• NOBAKAZYALWA 1927

  • NOBAKABBAPATIZYIGWA 1962

  • BUUMI BWABO MUBUFWAAFWI Musyule bakali bapati bamapulisa pele kumbele bakabeleka kabali bapainiya baalubazu kwamyaka yiinda ku 50.

MU 1964, ndakatumwa kandili mupainiya waalubazu ku Manokwari, West Papua, ooko mbungano nsyoonto nkoyakali kukazyigwa kapati abasololi bacikombelo bakubusena oobo. Mbondakasikila buyo, mufwundisi umwi wacikombelo caba Pulotesitanti wakandiboolela kuŋanda cabukali.

Wakaamba cabukali kuti: “Ndilaimwaya ŋanda eeyi akubamana Bakamboni ba Jehova mu Manokwari moonse.”

Akaambo kakuti musyule ndakali mupulisa, tiindakakongwa pe amajwi aakwe aabukali. Ndakamwiingula amoyo ukkede, aboobo wakandisiya muluumuno.—1 Pet. 3:15.

Ciindi eeco mu Manokwari kwakali basikumwaya ibali lusele. Sunu, myaka iili 50 kuzwa ciindi eeco, kuli mbungano zili ciloba mubusena oobo. Bantu bainda ku 1,200 bakajanika kumuswaangano wacooko iwakacitwa kubusena oobo mu 2014. Ndilakkomana kapati mumoyo nondibona ncaacita Jehova mucooko eeci icili kulamfwu