HENA ulibazyi bantu aaba Jakobo mbaambaula limwi? Naakamana kweenda kwamazuba manji, Jakobo wakabayaanya amugoti. Bakali kweembela mbelele zyabo. Jakobo wakababuzya kuti: ‘Ino mwazyila kuli?’

Bakaingula bati: ‘Twazyila ku Halani.’

Jakobo alimwi wakabuzya kuti: ‘Hena muli muzyi Labani?’

Bakaingula kuti: ‘Inzya tuli muzyi. Langa nguulya waboola mwana wakwe musimbi Lacelo ambelele zyabo.’ Hena ulakonzya kumubona Lacelo kaboola kuya?

Jakobo waswaanya lacelo

Jakobo naakamubona Lacelo keembela mbelele zya bausyi ba Labani, wakaunka akuzwisya bbwe lyakali kujala aanywidwa meenda kutegwa mbelele zinywe kabotu. Kumane Jakobo wamumyonta Lacelo alimwi walipandulula. Lacelo wakakkomana kapati, alimwi wakaunka kumunzi kwaakwaambila bausyi ba Labani.

Labani wakakkomana kapati kubona Jakobo mweenzu. Jakobo naakasela Lacelo, Labani wakakkomana kapati. Pele wakaambila Jakobo kuti abeleke mumuunda kwamyaka iili ciloba kutegwa apegwe mukaintu Lacelo. Akaambo kakuti wakali kumuyanda kapati Lacelo, Jakobo wakabeleka. Pele ciindi nicakasika cakuti bakwatane, hena ulicizyi cakacitika?

Labani wakamupa Leya mupati wa Lacelo. Jakobo naakazumina kubeleka kuli Labani kwamyaka iili ciloba aimwi, Labani wakamupa awalo Lacelo kuba mukaintu wakwe. Kuciindi eeco Leza wakali kuzumizya kukwata maali. Pele mazuba aano Ibbaibbele lizumizya buyo kukwata mukaintu omwe.

Matalikilo 29:1-30.Mibuzyo

 • Ngwani musimbi ooyu acifwanikiso, alimwi ncinzi Jakobo ncaamucitila?
 • Ncinzi Jakobo ncaakalisungula kucita kutegwa amukwate Lacelo?
 • Ncinzi ncaakacita Labani nicakasika ciindi cakuti Jakobo bakwatane a Lacelo?
 • Ncinzi Jakobo ncaakazumina kucita kutegwa amukwate Lacelo?

Mibuzyo aimwi

 • Bala Matalikilo 29:1-30.

  Nikuba kuti Labani wakamucenga Jakobo, ncinzi Jakobo ncaatondezya kuti muntu nconzyo, alimwi ncinzi ncotukonzya kwiiya kuli eeci? (Matl. 25:27; 29:26-28; Mt. 5:37)

  Mbuti cikozyanyo ca Jakobo mbocitondezya kwiindana kuliko akati kaluyando alimwi aluyando lwini-lwini? (Matl. 29:18, 20, 30; Lwiimbo lwa Solomoni. 8:6)

  Mbaamakaintu nzi bone bakaba bamukwasyi wa Jakobo kumpela bakamuzyalila bana basankwa? (Matl. 29:23, 24, 28, 29)