MULI Bwatatu, September 23, 2015, Kabunga Keendelezya kakazyibya bamukwasyi wa Bbeteli munyika yoonse kujatikizya kucinca ikuli mbokubede ikwakali kucitwa kutegwa mali aasangwa kaabelesegwa kabotu. Mpoonya mu Mujibelo, mu October 3, 2015, cakwaambilizya kuzwa ku Kabunga Keendelezya cakaamba kuti: “Mulugwalo lwa Bafilipi 1:10, twaambilwa kuti ‘tusinizye zintu ziyandika kapati.’ Kweelana alulayo oolu lwabusongo, swebo [ba Kabunga Keendelezya] tuyanda kubikka mubusena bwakusaanguna milimo eeyo iigwasya kapati bantu ba Leza kumuuya  akutola ambele mulimo wakukambauka uucitwa munyika yoonse.”

Ba Stephen Lett bamu Kabunga Keendelezya bakapandulula mu pulogilamu yaa JW Broadcasting kuti: “Kabunga Keendelezya kalabikkila maano kapati kutola ambele ziyandika zya Bwami mumulimo wakukambauka cakuti twakalanga-langa nzila mbotukonzya kucesya mali aabelesyegwa mumitabi yoonse kutegwa mali aayo kaabelesyegwa kumulimo wakukambauka. Mucikozyanyo, zintu zinji alimwi amilimo minji iyali kucitwa mu Bbeteli kwaciindi cilamfwu ilacesyegwa naa kulekela limwi kwiicita. Kucita boobu kuyoopa kuti kuyandike buyo bantu basyoonto bamukwasyi wa Bbeteli.”

Aboobo, kutalikila mu September 2015, bamukwasyi wa Bbeteli ibabalilwa ku 5,500 nyika yoonse bakazwa amutabi. Nokuba kuti kucinca ooku kwakapa kuti kuyandike kucinca muzintu zinji, zilongezyo zya Jehova zyalibonya, alimwi kucinca ooku kwautola ambele mulimo wakukambauka.

Banabukwetene bamwi ku Sri Lanka ibakaambilwa kuzwa a Bbeteli bakabona kuti kuzwa a Bbeteli cakali coolwe cakuti batondezye lusyomo lwabo muli Jehova alimwi amumbunga yakwe. Bakalemba kuti: “Tiitwakazyi zintu mbozyakali kuyooba kumbele. Pele twakali masimpe kuti Jehova takatulekelezyi pe. Aboobo, twakapaila kuti: ‘Akaka Jehova, kufwumbwa bukkale mbotukonzya kuyaanya, twalomba kuti utugwasye kucinca bukkale bwesu kutegwa toonse tucikonzye kubeleka katuli bapainiya baciindi coonse.’ Mumwezi wakusaanguna, twakajisi zintu zisyoonto kapati zyakuligwasya kumubili. Nokuba boobo, twakalimvwa kuti Jehova wakali kutuyanda akutulanganya, alimwi lino tulacikonzya kujana mali aakuligwasya mwezi amwezi. Tulijisi zinji zyakucita mbuli kubeleka milimo  yaaŋanda, mulimo wakumubili alimwi abupainiya. Pele tulakonzya kucibelesya kabotu ciindi ncotujisi akaambo kazintu nzyotwakaiya ku Bbeteli. Kunyina cintu cikkomanisya kapati kwiinda kugwasya bantu kuzyiba kasimpe, alimwi tulikkomene kapati kuti tulakonzya kucita oobu katuli bapainiya.”

Bamukwasyi wa Bbeteli bamwi ibakaambilwa kuzwa a Bbeteli ku Colombia bakaiya mwaambo mupya alimwi bakalongela kumasena aakulamfwu kutegwa bakakambaukile bantu bali nkuko mulumbe wa Bwami. Bakwesu abacizyi aaba bagwasya kapati kumbungano zipya nkobakaunka. Kujatikizya banabukwetene bamwi ibakaunka kuyoobelekela kumbungano imwi, mulangizi wabbazu umwi wakalemba kuti: “Bakwesu abacizyi mumbungano balalumba kapati kugwasyigwa ambabo. Mbungano yayaambele mumulimo wakukambauka, alimwi bakwesu banyenzi balayiisyigwa kubeleka milimo iindene-indene mumbungano.” Banji ibakali bamukwasyi wa Bbeteli balyaaba kunakuunka kuyoobeleka ku Bbeteli buzuba bomwe naa kwiinda waawo nsondo ansondo.

