• NOBAKAZYALWA 1911

  • NOBAKABBAPATIZYIGWA 1952

  • BUUMI BWABO MUBUFWAAFWI Musyule oomu bakali basololi bankamu yazigwebenga, pele kumbele bakazyikuba bamu Kkomiti ya Mutabi.

CIINDI cimwi, Mukwesu Sormin wakaitwa amweendelezi wabasyaabusongo uutegwa Director of Intelligence kuofesi yaloya umwi wamfwulumende.

Nkumenkume eeyo yakati: “Yebo uli mwana wabulongo bwacisi ca Indonesia, aboobo kondaambila masimpe meni. Ino ncinzi cini ncobacita Bakamboni ba Jehova muno mu Indonesia?”

Mukwesu Sormin wakaingula kuti: “Kamuleka ndimwaambile mbondakabede musyule oomu. Mebo cimwi ciindi ndakali musololi wankamu yazigwebenga, pele lino ndiyiisya bantu Bbaibbele. Eeci ncobacita Bakamboni ba Jehova muno mu Indonesia—basandula zigwebenga mbuli mbondakabede mebo kuba basicisi babotu!”

Mupati wabasyaabusongo bamfwulumende ooyu kumbele wakaamba kuti: “Ndimvwa matongoosi manji kujatikizya Bakamboni ba Jehova. Pele ndilizyi kuti ncikombelo cibotu nkaambo cakagwasya ba Sormin kucinca.”