• ZISI 49

  • MWEELWE WABANTU 4,464,374,770

  • BASIKUMWAYA 728,989

  • ZIIYO ZYA BBAIBBELE 771,272

Kwiinda Mukubandika Amuntu Omwe Banji Bakazumina Kwiiya

Mucisi ca Philippines, ba Jonathan bakali kulindila kuti babonane adokota kweelana ambobakapangana. Ciindi mukaintu uutambula beenzu naakabona mbobakali kulibonya kabotu ba Jonathan, wabakamubuzya naa bakali baiminizi bakkampani ya insyuwalansi. Ba Jonathan bakamwaambila kuti bakali umwi wa Bakamboni ba Jehova alimwi akuti bakaunkide kuyoogwasya Kamboni umwi iwakacisidwe. Ba Laila, imukaintu iwakali kutambula beenzu,  wakaambila ba Jonathan kuti, bausyi balo ibakafwa caino-ino, bakali kwaabala mamagazini aa Ngazi Yamulindizi lyoonse. Ba Jonathan bakabalila mukaintu ooyu lugwalo lwa Johane 5:28, 29 akumupa katulakiti kakuti Ino Bayandwa Bafwide Bajisi Bulangizinzi?

Philippines: Ba Jonathan bakakambaukila mukaintu uutambula beenzu

Mazuba ngobakali kuunka kucibbadela, bakali kubatolela ba Laila mabbuku alimwi bakabatondezya mucizyi walo iwakatalika kubayiisya Bbaibbele. Tiilyakalampa, bantu boonse mbobakali kukkala limwi aba Laila nkokuti balumi babo, mwanookwabo musimbi, alimwi abanyina, boonse bakatalika kwiiya Bbaibbele abalo.

 Ba Rose, simukobonyina aba Laila, bakaboola kuli ba Laila kubuzya kaambo ncobakali kutambula beenzu banji kapati aŋanda yabo. Ba Laila bakapandulula kuti bakali kwiiya Bbaibbele a Bakamboni ba Jehova. Icakacitika ncakuti, abalo ba Rose bakatalika kwiiya Bbaibbele, alimwi ciindi nobakaswaya musyoonto wabo musimbi mucooko cokwabo, calukkomano bakaambila musyoonto wabo kujatikizya zintu nzyobakali kwiiya. Musyoonto wabo musimbi wazina lya Abigail, wakaliyandide kapati kuzyiba zintu nzyaakamvwa aboobo, wakalomba ciiyo ca Bbaibbele. Banyina baba Rose abalo bakazumina kwiiya Bbaibbele.

Ba Laila bakabbapatizyigwa lyamuswaangano wacooko wainda. Abalo banyina bakabbapatizyigwa. Basimukobonyina ba Rose, alimwi amusyoonto waba Rose musimbi bakabbapatizyigwa mwaka wamana. Banyina baba Rose lino balajanika kumiswaangano lyoonse. Alimwi abamukwasyi waba Laila bamwi bazumanana kwiiya Bbaibbele. Zyoonse eezyi zyakacitika kwiinda mukubandika amuntu omwe kucibbadela!

Kubelesya Mincini Iisumpukide Kusikila Bantu Basinke Matwi

Cilawo cibelesya mwaambo wakutambaika ku Sri Lanka lino ciyaabukomena. Mumwaka wa 2015, Bakamboni bakajisi buyo makkeyala aabantu basinke matwi aatasiki ku 80, alimwi makkeyala aayo akalembedwe atupepa. Kuzwa leelyo, mbungano yakusaanguna iibelesya mwaambo wakutambaika waku Sri Lanka yakapangwa alimwi bakabikka mazina aabantu bali 420 basinke matwi mukkompyuta alimwi amakkeyala aatondezya mumasena mobakkala (GPS). Bakwesu bacikonzya kubandika cacigaminina naa kubelesya video chat naa kubatumina tugwalo kubelesya tuncini abantu aabo batandila ku 80 pesenti. Bamisyinali banabukwetene, bakati: “Lino tulakonzya kubapa zilawo mobakonzya kubelekela basikumwaya basinke matwi. Zintu kazitanaba boobu, bakali kukonzya buyo kuswaya bantu basinke matwi mbobakazyi.”