Mukwesu iwakali kubelekela a Bbeteli yaku Japan kwamyaka iili 31 wakaambilwa kuyoobelekela kumbungano ikwakali buyo baalu bobilo. Mbwaanga mbungano yakeelede kubambulula Ŋanda ya Bwami, wakasala kuti atabeleki mulimo uuli woonse wakumubili kwansondo zyobilo. Pele kabatanatalika mulimo wakubambulula, kwakacitika muzuzumo wanyika uusika ku 7.0 magnitude mudolopo lya Kumamoto, moyakabede mbungano mwaakali kuzulilwa. Akaambo kakuti wakabikkide bubambe bwakuti atabeleki mulimo wakumubili, wakacikonzya kusololela mumulimo wakugwasyilizya baabo ibakacitikilwa ntenda alimwi akucita nyendo zyabweembezi ciindi muzuzumo nowakacitika. Wakati: “Nondiyeeya cakacitika, inga  ndaamba kuti Jehova wakandibikka kuti ndibelekele kubusena bumwi kubulide kapati.”

Ba Phil aba Sugar, ibakali kubelekela amutabi waku Australasia, bakapandulula kuti: “Ciindi notwakaambilwa kuzwa a Bbeteli, twakasala kuzumanana kunoopona buumi buubauba. Twakapaila kuli Jehova kuti atusololele kutegwa tukacikonzye kusala kabotu akuti akakulongezye kusala kwesu kuli koonse nkotwakali kuyoocita. Ncotwakali kuyanda buyo nkulisungula kubeleka mulimo wakukambauka mumbungano iili kucisi cimbi. Jehova watulongezya ncobeni akaambo kakusala nkotwakacita alimwi watugwasya kutegwa tucikonzye kumubelekela camoyo woonse!” Lino babelekela mumbungano ya Chingisi a Samal Island, Davao, Philippines, iijisi basikumwaya ibali 34 abapainiya baciindi coonse ibali 9. Lino balijisi makkeyala aali 120 aabantu bajisi luyandisisyo mbobeelede kuswaya. “Kuli mulimo mupati uukkomanisya iweelede kucitwa. Tulikkomene kuti twakasyoma Jehova cakumaninina. Kucita boobu mubwini kwapa kuti lusyomo aluyando lwesu kulinguwe luyungizyike!”

Mucizyi uutakwetwe ku Russia iwakaambilwa kuzwa amutabi kuti akabeleke kali mupainiya waalubazu wakati: “Mulimo wabupainiya undipa coolwe cakutola lubazu mumulimo uuyandika kapati cakumaninina, uutakaindulukwi wakukambauka kujatikizya Bwami bwa Leza. Cilandikkomanisya kapati kubelesyegwa a Jehova.” Calino ulasololela ziiyo zya Bbaibbele izili cisambomwi. Ziiyo zyakwe zibikkilizya bantu ibazwa ku Iraq, Nigeria, Sri Lanka, Syria, alimwi a Zambia.

Zambia: Ibakazwa a Bbeteli batambulwa ambungano yabo mpya

Bamukwasyi wa Bbeteli banji mu Zambia bakaambilwa kuzwa amutabi kabali bapainiya baciindi coonse. Balikkomene kutola lubazu mumulimo wakukambauka.  Ba Andrew ibapainiya baciindi coonse antoomwe abakaintu babo bakaamba kuti: “Muciindi buyo cisyoonto kuzwa notwakazwa a Bbeteli, twakagwasya bantu bobilo ibatakali kubala akulemba kutegwa bazyibe kubala akulemba.” Ciiyo cesu cimwi, musankwa uujisi myaka iili 10, ino-ino uyoopa makani aakwe aakusaanguna mumuswaangano uucitwa mukati kansondo. Banabukwetene bamwi mbotwakakambaukila bakajanika ku Ciibalusyo alimwi kusikila lino balajanika kumiswaangano yambungano lyoonse. Bayaambele mukwiiya Bbaibbele. Tuyeeya kuti zyoonse eezyi nozyatakonzyeka notwatakabutobela busolozi bwa Jehova, kumulomba kuti atugwasye alimwi akulongezyegwa anguwe.”

Ba Edson aba Artness, abalo ibakkala mu Zambia, bakakwetene buyo kwamyezi misyoonto ciindi nobakaambilwa kuzwa a Bbeteli. Ba Artness bakaamba kuti: “Nzyotwakaiya ku Bbeteli zyatugwasya kunoobelesya kabotu mali akuzumanana katukkomene alimwi katutajisi zikwelete. Tatulipi mulandu kuti twakasala kuyoobelekela ku Bbeteli. Twaiya mbotukonzya kucinca mbaakani zyakumuuya akuzizuzikizya kwiinda mukugwasyigwa a Jehova. Lusyomo lwesu muli Jehova lwayumizyigwa, alimwi tulikanzide kuzumanana kusyomeka kulinguwe.”