Musa wakabasololela bana Isilayeli kuzwa mubuzike mu Ijipiti kuya kucilundu ca Sinai ooko Leza nkwaakabapeda milawo yakwe. Kumane, Musa wakatuma basikutwela bali 12 kwaakulanga-langa nyika ya Kenani. Pele bali 10 bakaleta makani mabi. Bakapa kuti bantu batalike kuyeeya kujokela ku Ijipiti. Akaambo kakubula lusyomo, Leza wakabasubula bana Isilayeli kwiinda mukubapa kuti kabaile kwiingaila kwamyaka iili 40 munkanda.

Kumamanino, Josyuwa wakasalwa kusololela bana Isilayeli akubanjizya munyika ya Kenani. Kutegwa bakonzye kubweza nyika eeyo, Jehova wakacita maleele. Wakapa kuti Mulonga wa Jodano uleke kweenda, bwaanda bwa Jeliko buwe, akwiima kwazuba buzuba boonse. Nikwakainda myaka iili cisambomwe, bana Kenani bakanyangwa nyika.

Ikutalikila kuli Josyuwa, cisi ca Isilayeli cakalelwa kwamyaka iili 356 ababetesi. Mbanji bantu mbotulaaiye kubikkilizya a Bbalaki, Gidiyoni, Jefita, Samisoni a Samuyele. Alimwi tulabala bamakaintu mbuli Lahabu, Debola, Jaeli, Naomi a Delila. Antoomwe, Cibeela CATATU cilaamba zintu zyakacitika mumyaka iili 396.

Cikombelo