Leza ulaiswiilila mipailo yesu. 1 Petro 3:12

Jehova ngu ‘Sikuswiilila mipailo.’ (Intembauzyo 65:2) Uyanda kuti katwaambaula anguwe kuzwa ansi aamoyo.

Amupaile kuli Jehova alikke.

 Tulakonzya kupailila zintu zinji. 1 Johane 5:14

Amupailile kuti kuyanda kwa Leza kucitwe ansi aano mbubwenya mbuli kujulu.

Amupaile muzina lya Jesu kutondezya kuti mulalumba kucintu ncaakamucitila.

Amumulombe Jehova kutegwa amugwasye kucita zintu zili kabotu. Alimwi mulakonzya kupailila zyakulya, mulimo, ŋanda, zyakusama alimwi abuumi bubotu.