova wati: ‘Ooyu ngonguwo. Amumutile mafwuta.’ Oobu mbombubo Samuyele mbwaacita. Ciya kusika ciindi Davida naya kuba mwami wa Isilayeli.

1 Samuyele 17:34, 35; 16:1-13.Mibuzyo

 • Ngwani zina mwana musankwa ooyu uuli acifwanikiso, alimwi mbuti mbotuzyi kuti ngusicamba?
 • Nkuli nkwakkala Davida, alimwi mbabaani zina baswaabo abakaapanyina?
 • Nkaambo nzi Jehova ncaambila Samuyele kuunka kuŋanda ya Jese mu Bbetelehemu?
 • Ncinzi cacitika Jese naaleta bana bakwe basankwa bali ciloba kuli Samuyele?
 • Davida naanjizyigwa muŋanda, ncinzi Jehova ncaamwaambila Samuyele?

Mibuzyo aimwi

 • Bala 1 Samuyele 17:34, 35.

  Mbuti eezyi zyakacitika mbozyikankaizya busicamba bwa Davida alimwi akusyoma Jehova? (1 Sam. 17:37)

 • Bala 1 Samuyele 16:1-14.

  Mbuti majwi aa Jehova ku 1 Samuyele 16:7 mbwaatugwasya kutasalulula bantu akaambo kambuli mbobalibonya? (Inc. 10:34, 35; 1 Timo. 2:4)

  Mbuti cikozyanyo ca Saulu mbocitondezya kuti, ikuti Jehova waugusya muuya wakwe uusalala mumuntu, icicaala nkunjilwa muuya mubi naa kupya moyo wakuyanda buyo kucita cintu citali kabotu? (1 Sam. 16:14; Mt. 12:43-45; Gal. 5:16)