Mbelele eeyi iliyoowede. Niyali kucela mumacelelo, yaile kulijana kuti yazanduka kumbelele zimbi. Lino taibubwene butanga naa mweembezi. Alimwi lino kusiya buya. Mbokunga ilisweekede mukkuti imweendeenda banyama babutambo, mbelele eeyi ili muntenda. Pele yaile kumvwa jwi njolizyi, ijwi lyamweembezi wanjiyo, iwaibalikila akwiinyamuna, waivwungaila mucisani caacamba cakwe akwiitola kuŋanda.

CAKWIINDULUKA-INDULUKA Jehova ulikozyanisya kumweembezi uuli boobu. Mu Jwi lyakwe utusyomezya kuti: “Mebo lwangu ndiyooziyandaula mbelele zyangu akuzilanganya.”—Ezekieli 34:11, 12.

“Mbelele Nzyondilanganya”

Ino mbelele zya Jehova mbaani? Kucaamba munzila nguba-uba, mbelele zya Jehova mbantu ibamuyanda alimwi akumukomba. Bbaibbele lyaamba kuti: “Amuboole, tukombe akukotama ansi; atufwugame kumbele lya Jehova Mubumbi wesu. Nkaambo ngo Leza wesu, alimwi swebo tuli bantu bamumacelelo aakwe, imbelele nzyalanganya.” (Intembauzyo 95:6, 7) Mbuli mbelele zini izimutobela mweembezi wanzizyo, bakombi ba Jehova baliyandide kapati kumutobela Mweembezi wabo. Sena bakombi aaba balilondokede? Peepe. Zimwi ziindi, babelesi ba Leza baba mbuli ‘mbelele zimwaikide,’ “mbelele zisweekede,” alimwi ambuli “mbelele ziyaabusweeka.” (Ezekieli 34:12; Matayo 15:24; 1 Petro 2:25) Nokuba boobo, ciindi muntu umwi naaleya, Jehova tamulekelezyi akumubona kuti takonzyi kujokoloka pe.

Sena nywebo mulimvwa kuti Jehova ucili Mweembezi  wanu? Ino Jehova utondezya buti kuti Mweembezi mazuba aano? Amubone nzila eezyi zyotatwe:

Ulatusanina kumuuya. Jehova waamba kuti: “Ndiyoozisanina mumacelelo mabotu, . . . Ziyakoona mumacelelo mabotu, alimwi ziyoolya bwizu bubotu kapati.” (Ezekieli 34:14) Jehova kunyina buzuba mbwaakaalilwa kutupa cakulya cakumuuya icijisi busani bwiindene-indene aciindi ceelede. Sena muliyeeyede mbowakaingulwa mupailo wanu wakulomba lugwasyo ciindi nomwakabala cibalo cimwi, kuswiilila makani amwi naa kweebelela vidiyo imwi? Sena eeco tiicakamupa kusyoma kuti ncobeni Jehova ulamubikkila maano nywebo kumugama?

Ulatukwabilila akutugwasya. Jehova usyomezya kuti: “Eeyo yiingaila ndiyakwiijola, eeyo iiliciside ndiyooyaanga, alimwi eeyo iitajisi nguzu ndiyakwiiyumya.” (Ezekieli 34:16) Jehova ulabayumya aabo batajisi nguzu naa bazyingidwe akaambo kazintu zilibilisya. Mbelele zyakwe iziliciside, ambweni izyakacisigwa amusyominyina, ulazyaanga bbandeji. Alimwi ulazijola eezyo ziingaila alimwi ambweni izikatazyigwa mumoyo.

Ulatubikkila maano. Jehova waamba kuti: “Ndiyoozifwutula kuzwa kumasena oonse nkozyakamwaikilide. . . . Eeyo iisweekede ndiyakwiiyandaula.” (Ezekieli 34:12, 16) Jehova taboni mbelele iisweekede kuti tiikonzyi kugwasyigwa. Ulazyiba ciindi mbelele noyasweeka, ulaiyandaula mbelele eeyo, alimwi ulakkomana ciindi naaijana. (Matayo 18:12-14) Kayi, bakombi bakwe bakasimpe ubaita kuti: “Nombelele zyangu, nombelele nzyondilanganya.” (Ezekieli 34:31) Andinywe muli akati kambelele eezyo.

Jehova taboni mbelele iisweekede kuti tiikonzyi kugwasyigwa. Ulakkomana ciindi mbelele iili boobo noyajanika

“Kobukulusya Mazuba Eesu Mbuli Mbwaakabede Kaindi”

Ino nkaambo nzi Jehova ncamuyandaula nywebo akumwiita kuti mupilukile kulinguwe? Nkaambo uyanda kuti kamukkomana. Usyomezya mbelele zyakwe kuti ‘uyoozilosyela zileleko mbubonya mbuli mvwula.’ (Ezekieli 34:26) Eeci tacili cisyomezyo cabuyo pe. Nywebo lwanu mwakalibonena kale bumboni bwakuti cisyomezyo eeci ncamasimpe.

Amuyeeye buyo mbocakabede ciindi nomwakamuzyiba Jehova. Mucikozyanyo, ino mwakalimvwa buti ciindi nomwakaiya kasimpe kajatikizya zina lya Leza alimwi amakanze ngajisi kujatikizya bantu? Sena muliyeeyede mbomwakali kuyumizyigwa akaambo kakuba antoomwe a Banakristonyoko kumiswaangano yabbazu alimwi ayacooko? Ciindi nomwakaba acoolwe cakujana muntu umwi uujisi luyandisisyo akumwaambila makani mabotu, sena tiimwakakkomana akulimvwa kabotu nomwakakotoka mumulimo wamumuunda?

Amuzyibe kuti mulakonzya kutalika alimwi kuba aziindi zikkomanisya zili boobu. Babelesi bakaindi ba Leza bakapaila kuti: “Kotujola kulinduwe, O Jehova, eelyo swebo tulajokela cakulisungula. Kobukulusya mazuba eesu mbuli mbwaakabede kaindi.” (Malilo 5:21) Jehova wakawiingula mupailo ooyu, aboobo bantu bakwe bakajokela akutalika kumubelekela calukkomano alimwi. (Nehemiya 8:17) Oobu mbwayoomucitila andinywe Jehova.

Masimpe, ncuuba-uba kwaamba kuti ndilapilukila kuli Jehova, pele kucicita nkalimo. Amulange-lange buyumuyumu bumwi buliko caboola kumakani aakupilukila kulinguwe alimwi ambomukonzya kubuzunda.