South Korea

Brazil

Australia

Guinea

Kuzwa kaindi, Jehova uyanda kuti mukwasyi umwi aumwi kaujana ciindi cakuba antoomwe, kuyumya cilongwe cabo a Jehova, alimwi akuyumya cilongwe akati kabo. (Deuteronomo 6:6, 7) Nkakaambo kaako Bakamboni ba Jehova ncobakasalila buzuba bomwe mumvwiki kuti mbwakukomba mumukwasyi—kababandika cakulikwaya zintu zyakumuuya ziyandika mumukwasyi. Nokuba kuti mukkala nyolikke, ciindi eeci mulakonzya kucibelesya kuyumya cilongwe canu a Leza kwiinda mukuba aciiyo ca Bbaibbele canu ncomwalisalila.

Nciindi cakuyumya cilongwe a Jehova. “Amuswene kuli Leza, eelyo awalo ulaswena kulindinywe.” (Jakobo 4:8) Tulamuzyiba kabotu Jehova notwiiya zinji kujatikizya bube bwakwe alimwi ambwacita zintu kwiinda mu Jwi lyakwe, Ibbaibbele. Nzila nguba-uba yakutalika kukomba mumukwasyi nkusaanguna kubala Bbaibbele cakupozya antoomwe, ambweni kutobela mulongo wansondo ansondo wa Muswaangano Wabuumi Amulimo. Cibeela cimwi cakubala cilakonzya kupegwa kumunamukwasyi umwi aumwi, mpoonya nyoonse mulakonzya kubandika ncomwaiya kuzwa mu Magwalo.

Nciindi cakuyumya cilongwe akati kabanamukwasyi. Bamalumi abamakaintu, bazyali alimwi abana, balayumya cilongwe cabo nobabala Bbaibbele antoomwe mbuli mukwasyi. Ceelede kuba ciindi cikkomanisya, caluumuno alimwi ncobeelede kulangila boonse ansondo. Kweelana aziimo zyabana babo, bazyali balakonzya kusala zibalo zigwasya ambweni muzibalo zili mu Ngazi Yamulindizi naa Sinsimuka! naa kuzwa awebbusaiti yesu ya jw.org. Mulakonzya kubandika penzi ndyobakajana bana banu kucikolo ambobakonzya kulimana. Ambweni mulakonzya kweebelela pulogilamu iitondezyegwa a JW Broadcasting (tv.jw.org) mpoonya akubandika antoomwe. Mulakonzya kulibambila nyimbo ziyakwiimbwa kumiswaangano, mpoonya mwamana kukomba mumukwasyi mulakonzya kulya twakulya tuuba-uba antoomwe.

Eeci ciindi cilibedelede ncomuba ancico nsondo ansondo kukomba Jehova antoomwe ciyoobagwasya boonse mumukwasyi kukkomanina Jwi lya Leza, alimwi uyookulongezya kapati kusolekesya kwanu.—Intembauzyo 1:1-3.

  • Nkaambo nzi ncotuba aciindi cakukomba mumukwasyi?

  • Mbuti bazyali mbobakonzya kupa kuti ciindi eeci kacikkomanisya kuli boonse mumukwasyi?