Sena ncuuba-uba kubamvwida bazyali bako lyoonse?— Zimwi ziindi tacili cuuba-uba. Sena ulizyi kuti Jesu wakali kubamvwida bazyali bakwe alimwi a Jehova?— Cikozyanyo cakwe cilakonzya kukugwasya kubamvwida bazyali bako noliba leelyo nocitali cuuba-uba kucita boobo. Atwiiye zinji kujatikizya makani aaya.

Jesu katanaboola anyika, wakali kukkala kujulu a Jehova, Bausyi. Pele alimwi Jesu wakajisi bazyali aano anyika. Mazina aabo bakali ba Josefa alimwi a Mariya. Sena ulizyi mbobakaba bazyali bakwe?—

Jehova wakabweza buumi bwa Jesu kuzwa kujulu akububikka mwida lya Mariya kutegwa Jesu azyalwe akupona anyika. Aaya akali maleele! Jesu wakakomena mwida lya Mariya mbubwenya buyo muvwanda umwi aumwi mbwakomena mwida lyabanyina. Nokwakainda myezi iili fwuka, Jesu wakazyalwa. Oobu mbombubo Mariya abalumi bakwe ba Josefa, mbobakaba bazyali ba Jesu aano anyika.

Ciindi Jesu naakajisi myaka iili 12 yakuzyalwa, wakacita cintu cakatondezya mbwaakali kubayanda Bausyi, nkokuti Jehova. Eeci cakacitika ciindi Jesu alimwi abanamukwasyi nobakaunka ku Jerusalemu ku Pobwe Lyakwiindilila. Nobakali kupiluka kuŋanda, Josefa alimwi a Mariya bakabona kuti Jesu tanaakali ambabo alimwi tiibakazyi nkwaakabede. Sena ulikuzyi nkwaakabede?—

Nkaambo nzi Jesu ncaakali mutempele?

Josefa alimwi a Mariya bakajokela ku Jerusalemu cakufwambaana alimwi bakamuyandaula Jesu koonse-koonse. Bakalibilika akaambo kakuti tiibakamujana. Pele nokwakainda mazuba otatwe, bakamujana mutempele! Sena ulikazyi kaambo Jesu ncaakali mutempele?— Nkaambo nkonkuko nkwaakali kukonzya kwiiya kujatikizya Bausyi, nkokuti Jehova. Wakali kumuyanda Jehova alimwi wakali kuyanda kwiiya mbwakonzya kumukkomanisya. Nociba ciindi naakakomena akuba mwaalumi, Jesu lyoonse wakali kumumvwida Jehova. Jesu wakali kumvwida nociba ciindi nocakali kukatazya kucita boobo alimwi nokuba kuti wakali kukonzya kupenga zimwi ziindi. Sena abalo ba Josefa a Mariya wakali kubamvwida Jesu?— Inzya, Bbaibbele lyaamba kuti wakacita oobo.

Ncinzi ncokonzya kwiiya kucikozyanyo ca Jesu?— Weelede kubamvwida bazyali bako nociba ciindi nocili ciyumu kucita boobo. Sena unoocita oobo?—