CIINDI nyika ya Saatani noicitikilwa mapenzi aindene-indene, bakombi ba Jehova bakasimpe balazumanana ‘kuba azintu zinji zyakucita mumulimo wa Mwami.’ (1Kor. 15:58) Lipooti iitobela itondezya Bakamboni ba Jehova munyika yoonse mbobatondezya kuti balasolekesya ‘kusyoma Jehova . . . , kucita zintu zibotu . . , alimwi akusyomeka mumilimo yabo.’—Int. 37:3.

Kulonzya Maofesi Mapati Alimwi a Ofesi Yamutabi

Mulimo wakukomezya mayake aali ku Wallkill, New York, wakamana mu February 1, 2016, calo icakapa kuti cikonzyeke kuti bamu Kkomiti Yamutabi waku United States, Kkomiti Yamulimo, alimwi amadipatiment amwi aamutabi waku United States balongele nkuko. Alimwi akaambo kakuti mulimo wakuyaka maofesi mapati ku Warwick wasika kumamanino, mukwasyi wa Bbeteli ku Brooklyn wakatalika mulimo mupati wakulonga kuzwa mu New York City kuya kunze aadolopo.

Mu Monday, April 3, 2017, bantu bayootalika kuzumizyigwa kuswaya maofesi mapati aali ku Warwick,  masena aakuswaya ayoobikkilizya amamuziyamu otatwe kwalo basikuswaya nkobanikuunka balikke kakunyina uubasindikila alimwi amasena aambi nkobanoosindikilwa buya nobayaabulanga-langa zintu alimwi azicitika.

  1. “Bbaibbele a Zina lya Leza” mbusena bwakuswaya ibutondezya ma Bbaibbele alimwi butondezya kuti zina lya Leza lyeelede kujanika mu Bbaibbele.

  2. “Bantu baitwa Azina lya Jehova” mbusena bwakuswaya ibutondezya makani aakaindi aajatikizya Bakamboni ba Jehova, bulatondezya Jehova mbwaali kubasololela, kubayiisya, alimwi akubeendelezya munzila iiyaambele kuti bacite kuyanda kwakwe.

  3. “Maofesi Mapati—Ikutondezya Lusyomo” mbusena ibutondezya mulimo ngwaacita makkomiti aa Kabunga Keendelezya kugwasya bantu ba Jehova kuti kabaswaangana antoomwe, kugwasya bantu kuba basikwiiya, kulya cakulya cakumuuya, alimwi akutondezya luyando kuli umwi amweenzyinyina.

Kweendeenda ooku kuyaabubona zintu alimwi azicitika kakunyina kusindikilwa kunoocitika kuzwa mu Muhulo kusikila muli Bwasanu kutalikila aciindi ca 8:00hrs kusikila 16:00hrs. Beenzu alimwi banookukkomanina kuswaya zibeela zimwi zyamaofesi ankoibelekelwa milimo imwi iigwasya bamukwasyi wa Bbeteli kubikkilizya alubuwa lwa Bbeteli kumwi kabali amuntu uubeenzyeenzya kwamaminiti aali 20. Kuswaya zibeela ziindene-indene kwakusindikilwa buya kunootalika mu Muhulo kusikila muli Bwasanu kutalika aciindi ca 8:00hrs kusikila 11:00hrs alimwi kuzwa 13:00hrs kusikila 16:00hrs.

Kamutanatalika kulibambila kuti mukaswaye, mwalombwa kulanga a jw.org ansi aakatwe kakuti ABOUT US > OFFICES & TOURS > United States.