Skip to content

Skip to table of contents

Bakamboni ba Jehova

Amusale mwaambo Chitonga

Bbuku Lyaamwaka lya Bakamboni ba Jehova Lyamu 2016

Amubale kujatikizya mulimo wa Bakamboni ba Jehova ngobakacita mu 2015 alimwi amakani aamba mbowakatalika mulimo wabo mu Indonesia.

Lugwalo Lwamwaka wa 2016

Lugwalo lwa Bahebrayo 13:1 lulakulwaizya alimwi akulumbaizya.

Lugwalo Luzwa ku Kabunga Keendelezya

Mulumbe ooyu uukulwaizya utondezya mbozyagwasya zileleko mbuli webbusaiti ya jw.org, sikapepele wa JW Broadcasting, twakukubila mabbuku twamubukambausi bwakubuleya alimwi Amiswaangano Yacooko yamu 2015.

“Eelo Kaka Tulaiyanda JW Broadcasting!”

Ino ncinzi cakajatikizyidwe mukupanga sikapepele ooyu waa Intaneti?

Kufwambaana Kuyaka Maanda aa Bwami

Mulimo wakabambuluwa kutegwa cikonzyeke kuyaka maanda aa bwami manji kapati aayandika.

Ino Mulimo Wakuyaka ku Warwick Wasika Aali?

Amubone makani aalembedwe mubufwaafwi kujatikizya mulimo wakuyaka maofesi mapati aa Bakamboni ba Jehova.

Kukambaukila Bantu Bakatazya Kujana

Ino ncinzi cakapa ba Terry kusyoma kuti nzyobakamvwa kuli Bakamboni ba Jehova zyakali bwiinguzi bwamupailo wabo?

Mumuni Uyaabumwekesya

Mucibeela eeci, amubone Jehova mbwaazumanana kumunikila nzila ya bakombi bakasimpe.

Kwaaba Mitabi

Bakamboni ba Jehova ku Madagascar alimwi aku Indonesia bakatambula zileleko zilibedelede kumatalikilo aamwaka wa 2015.

Bbaibbele lya Busanduluzi Bwanyika Mpya Mumyaambo Aimbi

Ma Bbaibbele aali 16 akazwa lyamumwaka wamulimo wamu 2015.

Lipooti Yaamba Zyalubeta

Kulwanina kuti baleke kusalululwa mumakani aabukombi kwazumanana munyika yoonse mboizulwa.

Milumbe—Makani Kuzwa Munyika Yoonse

Mali aakazwa mukabbokesi Ken nkaakasiside akagwasya ciindi noyakali kuyakwa ŋanda ya Bwami.

Africa

Ino ninzila nzi zyakuliyeeyela nzyobabelesya Bakamboni nobakambauka makani mabotu?

America Ansumbu Zyeengelede

Ino nkaambo nzi mukaintu umwi ncaakali kwiiya Bbaibbele kali mumuunda alimwi kabelesya kkendulo? Ino nkaambo nzi sibbuku mukali imuna America kumwi alimwi kumbi muna India ncaakali kulindila Bakamboni? Alimwi ncinzi cakamupa kulila muntu iwakali sikupenzya?

Asia a Middle East

Kunyina cilesya basikukambauka ba Bwami—kube kulemana naa kwaangwa.

Europe

Mwaalumi imu Roma, sintolongo, alimwi amukaintu iwalikuyanda kulijaya bakkomana akaambo kakumvwa mulumbe wakasimpe.

Oceania

Matebulu aamabbuku, twakukubila mabbuku twamubukambausi, webbusaiti ya jw.org, alimwi amavidiyo aa Bakamboni ba Jehova alagwasilizya mumulimo wakusyanga mbuto zyakasimpe mumyaanda-myaanda yabantu, naa mubantu batakonzyi kubalwa!

Cisi ca Indonesia Mubufwaafwi

Amujane makani aalembedwe mubufwaafwi kujatikizya nyika, bantu alimwi azilengwa zyabantu ibakkala munsumbu iiyiinda kukomena munyika yoonse.

Makwebo Aatununkilizyo

Mumwaanda wamyaka wa 16, makwebo aatununkilizyo ngaakali makwebo aakali kuleta mali munyika

Ooku Nkondiyanda Kuyootalikila!

Kakamu kabapainiya basicamba ibazwa ku Australia bakalwana buyumu-yumu ciindi nobakali kutalisya mulimo wakukambauka.

Nzila Zyakusaanguna Kubelesyegwa Mubukambausi

Kumwaya makani mulisikapepele wawailesi alimwi akukambaukila kuzito zyakabusya bukali bwabasikulwana kasimpe ibalaanguzu kapati mu Indonesia.

Nkamu Iitegwa Bibelkring

Kabunga aaka kakatalika kwiinda mukutobela izyakali mumabbuku aa Bakamboni ba Jehova, pele kakazootalika kulanga zintu munzila yabuntu.

Bakali Kulukkomanina Lubono Lwakumuuya

Basimanyongwe bakanjila muŋanda yaba Thio Seng Bie akubweza zintu kabalangilila, nokuba boobo, bantu aabo bakasiya cintu ba Thio Seng Bie ncobakali kubona kuti cilayandika kapati kwiinda zintu nzyobakasweekelwa.

