Nepal

Togo

Britain

Mbunga yesu ilasimba akumwaya mamiliyoni aama Bbaibbele alimwi amabbuku aambi mwaka amwaka kakunyina kubbadelesya. Tulayaka akubambulula Maanda aa Bwami alimwi amaofesi aamitabi. Tulagwasyilizya zyuulu-zyuulu zyabaabo babelekela a Beteli abamisyinali, alimwi tulapa lugwasyo ciindi bamwi nobasikilwa ntenda zilicitikila. Aboobo, mulakonzya kulibuzya kuti, ‘Ino mali aabelesyegwa mumilimo yoonse eeyi azwa kuli?’

Tatubbadelesyi, kunyina notubweza cakkumi naa kweenzyeenzya mutiba kubwezelela mali. Nokuba kuti kugwasyilizya mulimo wesu wakukambauka kuyandika mali manji, tatulombeleli mali pe. Kwamwaanda omwe wainda, magazini yabili ya Ngazi Yamulindizi yakaamba kuti tulasyoma kuti Jehova nguutugwasyilizya alimwi akuti “kunyina nituyoolombelela naa kulomba bantu kutegwa batugwasye” alimwi tatunacitide oobo!—Matayo 10:8.

Mulimo wesu ulagwasyilizyigwa azyakusanga zyakuliyandila. Bantu banji balalumba kumulimo ngotucita wakuyiisya Bbaibbele, aboobo balasanga mali kumulimo ooyu. Bakamboni beni kubagama, cakuliyandila balapa ciindi cabo, nguzu, mali, alimwi azintu zimbi kumulimo wakucita kuyanda kwa Leza munyika yoonse. (1 Makani 29:9) Mu Ŋanda ya Bwami, amumiswaangano yabbazu alimwi ayacooko kuli tubbokesi mwalo aabo ibayanda kusanga mobakonzya kubikka mali. Kunze lyaboobo, zyakusanga zilakonzya kusangwa kwiinda mukubelesya webbusaiti yesu, ya jw.org. Mbubwenya mbuli mukamufwu ngwaakaamba Jesu walo iwakacita kabotu kapati kwiinda mukusanga tukkobili tobilo muciyobwedo camali kutempele, mumasena manji mazuba aano mali aatambulwa azwa kubantu batavwubide. (Luka 21:1-4) Aboobo, kufwumbwa uuyanda ulakonzya kuti lyoonse ‘kabikka cimwi cintu ambali’ kutegwa akape kweelana ‘ambwaasala mumoyo wakwe.’—1 Bakorinto 16:2; 2 Bakorinto 9:7.

Tulisinizyide kuti Jehova uyoozumanana kubakulwaizya aabo ibayanda ‘kumulemeka azintu zyabo ziyandisi’ kuti bagwasyilizye mulimo wa Bwami kutegwa kuyanda kwakwe kuzuzikizyigwe.—Tusimpi 3:9.

  • Ncinzi cipa kuti mbunga yesu kayiindene ambunga zimbi zyabukombi?

  • Ino mali aasangwa abelesyegwa buti?