Esau

BANA basankwa aaba bobilo baliindenyi kapati, hena tabusyi? Hena ulibazyi mazina aabo? Muwezi ngu Esau, pele mweembezi wambelele ngu Jakobo.

Esau a Jakobo bakali bana bamaanga ba Izaka a Labeka. Wisi Izaka wakali kuyanda kapati Esau, nkaambo wakali muwezi mubotu alimwi wakali kukonzya kuletela mukwasyi cakulya. Pele Labeka wakali kuyandisya Jakobo nkaambo wakali mwana muumuzi alimwi uutako luta.

Bakaapanyina ba Abbulahamu bakacili kucipona, alimwi tulakonzya kuyeeyela Jakobo mbwaakali kuyanda kuswiilila kuli Abbulahamu naakali kwaamba zya Jehova. Abbulahamu wakafwa naakaba amyaka iili 175, bana bamaanga nibakali amyaka iili 15.

Esau naakaba amyaka iili 40, wakakwata bakaintu bobilo bakucisi ca Kenani. Eeci cakamupa kuusa kapati Izaka a Labeka nkaambo aaba bakaintu tiibakali kukomba Jehova.

Buzuba bumwi kwakacitika cintu cimwi cakapa kuti Esau amukalalile kapati munyina Jakobo. Cakasika ciindi Izaka ncaakali kuyanda kuleleka mwana wakwe mupati. Mbwaanga Esau ngowakali mupati kuli Jakobo, wakali kulangilwa kulelekwa. Pele Esau wakali cuuzyide kale coolwe kuli Jakobo cakukonzya kulelekwa. Alimwi bana aaba bobilo nibakazyalwa Leza wakaambide kuti Jakobo nguuya kulelekwa. Alimwi oobu mbocakacitika. Izaka wakaleleka Jakobo.

Jakobo

Esau naakaamvwa makani aaya, wakamukalalila kapati Jakobo. Wakakalala kapati cakuti wakati sunu ndilamujaya Jakobo. Labeka amvwe makani aaya, wakausa. Labeka wakaambila munyokwabo Izaka kuti: ‘Elo ciya kwiinda kubija ikuti awalo Jakobo akakwate umwi wabakaintu aaba baku Kenani.’

Kumane Izaka wakaita mwana wakwe Jakobo akumwaambila kuti: ‘Utakakwati mukaintu waku Kenani. Ukaunke kuŋanda ya Betuweli kuli kaapanyoko uukkala ku Halani. Ukakwate umwi musimbi wabana ba Labani basankwa.’

Jakobo wakabaswiilila bawisi, mpamunya wakatalika kweenda musinzo mulamfwu kuya kwakali kukkala bamukowa wakwe ku Halani.

Matalikilo 25:5-11, 20-34; 26:34, 35; 27:1-46; 28:1-5; Ba-Hebrayo 12:16, 17.Mibuzyo

 • Ino Esau a Jakobo bakali baani, alimwi mbuti mbobakaindenyi?
 • Ino Esau a Jakobo bakajisi myaka yongaye bakaapanyina ba Abbulahamu nibakafwa?
 • Ncinzi ncaakacita Esau cakapa kuti banyina abaswaabo bause kapati?
 • Nkaambo nzi Esau ncaakamukalalila munyina Jakobo?
 • Malailile nzi Izaka ngaakapa mwana wakwe Jakobo?

Mibuzyo aimwi

 • Bala Matalikilo 25:5-11, 20-34.

  Ncinzi Jehova ncaakasinsima kubana bobilo basankwa ba Labeka? (Matl. 25:23)

  Nkwiindana kuli buti kwakaliko akati ka Jakobo a Esau mbuli mbobakali kubulanga bupati? (Matl. 25:31-34)

 • Bala Matalikilo 26:34, 35; 27:1-46; a 28:1-5.

  Mbuti kutalumba kwa Esau kuzintu zyakumuuya mbokwakalibonya? (Matl. 26:34, 35; 27:46)

  Ikutegwa Leza amuleleke Jakobo, ncinzi Izaka ncaakamwaambila Jakobo kuti acite? (Matl. 28:1-4)

 • Bala Ba-Hebrayo 12:16, 17.

  Mbuti cikozyanyo ca Esau mbocitondezya cintu cikonzya kucitika kubantu aabo batalemeki zintu zisetekene?