Ku West Java Kwazyalwa Micelo

Mabbuku aa Bakamboni mbwaakali kuyaabulesyegwa, Bakamboni bakabelesya busongo kuti bazumanane amulimo wabo wakukambauka.

Mujoko Lyacisi ca Japan

Ciindi Nkondo Yabili Yanyika noyakali kulwanwa, Bakamboni bamwi bakajana nzila yakulilembya kubweendelezi bwacisi ca Japan kakunyina kutola lubazu mutwaambo twacisi.

Mupainiya Uutayoowi

Mumyaka iili 60 njobakabeleka, ba André Elias bakazumanana kusyomeka noliba leelyo nobakali kubuzyigwa-buzyigwa alimwi akukongwa.

Bamisyinali ba Cikolo ca Gileadi Basika

Bamisyinali ba cikolo ca Gileadi ibakusaangana kusika bakagwasya kuti mulimo wakukambauka ufwambaane kuyaambele.

Mulimo Wakomena Kuya Kujwe

Sena lino basololi bazikombelo balazwidilila mukukazya kwabo?

Kwasika Bamisyinali Abambi

Cakuma 1970 zintu zyakabija kapati cakunga cakali kukatazya kukambauka makani mabotu.

Mwana wa Sara Ncobeni

Calukkomano, ba Titi Koetin bakalibombya kubalumi babo alimwi eeci cakabaletela mpindu kapati.

Muswaangano Uutakalubwi

Muswaangano wamu 1963 wakuti “Makani Mabotu Aatamani” wakacitika nokuba kuti kwakali buyumu-yumu bunji.

Ndakafwutuka Manyongwe Aaba Kkomyunizimu

Cuumbwe ca ba Ronald Jacka cakalisyidwe kale.

Mupainiya Waalubazu Kwamyaka Iili 50

Mu 1964, ku Manokwari, mufwundisi umwi wacikombelo caba Pulotesitanti wakaamba cabukali kuti: ‘Ndilabamana Bakamboni ba Jehova mu Manokwari moonse!’ Sena eeci cakacitika?

Musololi Wazigwebenga Waba Sicisi Uulemekwa

Mupati wabasyaabusongo bamfwulumende wakali kuyanda kuzyiba cini ncobakali kucita Bakamboni ba Jehova mu Indonesia.

Bakanzide Kuzumanana Kusyomeka

Ino ncinzi cakapa bantu ibakali kubona zyakali kucitika kuti baambe kuti, “Bakamboni ba Jehova bali mbuli mpikili”?

Tiibakaleka Kuswaangana Antoomwe

Ciindi mulimo wa Bakamboni ba Jehova nowakazumizyigwa, nkumenkume imwi yakaamba makani aagambya, yakati: “Cipepa eeci icitondezya kuti mbunga yanu ililembedwe mumulawo tacimupi lwaanguluko lwabukombi pe.”

Luyando lwa Bunakristo Ciindi Cantenda

Bakamboni ba Jehova bakafwambaana kugwasya nokwakacitika muzuzumo wanyika iwakanyonyoona dolopo lya Gunungsitoli.

Kunyina Notwakali Kunga Twatama Lusyomo Lwesu

Ba Daniel Lokollo bayeeya mbobakapezyegwa abasikugatela ntolongo.

Twakatobela Malailile—Aboobo Twakafwutuka!

Inkondo yakacitika akati kaba Mozilemu alimwi a Banakristo mu Indonesia yakapa kuti Bakamboni ba Jehova babe mubukkale bukatazya kapati.

Mulimo Wayaambele

Mulimo nowakazumizyigwa alimwi, bakwesu bakagwasyigwa kapati nobakabelesya nzila zyotatwe zigwasya kapati.

Kwaambilizya Zina lya Jehova Katukkomene

Ino Bakamboni bakabulwana buti buyumu-yumu ibwakali kubalesya kukambauka cabusicamba akaambo kabube bwabo alimwi azilengwa zyacisi cabo?

Ofesi Yamutabi Iili Mumulengalenga

Basikubelekela kubusena kubulide ibayandaula cilawo bantu banji nkobatanamvwide makani mabotu bacijana.

“Jehova Wakatulongezya Munzila Njotwatakali Kuyeeyela!”

Mbungano yamumunzi wa Tugala Oyo, ku Indonesia, yakatambaula cilongezyo ncoyatakali kuyeeyela.

Kumamanino Twakajanana!

Banabokwabo basimbi bobilo alimwi ibasinkematwi ku Indonesia bakalaandaanizyidwe ciindi umwi wabo naakapegwa kubantu bambi kuti babe mbabo bazyali bakwe, nokuba boobo, kasimpe kakabaleta antoomwe.

Myaka Iili 100 Iyainda—1916

Cintu icakacitika lyacilimo camu 1916 cakabajatikizya kapati Basikwiiya Bbaibbele.

Myeelwe Yoonse Yamu 2015

Ino ncinzi ncotwakacita alimwi ino mali manji buti ngotwakabelesya mukukambauka makani mabotu aa Bwami bwa Leza?

Buzuba bwa Ciibalusyo—Bwasanu, April 3, 2015

Mulimo wakutamba bantu iwakatola mvwiki zyone wakapa kuti bantu banji kapati bakajanike ku Ciibalusyo.