Canada

Ŋanda aŋanda

Ciiyo ca Bbaibbele

Ciiyo cesu tobeni

Bbala lyakuti “painiya” ziindi zinji lyaamba baabo bayandaula zilawo zipya akujalula nzila yakuti bamwi batobele. Jesu wakali mbuli mupainiya, wakatumwa anyika kuzikubeleka mulimo uupa buumi alimwi akujalula nzila yalufwutuko. (Matayo 20:28) Mazuba aano, basikumutobela balamwiiya kwiinda mukubelesya ciindi cabo cinji ‘kugwasya bantu kuba basikwiiya.’ (Matayo 28:19, 20) Ibamwi basala kutola lubazu mumulimo ngotwiita kuti mulimo wabupainiya.

Mupainiya muntu uukambauka ciindi coonse. Boonse Bakamboni ba Jehova mbaasikumwaya bamakani mabotu. Pele bamwi babambulula bukkale bwabo kutegwa babeleke kabali bapainiya baciindi coonse, kubeleka mawoola aali 70 mumulimo wakukambauka mwezi amwezi. Kutegwa bacikonzye kucita oobo, banji bacesya ciindi cakubeleka mulimo wabo wakumubili. Bamwi balasalwa kutegwa babeleke kabali bapainiya baalubazu kumasena kuyandika bakambausi ba Bwami. Balabeleka mawoola aali 130 naa kwiinda waawo mumulimo wakukambauka mwezi amwezi. Bapainiya balakkutila abuumi bwabo, kabajisi lusyomo lwakuti Jehova uyoobapa nzyobayandika mubuumi. (Matayo 6:31-33; 1 Timoteyo 6:6-8) Aabo batakonzyi kucita bupainiya bwaciindi coonse balabeleka kabali bapainiya bakugwasyilizya ciindi nobakonzya, alimwi balabeleka mawoola aali 30 naa 50 amwezi.

Mupainiya muntu uukulwaizyigwa aluyando ndwajisi kuli Leza akubantu. Mbubwenya mbuli Jesu, tujana kuti bantu banji mazuba aano balayandisya kuzyiba Leza alimwi amakanze aakwe. (Marko 6:34) Pele tulijisi luzyibo lukonzya kubagwasya neliba lino, kubapa bulangizi buyumu bwakumbele. Ikuyanda basimukobonyina nkokupa kuti mupainiya aabe ciindi cakwe anguzu mukugwasya bamwi kuzyiba makani mabotu. (Matayo 22:39; 1 Batesalonika 2:8) Kwiinda mukucita oobo, lusyomo lwakwe lulayumizyigwa, ulaba acilongwe ciyumu a Leza, alimwi ulakkomana kapati.—Milimo 20:35.

  • Ino mupainiya inga mwamupandulula buti?

  • Ncinzi cipa kuti bamwi bacite bupainiya bwaciindi coonse?