 Kulumbwa Awalupati-pati Wamfwulumende

Bakwesu ku Mongolia balatola lubazu cabusungu mumulimo waalubazu wakukambauka kubuleya noliba leelyo nokutontola kapati kusika a -30°C. Walupati-pati wamfwulumende umwi wakabweza mabbuku ali kakubikkila mabbuku kakukuba mpoonya wakazikulemba kagwalo kakulumba. Wakalemba kuti: “Mebo ndili mu Bbuda. Pele ndakalanga-langa amakani aajatikizya zikombelo zimwi, nkaambo ndisyoma njiisyo yakuti tatweelede buyo kutobela nzila yomwe pele tuleelede kulanga-langa azimbi. Nondakamana kubala mabbuku aamwi ngomwakamwaya, ndayeeya kuti ndilembe lugwalo kutondezya mbondilimvwa. Ndabona masimpe kuti mwakatola ciindi cilamfwu alimwi mwakabeleka canguzu kapati kutegwa mulembe mulumbe uugwasya. Kaambo kamwi nkondakaiya kuzwa mumabbuku aanu nkakuti Bbaibbele ndibbuku lyeelede kubalwa amuntu uuli woonse. Bbuku eeli lijisi kasimpe. Bbaibbele lilatupa busolozi bwini-bwini mubuumi bwesu. Aboobo ndilabalumba aabo boonse babeleka canguzu kusandulula mabbuku muci Mongolian. Alimwi ndilabalumba abalo aabo baabila mabbuku kubantu kutegwa bagwasyigwe noliba leelyo nokutontola kapati naa nokupya kapati.”

Mongolia: Kukambauka kubuleya ciindi nokutontola

Mupailo Wabo Wakaingulwa

Ku Hong Kong, mukwesu mupainiya wazina lya Brett wakaswaanganya mwaalumi uujisi myaka iitandila ku 30 alimwi akumwaabila katulakiti kakuti Ncinzi Cikonzya Kupa Kuti Kube Lukkomano Mumukwasyi? Naakakabona katulakiti aaka, mwaalumi ooyu yakamweenda misozi. Wakapandulula kuti wakakomenena mukasimpe, pele naakajisi myaka iili 16, wakazwa aŋanda. Mumyaka yosanwe yakatobela, wakali kukkala mumigwagwa alimwi wakaba acilengwa cakubelesya misamu iikola kusikila ciindi naakajanwa alimwi akugwasyigwa akabunga kamwi kapa lugwasyo.

Wakazumanana kwaamba kuti mafwumofwumo aayo ngaakaswaanganya mukwesu ooyu, wakapailide kuti: “Ikuti naa cikombelo ncondakali kunjila kandicili mwana ncakasimpe,  ndalomba undipe citondezyo sunu.” Wakalimvwa kuti mupailo wakwe waingulwa. Boonse bobilo bakaunka kucintoolo nkobasambala kkofi kwalo nkobakalanga-langa makani aali mubroshuwa yakuti Amupilukile Kuli Jehova. Akaambo kakuti mwaalumi ooyo wakeelede kupiluka ku France mubuzuba mbubwenya oobo kumangolezya, bakapedana manamba aamafooni. Mukuya kwaciindi, mwaalumi ooyo wakalembela ba Brett kuti: “Mukwesu, Jehova wayiingula mipailo yangu. Mu Nsondo ndiyakuunka ku Ŋanda ya Bwami iili afwaafwi.” Wakabandika a Bakamboni ku France alimwi wakatalika kwiiya Bbaibbele akujanika kumiswaangano.