Ba Linda: Nindakajisi myaka yakuzyalwa iili 12, bamaama bakandaambila kuti ndakajisi musyoonto wangu musimbi ngobakapa bantu bambi kuti bamulele. Ndakali kulibuzya naa musyoonto wangu ooyo awalo wakazyalwa kali musinkematwi mbuli ndime. Pele ndakakomena kanditamuzyi pe.

Ba Sally: Tiindakazyi kuti ndakapegwa kubantu bambi kuti bandilele mbabo. Bakaintu ibakandikomezya bakali kunduuma calunya alimwi bakali kundilela mbuli muzike, aboobo ndakakomena kandili muntu uutakkomene alimwi kandilendeledwe—zyalo iziyungizya mapenzi kumuntu wakazyalwa kali musinkematwi. Mpoonya ndakayaanya Bakamboni ba Jehova akutalika kwiiya Bbaibbele ambabo. Ciindi bakaintu aabo ibakandikomezya nobakazyiba, bakandikwibbaula abbeluti akucinca maloko aacijazyo, alimwi bakatalika kundikkiila muŋanda. Nindakajisi myaka yakuzyalwa iili 20,  ndakabbalika aŋanda mpoonya Bakamboni bakatalika kundilela. Kumatalikilo kwamwaka wa 2012, ndakabbapatizyigwa.

Ba Linda: Nindakajisi myaka yakuzyalwa iili 20, ndakatalika kwiiya Bbaibbele a Bakamboni ba Jehova. Kumbele, ndakatalika kujanika kumiswaangano yacooko ku Jakarta, ooko pulogilamu yamuswaangano nkoyakali kusanduludwa basinkematwi. Kandili kooko ndakaswaangana abasinkematwi bambi banji, kubikkilizya a Sally, imusimbi Kamboni iwakali kukkala ku North Sumatra. Kuli bumwi mbotwakeendelana, pele eeci tiindakacibikkila maano.

Ba Sally: Linda andime twakatalika kumvwana kapati. Ndakabona kuti kuli mbotwakakozyenye, pele tiindakaubikkila kapati maano muzeezo ooyu.

Ba Linda: Mu August 2012, buzuba bwakuti cifwumo ndilabbapatizyigwa, mumoyo ndakalombozya kuti kubota ndamujana musyoonto wangu ngondatakazyi nkwaakabede. Ndakamukombelezya Jehova kuti: “Aakaka ndigwasye kumujana musyoonto wangu kutegwa ndimwaambile kujatikizya nduwe.” Tiilyakalampa, bamaama bakatambula kagwalo kaafooni cakutayeeyelwa kuzwa kumuntu umwi iwakaazyi makani aajatikizya musyoonto wangu. Eeci cakasololela kuzintu izyakapa kuti tujanane a Sally.

Ba Sally: Ciindi Linda naakapandulula kuti ndakali musyoonto wakwe ngwaatakazyi nkwabede, cakufwambaana ndakaunka ku Jakarta andeke kuyooswaangana anguwe. Nindakainda aawo bamapulisa bakubbuwa lyandeke mpobalanga-langa bantu bazwa mundeke, ndakamubona Linda, kali abataata, bamaama alimwi amupati wangu umbi musimbi, kabalindila kunditambula. Ndakali kubimba akaambo kakukondwa. Twakakumbatana akumyontana, pele balo bamaama bakandikumbata kwaciindi cilamfwu. Toonse twakali kulila. Ciindi bamaama abataata nobakalilekelela kumwi kabalila akaambo kakuti bakandipa kuti ndilelwe abantu bambi, twakatalika alimwi kulila akukumbatana.

Ba Linda: Akaambo kakuti twakakomezyegwa munzila ziindene, tulasoleka kwiiya mbotukonzya kukkala kabotu antoomwe mbwaanga tuliindene bube alimwi ambotucita zintu. Nokuba boobo, tulayandana kapati.

Ba Sally: Lino Linda andime tukkala antoomwe alimwi tuli mumbungano yomwe iibelesya mwaambo wakutambaika mu Jakarta.

Ba Linda: Sally andime twakalaandeene kwamyaka yiinda ku 20. Tulamulumba Jehova kuti kumamanino twakajanana!