Malawi

Kabunga kamulimo

Mumulimo wamumuunda

Muswaangano wabaalu

Magwalo aa Banakristo aa Chigiriki alaamba kujatikizya Barnaba alimwi amwaapostolo Paulo. Baalumi aaba bakali kubeleka kabali balangizi beendeenda, kuswaya mbungano zyakusaanguna. Nkaambo nzi? Bakali kubikkila ncobeni maano kujatikizya mbobakali kucita banyina bakumuuya. Paulo wakaamba kuti wakali kuyanda ‘kupilukila kuti akaswaye bakwesu’ akubona mbobakali kupona. Wakalilyaabide kweenda makkilomita manji kutegwa akabayumye-yumye. (Milimo 15:36) Ncencico ncobalombozya balangizi beendeenda mazuba aano.

Baboolela kutukulwaizya. Mulangizi wabbazu umwi aumwi ulaswaya mbungano zibalilwa ku 20 naa kwiinda waawo. Eeci caamba kuti mumwaka woonse mbungano imwi aimwi ulaiswaya ziindi zyobilo. Tulakonzya kugwasyigwa kapati aluzyibo lwabakwesu aaba alimwi alwabamakaintu babo ikuti kabakwete. Bakwesu aaba alimwi abamakaintu babo balasoleka kutegwa babazyibe bana abapati, alimwi balayandisisya kubeleka andiswe mumulimo wakukambauka aciindi nitusololela ziiyo zya Bbaibbele. Balangizi aaba antoomwe abaalu balacita nyendo zyabweembezi, alimwi kutegwa batuyumye-yumye balapa makani aakulwaizya ciindi camiswaangano yambungano akumiswaangano mipati.—Milimo 15:35.

Balatubikkila maano toonse. Balangizi bamabazu balabikkila kapati maano kuciimo cakumuuya cambungano. Balaswaangana abaalu alimwi abakutausi kutegwa balange-lange kuyaambele kwambungano alimwi akubapa lulayo lugwasya mukuzuzikizya mikuli yabo. Balabagwasya bapainiya kutegwa bazwidilile mumulimo wabo, alimwi balakkomana kuzyiba bapya akuzyiba kuyaambele kwabo kumuuya. Umwi aumwi wabakwesu aaba ulalyaaba kubeleka kali ‘similimoma uutubelekela.’ (2 Bakorinto 8:23) Tweelede kwiiya lusyomo lwabo alimwi akulyaaba kwabo kuli Leza.—Bahebrayo 13:7.

  • Makanze nzi ngobajisi balangizi bamabazu nobaswaya mbungano?

  • Mbuti mbomukonzya kugwasyigwa akuswaya kwabo?