Jehova wakatuma Jesu anyika. 1 Johane 4:9

Ikuti katuyanda kumukkomanisya Jehova, tweelede kumvwida muntu aumbi uuyandika kapati. Myaka minji katanalenga Adamu, Jehova wakalenga mungelo singuzu kujulu.

Mukuya kwaciindi, Jehova wakatuma mungelo ooyu kuti azoozyalilwe mu Betelehemu kuli nakalindu iwakali kwiitwa kuti Mariya. Mwana ooyu wakapegwa zina lyakuti Jesu.​—Johane 6:38.

Naakali anyika, Jesu wakabutondezya bube bwa Leza munzila iilondokede. Wakali alubomba, luyando alimwi wakali kusikilika. Cabusicamba, wakayiisya bantu kasimpe kujatikizya Jehova.

 Jesu wakali kucita zintu zibotu pesi bantu tiibakali kumuyanda. 1 Petro 2:21-24

Basololi bacikombelo tiibakali kumuyanda Jesu akaambo kakuti wakayubununa njiisyo zyabo zyakubeja amicito yabo mibi.

Alimwi Jesu wakaponya bantu baciswa akubusya bamwi ibakafwide.

Basololi bazikombelo bakayunga bana Roma kuti bamuume Jesu akumujaya.