IKUTUGWASYA kuzyiba Mesiya, Jehova Leza kwiinda mumuuya wakwe wakasololela basinsimi baambwa mu Bbaibbele banji kulemba twaambo tujatikizya kuzyalwa kwakwe, mulimo alimwi alufwu lwayooyu Mufwutuli wakasyomezyegwa. Ibusinsimi oobu boonse buli mu Bbaibbele bwakazuzikizyigwa muli Jesu Kristo.  Buliluleme kapati alimwi bulaamba twaambo toonse tuyandika. Ikutegwa tucisinizye eeci, atulange-lange businsimi buli mbobubede ibwakasinsima zintu zyakaswaangene akuzyalwa kwa Mesiya abukkale bwakwe bwakubwana.

 Imusinsimi Isaya wakasinsima kuti Mesiya wakali kuyoozwa muzyalani lya Mwami Davida. (Isaya 9:7) Camasimpe Jesu wakazyalwa muzyalani lya Davida.—Matayo 1:1, 6-17.

Mika, imusinsimi wa Leza umwi wakasinsima kuti mwana ooyu kumbele wakali kuyooba mweendelezi akuti wakali kuyoozyalilwa ku “Betelehemu-Efrata.” (Mika 5:2) Iciindi naakazyalwa Jesu, kwakali minzi yobile mu Israyeli yakali kwiitwa kuti Betelehemu. Umwi wakali munsi lya Nazareta kucooko cili kunyika kwacisi eeco, kumane wabili wakali munsi lya Jerusalemu mu Juda. Betelehemu wakali munsi lya Jerusalemu wakali kwiitwa kuti Efrata musyule. Mumunzi ooyo mmwaakazyalilwa Jesu mbubwenya businsimi mbobwakaambide!—Matayo 2:1.

Ibusinsimi bwamu Bbaibbele bumbi bwakaamba kuti Mwana a Leza wakali kuyooyitwa “kuzwa ku-Egepita.” Kacili mwana, Jesu wakatolwa ku Egepita. Wakapilusyigwa naakafwa Heroda, calo cakazuzikizya businsimi.—Hosea 11:1; Matayo 2:15.

Accaati Yakuti “ Businsimi Bujatikizya Mesiya,” imagwalo aalembedwe akatwe kakuti “Businsimi” ajisi makani oonse aajatikizya Mesiya. Amwaayezyanisye amagwalo aalembedwe akatwe kakuti “Kuzuzikizyigwa.” Ikucita boobo kuyoomupa luzibo luyooyumya lusyomo lwanu lwakuti Jwi lya Leza ndyakasimpe.

Mbomulanga-langa magwalo aaya, kamuyeeyede kuti aayo aajisi businsimi akalembwa myaanda-myaanda yamyaka Jesu katanazyalwa. Jesu wakati: “Makani oonse aakali kwaamba ndime, aalembedwe mumulao wa-Musa amubasinsimi amuntembauzyo, aleelede kuzyulila.” (Luka 24:44) Mbubwenya mbomunga mwasinizya mu Bbaibbele lyanu, akazuzikizyigwa ncobeni mumbazu zyoonse!