KWAINDA myaka yobilo Josefa ucili muntolongo. Sikumupa zyakunywa tanaakamuyeeya pe. Buzuba bumwi Falawo wakalota ziloto zyobilo zyakali kuyoosya kapati, pele tanaakalizyi ncozyakali kupandulula. Hena uli mubwenyi mpalede aawa? Nibwakaca, Falawo wakaita bantu bakwe basongo abaŋanga akubaambila zintu nzyaalota. Pele baalilwa kumupanduluda ncozyaamba ziloto zyakwe.

Aciindi aawa sikumupa zyakunywa wamuyeeya Josefa. Wati kuli Falawo: ‘Nindakali muntolongo kwakali muntu wakali kukonzya kupandulula ziloto.’ Falawo wamugusya Josefa muntolongo kakunyina akusowa ciindi.

Falawo wamwaambila Josefa ziloto wati: ‘Ndabona ŋombe zili ciloba zineneede. Kumane ndabona ŋombe zili ciloba zikokede. Zikokede zyalya zineneede.’

Falawo ulalota

‘Muciloto cabili ndabona cisiko cajila cazyala makunka aali ciloba aajinkide. Ndimane ndabona cisiko camakunka aali ciloba aapuutide. Makunka aapuutide amena makunka aali ciloba aajinkide.’

Josefa wati kuli Falawo: ‘Ziloto zyobilo zyaamba cintu comwe. Ŋombe zineneede zili ciloba amakunka aajinkide aali ciloba, zyaamba myaka iili ciloba, alimwi ŋombe zili ciloba zikokede amakunka aapuutide aamba myaka iili ciloba iimbi. Kwamyaka iili ciloba kuna kuli cakulya mu Ijipiti. Alimwi kuya kuba nzala kwamyaka iili ciloba.’

Aboobo Josefa waambila Falawo kuti: ‘Sala muntu musongo kuti keendelezya cakulya mumyaka iili ciloba nokuli cakulya. Eelyo bantu tabakafwi nzala mumyaka iiccilila iili ciloba yanzala yaakusika.’

Falawo amukonda makani aaya. Wamusala Josefa kuti abe nguwe uuyobolola cakulya. Mu Ijipiti Josefa waba nguuccilila Falawo kukomena mubweendelezi.

Kwiinde myaka iili lusele yanzala, Josefa wabona bantu bamwi balaboola. Hena ulibazyi? Mbapati bakwe bali 10! Jakobo wisi wabatuma ku Ijipiti nkaambo banjililwa nzala mu Kenani. Josefa wabazyiba banyina pesi balo tiibamuzyiba. Hena ulicizyi capa kuti batamuzyibi? Nkaambo kakuti Josefa wakomena alimwi usamide zisani zimbi.

Josefa wayeeya kuti naakacili mwana wakalota banyina kuti bakaboola akumufwugamina. Hena ulayeeya kuti wakacibala cibalo eeco? Aboobo Josefa wabona kuti ngu Leza wakamutuma ku Ijipiti akaambo kakaambo kamwi kayandika kapati. Ino uyeeya kuti Josefa ulacita nzi? Nkooko atubone.

Matalikilo 41:1-57; 42:1-8; 50:20.Mibuzyo

 • Ncinzi cakacitika kuli Falawo buzuba bumwi masiku?
 • Nkaambo nzi sikumupa zyakunywa ncaakazyi kumuyeeya Josefa?
 • Kweelana ambokulibonya acifwanikiso, nziloto nzi zyobilo Falawo nzyaalota?
 • Ino Josefa wati ziloto zipandulula nzi?
 • Mbuti Josefa mbwaakaba muntu mupati mu Ijipiti uuccilila Falawo kukomena mubweendelezi?
 • Nkaambo nzi ibanyina Josefa baboola ku Ijipiti, alimwi nkaambo nzi tiibamuzyiba?
 • Nciloto nzi Josefa ncayeeya, alimwi mbuti mbocimugwasya kumvwisya kaambo ncali ku Ijipiti?

Mibuzyo aimwi

 • Bala Matalikilo 41:1-57.

  Mbuti Josefa mbwaakasyoma Jehova, alimwi muunzila nzi Banakristo mbobakonzya kwiiya cikozyanyo cakwe? (Matl. 41:16, 25, 28; Mt. 5:16; 1 Pita 2:12)

  Mbuti myaka yakajisi cakulya cinji mu Ijipiti mboyakaccililwa amyaka yanzala, alimwi mbuti eeci mbocikozyenyi acilyo cakumuuya cabantu ba Jehova sunu alimwi a Bunakristo Bwanyika? (Matl. 41:29, 30; Am. 8:11, 12)

 • Bala Matalikilo 42:1-8 a 50:20.

  Hena tacili kabotu kubakombi ba Jehova kufwugamina muntu akaambo kacuuno ncajisi ikuti naa ngomulawo wamucisi eeco? (Matl. 42:6)